Προκήρυξη Εφτά (7) Θέσεων Συνεργατών για τις “Εκπαιδεύσεις για την Προστασία των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας”

1. Πρόσκληση Συντονιστή

2. Πρόσκληση Ειδικού Εκτίμησης Επικινδυνότητας και Τρωτότητας

3. Πρόσκληση Ειδικού Ασφάλειας Λειτουργίας

4. Πρόσκληση Ειδικού Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων

5. Πρόσκληση Ειδικού Αδιάλειπτης Λειτουργίας

6. Πρόσκληση Ειδικού Θεσμικού Πλαισίου

7. Πρόσκληση Ειδικού Προστασίας (safety)

 

Αίτηση Συνεργάτη

Περίληψη Αντικείμενων Δράσης

 

funding

Δράση συγχρηματοδοτούμενη σε ποσοστό 75% από κοινοτικούς πόρους και 25% από εθνικούς πόρους που θα βαρύνει τις πιστώσεις του υπ΄ αριθμ. 2016ΣΕ05020023 Έργου της ΣΑΕ 050/2 με τίτλο: «Εκπαιδεύσεις για την προστασία των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας» του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας /Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας.

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.