Προμήθεια ενός πρότυπου τρισδιάστατου παιχνιδιού προσομοίωσης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Ενίσχυση των Φορέων επιβολής του Νόμου για την αναγνώριση και καταπολέμηση της Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού»

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 10177, με Α.Φ.Μ. 999333507, Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου – ΙΒ΄ Αθηνών, στο πλαίσιο υλοποίησης της  Δράσης με τίτλο: «Ενίσχυση των Φορέων επιβολής του Νόμου για την αναγνώριση και καταπολέμηση της Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού» και έχοντας υπόψη:

 

 • Το N. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 • Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
 • Το Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,
 • Το Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις”,
 • Το Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
 • Το Ν.2690/1999 (Α’ 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
 • Το Ν. 2121/1993 (Α’ 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
 • Το π.δ. 28/2015 (Α’ 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
 • Του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”.
 • Της με αριθ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
 • Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
 • Τη με αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β’ 3698/16-11-2016) με θέμα «Έγκριση του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α), για τις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών.
 • Το υπ’ αριθ. 10651/2/9-β’ από 08-02-2019 ενημερωτικό σημείωμα για την έγκριση της δαπάνης, ανώτατης εκτιμώμενης αξίας €40.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια λογισμικού (οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται στο υπ’ αριθ. 10651/2/9-α’ έγγραφο των συνεργατών της Δράσης) του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της παρούσας διακήρυξης.
 • Την υπ’ αριθ. 10651/2/9-γ’ από 08-02-2019 έγκριση δαπάνης και τευχών διακήρυξης για την προμήθεια λογισμικού του υπ’ αριθ. 10651/2/9-β’ από 08-02-2019 ενημερωτικού σημειώματος.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Διαγωνισμό με τη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν. 4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Η προμήθεια του πρότυπου τρισδιάστατου παιχνιδιού προσομοίωσης πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Πακέτου Εργασίας 3.1 «Παιχνίδι προσομοίωσης για την αναγνώριση και την αξιολόγηση κινδύνου από τη ριζοσπαστικοποίηση που οδηγεί στο βίαιο εξτρεμισμό» της Δράσης με τίτλο «Ενίσχυση των Φορέων Επιβολής του Νόμου για την Αναγνώριση και Καταπολέμηση της Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού» (CPV: 48000000-8 / Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής) ανώτατης εκτιμώμενης αξίας 40.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Αποδεχτές γίνονται οι προσφορές  που αφορούν το σύνολο των ειδών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 01 Μαρτίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την προσφορά τους ιδιοχείρως, είτε αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους, τις ημερομηνίες που προβλέπει το άρθρο 2.4.2 της Διακήρυξης.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα, δηλαδή έως και την 21η Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

Για την παροχή τυχόν διευκρινίσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν στέλνοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: radicalisaction@kemea-research.gr, περιγράφοντας/εξειδικεύοντας επακριβώς την ερώτηση/πληροφορία στην οποία επιθυμούν να λάβουν απάντηση.

Οι τυχόν διευκρινίσεις θα αναρτηθούν, το αργότερο, την Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11:00 συγκεντρωτικά για το σύνολο των ερωτημάτων/πληροφοριών στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (http://www.kemea.gr).

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΚΕ.ΜΕ.Α.)

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

210 – 7710805 (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ – 318 & 319)

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

e-mail: radicalisaction@kemea-research.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (URL)

www.kemea.gr

https://radicalisaction.gr

ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΚΕ.ΜΕ.Α. (Συστάθηκε βάσει της υπ’ αριθ. 12785 από 31/12/2018 απόφασης Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α.)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ

 ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

01 Μαρτίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2.4.2 ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 150 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

(Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς)

01 Μαρτίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΝΑΙ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

€40.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

CPV

48000000-8 (ΠΑΚΕΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)

Συντάκτης

Δημήτριος Πρασσάκης

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

10651/2/9-δ’

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

(ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

14 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη.

 

Σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (.pdf)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (.pdf)

Τ.Ε.Υ.Δ. (doc.)

[ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ] – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (doc.)

[ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι] – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (doc.)

 

 

 eu

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία»

 

 op

 

Δράση συγχρηματοδοτούμενη σε ποσοστό 75% από πόρους της Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόρους που θα βαρύνει τις πιστώσεις  του υπ΄ αριθμ. 2018ΣΕ75020015 Έργου της ΣΑΕ 750/2 με τίτλο: «Ενίσχυση των Φορέων Επιβολής του Νόμου για την Αναγνώριση και Καταπολέμηση της Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού». 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.