Προκήρυξη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εξωτερικών Συνεργατών

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουργείου Εσωτερικών, στο πλαίσιο υλοποίησης υφιστάμενων ερευνητικών έργων του, καθώς και προετοιμασίας για υποβολή προτάσεων ερευνητικών προγραμμάτων σε διάφορους χρηματοδοτικούς οργανισμούς και προσκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

προσκαλεί

επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες συναφών επιστημονικών πεδίων όπως (αναφέρονται ενδεικτικά):

 • τομέας φυσικής ασφάλειας
 • ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων
 • ασύρματες επικοινωνίες
 • διαχείριση κρίσεων
 • ασφάλειας κρίσιμων υποδομών
 • κυβερνοασφάλειας
 • γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
 • εγκληματολογία
 • κοινωνικές επιστήμες
 • μη επανδρωμένα συστήματα
 • διαχείριση πληροφοριών
 • εκρηκτικοί μηχανισμοί
 • εφαρμοσμένα μαθηματικά με έμφαση στη μοντελοποίηση διαδικασιών (business processing)
 • βιομετρικές τεχνολογίες

οι οποίοι έχουν επαγγελματική ή ερευνητική εμπειρία στα ανωτέρω πεδία ή/και διαθέτουν εμπειρία στην υλοποίηση συναφών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και επιθυμούν να συνεργαστούν με το Κέντρο, όπως υποβάλλουν συνοπτικό βιογραφικό τους σημείωμα (έως 3 σελίδες σύμφωνα με το παρόν πρότυπο), συνοδευόμενο από την αντίστοιχη αίτηση.

Τα καθήκοντα που θα κληθούν να εκπληρώσουν οι ερευνητές περιλαμβάνουν:

 • Παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου συγχρηματοδοτούμενων έργων
 • Βιβλιογραφική ανασκόπηση και διεξαγωγή έρευνας πάνω σε μια ευρεία γκάμα γνωστικών αντικειμένων σχετικά με την Ασφάλεια
 • Σύνταξη αναφορών και παραδοτέων εγγράφων σύμφωνα με τις προδιαγραφές και οδηγίες από τα σχετικά τεχνικά δελτία των έργων
 • Συμμετοχή σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον εργασίας με συχνή επικοινωνία με φορείς και οργανισμούς από όλη την Ευρώπη
 • Διοργάνωση συνεδρίων και ημερίδων για την εκπλήρωση των σκοπών του εκάστοτε έργου
 • Διαχείριση δαπανών και διεκπεραίωση διαδικασιών για την διεξαγωγή τους
 • Συμμετοχή σε συναντήσεις και συνέδρια στην Ευρώπη ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε έργου
 • Συμμετοχή στη συγγραφή και υποβολή προτάσεων έργων σε χρηματοδοτικούς φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και εθνικούς

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν άριστη γνώση κατ’ ελάχιστον της Αγγλικής σε γραπτό και προφορικό λόγο καθώς και ιδιαίτερα ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες, άριστες γνώσεις χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών (ιδίως MS Office) και λογισμικού υπολογιστικών προσομοιώσεων.

Οργανωτικές δεξιότητες και εμπειρία στην οικονομοτεχνική διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων, καθώς και συναφείς Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Ειδίκευσης θα συνεκτιμηθούν θετικά.

Οι ενδιαφερόμενοι  καλούνται να αποστείλουν τα ανωτέρω, στην ηλεκτρονική διεύθυνση kemea@kemea.gr εντός 10 ημερών από την ανακοίνωση της παρούσας, ήτοι μέχρι τις 15/10/2017.

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.