Προκήρυξη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος τριών θέσεων Επιστημονικών Συνεργατών ειδικοτήτων

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του ΚΕΜΕΑ στο ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, και συγκεκριμένα στο έργο με διακριτικό τίτλο «Συνδυασμένη πλατφόρμα εφαρμογών προστασίας και προβολής πολιτιστικών και τουριστικών χώρων – XENIOS», το οποίο εμπίπτει στο τομέα προτεραιότητας «2-ΤΠΔ: Τουρισμός Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες» και σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης του εν λόγω έργου, το ΚΕΜΕΑ προκηρύσσει τις κάτωθι θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών ειδικοτήτων :

1. Ερευνητής/-τρια, απόφοιτος του τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, με Μεταπτυχιακές σπουδές, ο οποίος να έχει εμπειρία σε θέματα UAV. Επίσης να διαθέτει εμπειρία σε ερευνητικά έργα (στο τομέα Προστασίας Κρίσιμων Υποδομών, Διαχείρισης Κρίσεων, Φυσικών Καταστροφών, Κλιματικής Αλλαγής, κλπ.). Απαραίτητη η Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

2. Ερευνητής/-τρια, κάτοχος πτυχίου σχετικό με τα Ηλεκτρονικά Συστήματα, και Μεταπτυχιακές σπουδές σχετικά με επεξεργασία ψηφιακών σημάτων και τηλεπικοινωνίες. Επίσης να διαθέτει εργασιακή εμπειρία στο πεδίο των τηλεπικοινωνιών και της ασφάλειας, καθώς επίσης να διαθέτει εμπειρία σε σχετικά ερευνητικά προγράμματα. Απαραίτητη η Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

3. Ερευνητής/-τρια, Μηχανικός στο τομέα των Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, με Μεταπτυχιακές σπουδές σε σχετικό αντικείμενο. Επίσης να έχει εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο της Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων και σε Βάσεις Δεδομένων. Τέλος να διαθέτει εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα. Απαραίτητη η Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν το βιογραφικό σημείωμα (έως 3 σελίδες σύμφωνα με το παρόν πρότυπο), συνοδευόμενο από την αντίστοιχη αίτηση (στο πεδίο ειδικότητα να αναφέρετε XENIOS – 1 ή 2 ή 3 ανάλογα με την παραπάνω θέση ενδιαφέροντος) στην ηλεκτρονική διεύθυνση kemea@kemea.gr, υπ’ όψιν του κ Μιχάλη.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 26/08/2018 και ώρα 23:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 11.00- 13.00 στο τηλέφωνο 210 771 0805 εσωτ. 334

Δείτε εδώ την αναλυτική πρόσκληση.

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.