Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Επιστημονικούς Συνεργάτες διαφόρων ειδικοτήτων

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικών έργων του, προσκαλεί ενδιαφερόμενους οι οποίοι επιθυμούν να συνεργαστούν με το Κέντρο και διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα στα παρακάτω αναφερόμενα αντικείμενα, όπως υποβάλλουν συνοπτικό βιογραφικό τους σημείωμα (έως 3 σελίδες), συνοδευόμενο από την αντίστοιχη αίτηση (στο πεδίο ειδικότητας πρέπει να συμπληρώσετε τον αντίστοιχο κωδικό όπως αναφέρετε παρακάτω)

  1. PM (Διαχείριση προτάσεων και Έργων)

Μηχανικός ή πτυχιούχος ΑΕΙ κατά με Μεταπτυχιακές σπουδές σε τεχνολογική κατεύθυνση. Προϋπόθεση αποτελεί η ικανότητα και ευχέρεια στη συγγραφή εκθέσεων και προτάσεων στην αγγλική γλώσσα καθώς και εμπειρία στην υποβολή ερευνητικών προτάσεων ή/και την τεχνική διαχείριση ερευνητικών έργων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Η2020, Interreg, ISF, ESA), της Γ.Γ.Ε.Τ, ΕΣΠΑ κλπ. Εμπειρία σε έργα στη θεματική ενότητα του SECURITY θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.

  1. CYBER ( Kυβερνοασφάλεια και ασφάλεια δικτύων)

Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός/Μηχανικός Η/Υ με εξειδίκευση σε θέματα ασφάλειας δικτύων και κυβερνοασφάλειας. Επιθυμητή  προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία  σε ανάλογες θέσεις και συμμετοχή σε σχετικά ερευνητικά έργα. Απαραίτητη η  άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ικανότητα παραγωγής αναφορών και τεχνικού κειμένου  και συγγραφή διεπιστημονικών ερευνητικών εργασιών, παραδοτέων και προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.  

  1. CIP (Κρίσιμες Υποδομές)

Πτυχιούχος ΑΕΙ, κάτοχος Μεταπτυχιακού στο αντικείμενο της Φυσικής Ασφάλειας ή Επιχειρησιακής Συνέχειας. Επιθυμητή η εμπειρία σε έργα Η2020 Secure Societies/FP7-SECURITY για θέματα προστασίας κρίσιμων υποδομών ή πιστοποίησης διαδικασιών εκτίμησης κινδύνου και Επιχειρησιακής Συνέχειας. Θα αξιολογηθεί η ικανότητα στη συγγραφή σχετικών παραδοτέων και προτάσεων στην Αγγλική γλώσσα. 

  1. Web development

Πτυχιούχος ΑΕΙ (Πληροφορική) με γνώση σχεδιασμού και ανάπτυξης κινητών και web εφαρμογών (client & server side) ή/και ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης λήψης αποφάσεων. Επιθυμητή η εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού ή/και τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Απαραίτητη η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Εμπειρία  σε έργα Η2020 Secure Societies/FP7-SECURITY θα συνεκτιμηθεί.

  1. GIS (Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών)

Πτυχιούχος ΑΕΙ, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στη Γεωπληροφορική η/και Τηλεπισκόπηση. Επιθυμητή η εμπειρία σε Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS), την οργάνωση γεωγραφικών βάσεων δεδομένων και ψηφιακών χαρτών, την ανάπτυξη εφαρμογών υποστήριξης αποφάσεων και διαχείρισης  χωρικών πληροφοριών.  Εμπειρία σε σχετικά έργα Η2020 Secure Societies/FP7-SECURITY θα συνεκτιμηθεί. Απαραίτητη η ικανότητα στη συγγραφή σχετικών παραδοτέων και προτάσεων στην Αγγλική γλώσσα.

Οι ενδιαφερόμενοι  καλούνται να αποστείλουν τα ανωτέρω και έως την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019, στην ηλεκτρονική διεύθυνση kemea@kemea.gr

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.