Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Εξωτερικού Συμβούλου σε Θέματα Δεοντολογίας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (External Ethics Advisor) του Έργου PROMENADE με αριθμό συμβολαίου υλοποίησης με την Ε.Ε. (Grant Agreement) 101021673

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Εξωτερικού Συμβούλου σε Θέματα Δεοντολογίας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (External Ethics Advisor) του Έργου PROMENADE με αριθμό συμβολαίου υλοποίησης με την Ε.Ε. (Grant Agreement) 101021673

 

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που λειτουργεί σύμφωνα με το ν. 3387/2005 όπως ισχύει, προσκαλεί ενδιαφερόμενους οι οποίοι επιθυμούν να συνεργαστούν με το Κέντρο ως Εξωτερικοί Σύμβουλοι σε Θέματα Δεοντολογίας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα, όπως περιγράφονται  στα παρακάτω αναφερόμενα αντικείμενα, να υποβάλλουν συνοπτικό βιογραφικό τους σημείωμα (έως 3 σελίδες), συνοδευόμενο από την αντίστοιχη αίτηση.

Α. Απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία:

 • Πτυχίο Νομικής
 • Εμπειρία σε προγράμματα HORIZON H2020/EUROPE
 • Εμπειρία σε θέματα δικαίου και τεχνολογιών, πληροφορικής και επικοινωνιών όπως ενδεικτικά ιδιωτικότητα και προσωπικά δεδομένα, ανθρώπινα δικαιώματα, ηθική και δεοντολογία, τεχνητή νοημοσύνη.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος ή Διδακτορικός Τίτλος
 • Ικανότητα παραγωγής παραδοτέων αναφορών και κειμένων νομικού περιεχομένου
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας.

Β. Αρμοδιότητες:

 • Έλεγχος ευαίσθητων παραδοτέων
 • Έλεγχος παραδοτέων που σχετίζονται με θέματα δεοντολογίας
 • Παροχή συμβουλών για θέματα δεοντολογίας και ειδικά ως προς ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Τεχνητής Νοημοσύνης
 • Αναφορά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την Περιοδική Αξιολόγηση
 • Συμμετοχή στις συναντήσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας
 • Σύνταξη παραδοτέων

Γ. Διάρκεια: Η συνολική διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών είναι από την υπογραφή της Σύμβασης μέχρι 31/05/2023.

Δ. Αμοιβή: Η συνολική αμοιβή της θέσης ανέρχεται στο ποσό των 7.500 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και λοιπών νόμιμων κρατήσεων).

E. Έργο: Αφορά το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό έργο PROMENADE – imPROved Maritime awarENess by means of AI and BD mEthods με αριθμό Grant Agreement 101021673.

Ως λήξη της προθεσμίας υποβολής από τους ενδιαφερόμενους των ανωτέρω στοιχείων (CV και αίτηση) ορίζεται η 16η Νοεμβρίου 2022.

Τα στοιχεία θα πρέπει να αποστέλλονται μέχρι την ημερομηνία αυτή υπ’ όψιν του κ. Άλκη Αστυακόπουλου στην ηλεκτρονική διεύθυνση a.astyakopoulos@kemea-research.gr, (τηλ. Επικοινωνίας 210 77 10 805 ext. 362), ενώ γνωρίζεται ότι η αξιολόγηση αυτών θα γίνεται με την λήψη τους.

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.