Προκήρυξη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουργείου Εσωτερικών, στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικών έργων του, προσκαλεί επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες οι οποίοι επιθυμούν να συνεργαστούν με το Κέντρο και διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα στα παρακάτω αναφερόμενα αντικείμενα , όπως υποβάλλουν συνοπτικό βιογραφικό τους σημείωμα (έως 3 σελίδες σύμφωνα με το παρόν πρότυπο), συνοδευόμενο από την αντίστοιχη αίτηση.

  1. BES (Border Security)

Μηχανικός ΑΕΙ με Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό τίτλο σε Video analytics, Ραδιο-Tηλεπικοινωνίες και εμπειρία στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και ολοκλήρωση συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου (C4I & Monitoring Systems) στη θεματική περιοχή της Ασφάλειας. Αποδεδειγμένη  εμπειρία  στο  πλαίσιο  Η2020  Secure  Societies/FP7-SECURITY  σε θέματα networking, proposal and deliverable writing και με συγκεκριμένο project portfolio. Τουλάχιστον επταετή (7) εμπειρία σε τεχνική διαχείριση ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων.  Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας.

  1. ELSI (Ethical, Legal, Societal Issues)

Απόφοιτος ΑΕΙ με Μεταπτυχιακή εξειδίκευση και εμπειρία σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, ιδιωτικότητας, κανονισμών ΕΕ και ηθικής/δεοντολογίας.  Αποδεδειγμένη  εμπειρία  συμμετοχής  (5 τουλάχιστον χρόνων) σε έργα Η2020  Secure  Societies/FP7-SECURITY  σε θέματα ELSI. Ικανότητα παραγωγής παραδοτέων αναφορών και τεχνικού κειμένου. Απαραίτητη η Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Επιθυμητή η γνώση περισσοτέρων ξένων γλωσσών.

  1. CYBER ( Kυβερνοασφάλεια και ασφάλεια δικτύων)

Πτυχιούχος ΑΕΙ, κάτοχος Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού τίτλου στο αντικείμενο της Ασφάλειας δικτύων ή της Κυβερνοασφάλειας.  Αποδεδειγμένη  εμπειρία  (5 τουλάχιστον χρόνων) σε ερευνητικά έργα  πληροφορικής, ασφάλειας υποδομών/δικτύων και κυβερνοασφάλειας  σε έργα. Ικανότητα παραγωγής αναφορών και τεχνικού κειμένου  και συγγραφή διεπιστημονικών ερευνητικών εργασιών, παραδοτέων και προτάσεων.  Απαραίτητη η  Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Επιθυμητή η γνώση περισσοτέρων ξένων γλωσσών.

  1. System (System Engineer)

Μηχανικός ΑΕΙ με Μεταπτυχιακή εξειδίκευση σε θέματα Μηχανικής Συστημάτων (system engineer) και εμπειρία στην ανάλυση και σχεδίαση ολοκληρωμένων λύσεων  στο χώρο της ασφάλειας  συστημάτων ICT και της προστασίας κρίσιμων πληροφοριακών υποδομών. Αποδεδειγμένη  εμπειρία  συμμετοχής  (5 τουλάχιστον χρόνων) σε έργα Η2020  Secure  Societies/FP7-SECURITY και στη συγγραφή σχετικών παραδοτέων και προτάσεων.  Απαραίτητη η  Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Επιθυμητή η γνώση περισσοτέρων ξένων γλωσσών.

  1. CIP (κρίσιμες Υποδομές)

Πτυχιούχος ΑΕΙ, κάτοχος Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού τίτλου στο αντικείμενο της Φυσικής Ασφάλειας ή Επιχειρησιακής Συνέχειας.  Αποδεδειγμένη  εμπειρία  συμμετοχής  (5 τουλάχιστον χρόνων) σε έργα Η2020  Secure  Societies/FP7-SECURITY και στη συγγραφή σχετικών παραδοτέων και προτάσεων.  Απαραίτητη η  Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Επιθυμητή η γνώση περισσοτέρων ξένων γλωσσών.

