Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επιστημονικών συνεργατών

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στο πλαίσιο έργων τα οποία υλοποιεί, προσκαλεί ενδιαφερόμενους οι οποίοι επιθυμούν να συνεργαστούν με το Κέντρο ως ειδικοί επιστημονικοί συνεργάτες και διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα όπως περιγράφονται  στα παρακάτω αναφερόμενα αντικείμενα, όπως υποβάλλουν συνοπτικό βιογραφικό τους σημείωμα (έως 3 σελίδες), συνοδευόμενο από την αντίστοιχη αίτηση (στο πεδίο ειδικότητας να αναφέρετε τον αντίστοιχο κωδικό του κειμένου της πρόσκλησης)

  1. Web development

Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον τομέα της Πληροφορικής με γνώσεις σχεδιασμού και ανάπτυξης web εφαρμογών με τεχνολογίες  WordPress CMS, ΡΗΡ, HTML, HTML5 Css, Javascript, Java, JSON, node.js, Leaflet JavaScript, JQuery, Bootstrap, E-charts και mySQL. Επιθυμητή εμπειρία στη διαχείριση και συντήρηση βάσεων δεδομένων, κατασκευή GUI και υποστήριξη λειτουργίας web εφαρμογών. Απαραίτητη η  άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και η ικανότητα σύνταξης αναφορών, η συγγραφή διεπιστημονικών ερευνητικών εργασιών, τεχνικών παραδοτέων και προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

  1. Web GIS Development

Πτυχιούχοι Πληροφορικής και γνώσεις σχεδιασμού και ανάπτυξης Web-based GIS  εφαρμογών με τεχνολογίες  Google Maps API, OpenStreetMap API, WordPress CMS, ΡΗΡ, HTML, HTML5 Css, Javascript, Java, JSON, node.js, Leaflet JavaScript, JQuery, και mySQL. Επιθυμητή εμπειρία στη διαχείριση και συντήρηση βάσεων δεδομένων, κατασκευή GUI και υποστήριξη λειτουργίας web εφαρμογών. Απαραίτητη η  άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και η ικανότητα σύνταξης αναφορών, η συγγραφή διεπιστημονικών ερευνητικών εργασιών, τεχνικών παραδοτέων και προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

  1. GIS Development

Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό τίτλο και εμπειρία developer Web-based GIS  εφαρμογών με τεχνολογίες  ArcGIS, Python, Javascript, Java, Geo-JSON, XML και SQL. Επιθυμητή η γνώση σχεδιασμού, ανάπτυξης και συντήρησης γεωχωρικών βάσεων δεδομένων, η κατασκευή GUI και η υποστήριξη λειτουργίας εφαρμογών GIS. Απαραίτητη η  άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και η ικανότητα σύνταξης αναφορών, η συγγραφή διεπιστημονικών ερευνητικών εργασιών, τεχνικών παραδοτέων και προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

  1. CYBER

Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον τομέα της Πληροφορικής. Εμπειρία hands on (>3 χρόνια) σε τεχνολογίες Routing/Switching, Ethernet, VLANs, TCP/IP addressing, NAT, DHCP, Firewals, Virualization (Hyper-V, VMware κτλ.) καθώς επίσης και μετατροπή εικονικών μηχανών από έναν τύπο αρχείου σε έναν άλλο, σχεδιασμός και υλοποίηση τόσο φυσικών όσο και ασύρματων δικτύων, εγκατάσταση και διαμόρφωση τεχνολογικού εξοπλισμού (π.χ. δρομολογητές),  διατήρηση της απόδοσης του δικτύου, αντιμετώπιση προβλημάτων δικτύου, ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στον κύκλο ζωής του δικτύου. Εμπειρία διαχείρισης (>5 χρόνια) MS WINDOWS (Server και Client), Linux (Server και Client). Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (προφορικά & γραπτά).

  1. RTD Manager

Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακές σπουδές και με εμπειρία συμμετοχής και τεχνικής διαχείρισης ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων του προγράμματος Η2020 και ειδικότερα στις θεματικές Security, ICT, Space ή/και έργων έρευνας και ανάπτυξης ενταγμένων σε εθνικά προγράμματα των Ευρωπαϊκών Περιφερειακών (Interreg), Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΣΠΑ).  Απαραίτητη η  άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και η ικανότητα σύνταξης αναφορών, η συγγραφή διεπιστημονικών ερευνητικών εργασιών, τεχνικών παραδοτέων και προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

  1. Training

Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον τομέα της Πληροφορικής με μεταπτυχιακό τίτλο ή εμπειρία στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη διαδικτυακών, πολυμεσικών και διαδραστικών εφαρμογών εκπαίδευσης (e-leaning). Επιθυμητή η γνώση και η εμπειρία χρήσης και ανάπτυξης με εργαλεία και πλατφόρμες όπως Moodle, Claroline. Απαραίτητη η  άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και η ικανότητα σύνταξης αναφορών, η συγγραφή διεπιστημονικών ερευνητικών εργασιών, τεχνικών παραδοτέων και προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

Για τεχνικούς λόγους η πρόσκληση αυτή θα παραμείνει ανοικτή για τους ενδιαφερόμενους μέχρι την 31/12/2020. Οι ενδιαφερόμενοι  καλούνται να αποστείλουν την αίτηση και βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση kemea@kemea-research.gr

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.