Προμήθεια πακέτων λογισμικού – Συνοπτικός διαγωνισμός

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 10177, με Α.Φ.Μ. 999333507, Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου – ΙΒ΄ Αθηνών, στο πλαίσιο υλοποίησης της  Δράσης με τίτλο: «Στοχευμένες Δράσεις για την Αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας» και έχοντας υπόψη:

 • Το N. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 • Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
 • Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,
 • Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις”,
 • Του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
 • Του ν.2690/1999 (Α’ 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
 • Του ν. 2121/1993 (Α’ 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
 • Του π.δ 28/2015 (Α’ 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
 • Του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
 • Της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
 • Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
 • Τη με αριθμ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β’ 3698/16-11-2016) με θέμα «Έγκριση του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α), για τις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών.
 • Την υπ’ αριθ. C(2015) 5312 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 31−07−2015, για την έγκριση του Εθνικού Προγράμματος της Ελλάδας για ενίσχυση από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας, για την περίοδο 2014 έως το 2020.
 • Την Α.Π.:ISF-P/90/1-κγ’ από 14-06-2016 Επικαιροποιημένη Απόφαση Χορήγησης της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) της Δράσης με τίτλο «Στοχευμένες Δράσεις για την Αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας».
 • Την Α.Π. 79079 από 25-07-2016 απόφαση ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2016 του υπ΄ αριθ. 2016ΣΕ05020013 Έργου της ΣΑΕ  050/2  με τίτλο «Στοχευμένες Δράσεις για την Αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας».
 • Το υπ’ αριθ. 1278 εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο της Δράσης με τίτλο: «Στοχευμένες Δράσεις για την Αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας» στον Ειδικό Στόχο «Κίνδυνοι και Κρίσεις» και στο Εθνικό Στόχο «Υποδομές» του Εθνικού Προγράμματος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας 2014-2020. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας σε ποσοστό 75%.
 • Την Α.Π. 1572 από 29-05-2016 Απόφαση υλοποίησης με ιδία μέσα με τίτλο: «Στοχευμένες Δράσεις για την Αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ Α 206) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 3 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α 265).
 • Το υπ’ αριθμ. 1278/8/4 από 16/07/2018 ενημερωτικό σημείωμα των συνεργατών του συντονιστικού κέντρου Ε.Υ.Ζ.Σ..
 • Το υπ’ αριθμ. 1278/8/4-α’ από 01/08/2018 εισηγητικό για την έγκριση της διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού όπως και των εγγράφων της Σύμβασης (βλ. παρ. 2.1.1. της παρούσας Διακήρυξης).
 • Την υπ’ αριθμ. 1278/8/4-β’ από 07/08/2018 απόφαση της 328ης συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α.
 • Την υπ’ αριθμ. 1278/8/4-γ’ από 27/08/2018 διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 1278/8/4-δ΄ από 27/08/2018 προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού.
 • Το υπ’ αριθ. 1278/8/4-μ’ από 15-10-2018 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών περί ματαίωσης της διαδικασίας για το μέρος Β’ και την επανάληψη του με τροποποίηση των όρων της και συγκεκριμένα των τεχνικών προδιαγραφών.
 • Την υπ’ αριθ. 1278/8/4-μβ’ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (337/29-10-2018 Συνεδρίαση) του ΚΕ.ΜΕ.Α. περί έγκρισης του υπ’ αριθ. 1278/8/4-μ’ πρακτικού της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών.
 • Το υπ’ αριθ. 1278/8/4-οε’ από 14/06/2019 ενημερωτικό σημείωμα των συνεργατών του συντονιστικού κέντρου Ε.Υ.Ζ.Σ..
 • To υπ’ αριθ. 1278/8/4-οστ’ από 05/07/2019 ενημερωτικό σημείωμα για την έγκριση της δαπάνης, ανώτατης εκτιμώμενης αξίας €13.000,00 πλέον Φ.Π.Α, για την προμήθεια πακέτων λογισμικού (οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται στο υπ’ αριθ. 1278/8/4-οε’ ενημερωτικό σημείωμα των συνεργατών του συντονιστικού κέντρου Ε.Υ.Ζ.Σ.).
 • Tο υπ’ αριθμ. 1278/8/4-οζ’ από 08/07/2019 έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πακέτων λογισμικού (οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται στο υπ’ αριθ. 1278/8/4-οε’ ενημερωτικό σημείωμα των συνεργατών του συντονιστικού κέντρου Ε.Υ.Ζ.Σ.).
 • Το υπ’ αριθ. 1278/8/4-οη’ από 10/07/2019 περίληψη προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια πακέτων λογισμικού ανώτατης εκτιμώμενης αξίας €13.000,00 πλέον Φ.Π.Α.
 • Την υπ’ αριθ. 1278/8/4-οθ’ από 10/07/2019 διακηρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια πακέτων λογισμικού ανώτατης εκτιμώμενης αξίας €13.000,00 πλέον Φ.Π.Α.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Διαγωνισμό με τη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν. 4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Κριτήριο ανάθεσης της  σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των ειδών που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  CPV 48000000-8 / Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής.Οι Τεχνικές Προδιαγραφές της προμήθειας καθώς και οι απαιτήσεις παροχής των συνοδευτικών υπηρεσιών περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας του εξοπλισμού ανέρχεται μέχρι του ποσού των 13.000,00€   πλέον του Φ.Π.Α..

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένους φακέλους σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 1.5 «Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού» και 2.4.2 «Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών» της υπ’ αριθμ. 1278/8/4-οθ’ Διακήρυξης, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία 26/07/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00.

H διαδικασία αποσφράγισης των φακέλων (δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς)  των προσφορών,  θα πραγματοποιηθεί κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.2. «Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών» και 3.1.1. «Αποσφράγιση Προσφορών» της Διακήρυξης.

Στην αποσφράγιση των προσφορών (τεχνικής προσφοράς και δικαιολογητικών συμμετοχής) μπορούν να πάρουν μέρος οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς (είτε αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους)  που έχουν καταθέσει προσφορά για το Διαγωνισμό.

Σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (.pdf)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (.pdf)

Τ.Ε.Υ.Δ. (doc.)

[ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ]  – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (doc.)

[ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι] – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (doc.)

[ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ] – ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ (doc.)

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.