  1. PM (Project manager)

Μηχανικός ΑΕΙ ή πτυχιούχος Πληροφορικής με δεκαετή εμπειρία στη διαχείριση έργων πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών και στον τεχνικό σχεδιασμό, υλοποίηση και ολοκλήρωση συστημάτων. Εμπειρία στη διαχείριση, εκτέλεση και διασφάλιση ποιότητας ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και στη συγγραφή ερευνητικών προτάσεων. Άριστη γνώση των εργαλείων Microsoft Office™ και προγραμματισμού εργασιών σε Microsoft Project.  Απαραίτητη η  Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Επιθυμητή η γνώση περισσοτέρων ξένων γλωσσών.

  1. Financial (Οικονομικά)

Πτυχιούχος AEI (Οικονομικών Επιστημών) με Μεταπτυχιακή εξειδίκευση στο αντικείμενο της  τεχνολογικής καινοτομίας και εμπειρία στην ανάλυση εφαρμογής καινοτομίας, την εφαρμοσμένη οικονομική και κοινωνική έρευνα με χρήση εξειδικευμένων μεθόδων και εργαλείων.  Άριστη γνώση των εργαλείων Microsoft Office™ και προγραμματισμού εργασιών σε Microsoft Project. Επιθυμητή η γνώση και εμπειρία σε θέματα χρηματοοικονομικής και διοίκησης (accounting, finance, management) και διαφήμισης (marketing, branding).Απαραίτητη η  Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Επιθυμητή η γνώση περισσοτέρων ξένων γλωσσών.

  1. GIS (Geographical Information Systems)

Πτυχιούχος ΑΕΙ (Πληροφορική) με Μεταπτυχιακές σπουδές σε GIS ή Τηλεπισκόπηση. Πολύ καλή γνώση Γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS), Δημιουργία Χωρικών Βάσεων δεδομένων και ψηφιακών χαρτών, ανάπτυξη αλγορίθμων χωρικής ανάλυσης, δρομολόγησης και βελτιστοποίησης. Αποδεδειγμένη γνώση προγραμματισμού σε C#, C++, Java, βάσεις δεδομένων και διαδικτυακών υπηρεσιών (asp.net, J2EE). Εμπειρία(τουλάχιστον 5 χρόνων) σε σχεδιασμό και ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού και ανάλυση απαιτήσεων πληροφοριακών συστημάτων.  Απαραίτητη η  Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Επιθυμητή η γνώση περισσοτέρων ξένων γλωσσών.

  1. Web development

Πτυχιούχος ΑΕΙ (Πληροφορική) με άριστη γνώση σχεδιασμού και ανάπτυξης web εφαρμογών με τεχνολογίες  ΡΗΡ, Html, Css, Javascript, Java, notejs, .net, mySQL και SQLServer  και αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών. Η θέση αφορά σχεδιασμό και ανάπτυξη web εφαρμογών, διαχείριση και συντήρηση βάσης δεδομένων, κατασκευή GUI και υποστήριξη λειτουργίας εφαρμογών. Απαραίτητη η  Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

  1. Radicalisation

Πτυχιούχος ΑΕΙ με μεταπτυχιακό στον τομέα της ασφάλειας με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα  ριζοσπαστικοποίησης και την τρομοκρατίας. Αποδεδειγμένη  εμπειρία  συμμετοχής  σε ευρωπαϊκά και συγχρηματοδοτούμενα έργα σε θέματα ριζοσπαστικοποίησης, εξτρεμισμού, τρομοκρατίας και ασφάλειας ή σωφρονιστικά καταστήματα. Ικανότητα παραγωγής παραδοτέων αναφορών και τεχνικού κειμένου. Απαραίτητη η Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Επιθυμητή η γνώση περισσοτέρων ξένων γλωσσών

Οι ενδιαφερόμενοι  καλούνται να αποστείλουν τα ανωτέρω, στην ηλεκτρονική διεύθυνση kemea@kemea.gr μέχρι τις 16/03/2017.

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.