Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών έργων πρασίνου στο πλαίσιο της Δράσης : Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση Συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε

Αθήνα, 24-11-2020

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση Συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε», η οποία περιλαμβάνει αρχικά τη Δημιουργία του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου (Έργο I) στις εγκαταστάσεις του πρώην Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας – Αττικής και στη συνέχεια τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Έργο II), ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, την Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών έργων πρασίνου σε νομικό πρόσωπο (εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο) ή κοινοπραξία/ένωση, των οποίων ο χαρακτήρας και το έργο προσιδιάζουν στο υπό ανάθεση αντικείμενο παροχής υπηρεσιών.

Η πρόσκληση περιλαμβάνει τη διαμόρφωση χώρων πρασίνου στους εξωτερικούς χώρους των κοιτώνων διαμονής και στον υπαίθριο χώρο εκπαίδευσης, συνολικού εμβαδού 600 m2 και ειδικότερα: εργασίες αποψίλωσης, απομάκρυνση βλάστησης, φύτεμα νέας βλάστησης, καλλωπισμός, διαμόρφωση και τοποθέτηση αυτόματου ποτίσματος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ύψος των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και λοιπών νόμιμων κρατήσεων.

Η ανάθεση των εργασιών θα γίνει, κατόπιν αξιολόγησης των προσφορών από αρμόδια Επιτροπή του ΚΕ.ΜΕ.Α, στον ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά.

Η διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης έως και την 31-03-2021.

Η παραλαβή των παρασχεθέντων υπηρεσιών θα γίνει κατόπιν ελέγχου των παραδοτέων από αρμόδια Επιτροπή του ΚΕ.ΜΕ.Α., ως προς τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Η πληρωμή της συμβατικής αξίας θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παρασχεθέντων υπηρεσιών και την αντίστοιχη τιμολόγηση αυτών.

Σε περίπτωση θετικού ενδιαφέροντος, παρακαλούμε όπως υποβάλλεται: α) το παρόν Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς και β) υπογεγραμμένο το έντυπο Ενημέρωσης και Συγκατάθεσης για τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων .

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τη Δευτέρα, 30-11-2020 και ώρα 14:00, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@cbrn-e.gr

Κατά την ανάθεση της προμήθειας, ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει:  α) Φορολογική  Ενημερότητα, β) Ασφαλιστική Ενημερότητα και γ) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.

Επισημαίνεται ότι η εκπρόθεσμη υποβολή των προσφορών και η μη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τη διαδικασία επιλογής.

Το ΚΕ.ΜΕ.Α. διατηρεί τη διακριτική του ευχέρεια για τη σύναψη της εν λόγω σύμβασης.

Για πληροφορίες σχετικά με την προμήθεια, μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο 2107710805 (εσωτ. 343) (αρμόδιος Ζώτος Σπυρίδων) ή να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@cbrn-e.gr

Πληροφορίες για τη Δράση θα βρείτε στην Ιστοσελίδα: https://cbrn-e.gr/

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.