Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επιστημονικούς Συνεργάτες ΚΕΜΕΑ διαφόρων Ειδικοτήτων

Αθήνα 24 Ιανουαρίου 2023

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που λειτουργεί σύμφωνα με το ν. 3387/2005 όπως ισχύει, προσκαλεί ενδιαφερόμενους οι οποίοι επιθυμούν να συνεργαστούν με το Κέντρο ως ειδικοί επιστημονικοί συνεργάτες και διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα, όπως περιγράφονται  στα παρακάτω αναφερόμενα αντικείμενα, να υποβάλλουν συνοπτικό βιογραφικό τους σημείωμα (έως 3 σελίδες), συνοδευόμενο από την αντίστοιχη αίτηση (στο πεδίο ειδικότητας μπορείτε να αναφέρετε τον αντίστοιχο κωδικό του κειμένου της πρόσκλησης).

 1. Ασφάλεια Συνόρων (Border Security)

Μηχανικοί ΑΕΙ κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού με εξειδίκευση σε θέματα Video analytics, Ραδιο-Tηλεπικοινωνιών (επιθυμητή γνώση σχεδίασης, μετρήσεων και ανάλυσης λειτουργίας κεραιών και κεραιοσυστήματων) και εμπειρία σε συστήματα διαχείρισης και ελέγχου (C4I & Monitoring Systems) στη θεματική περιοχή της Ασφάλειας. Επιθυμητή η συνεργασία και με επαγγελματίες του χώρου με αντίστοιχα προσόντα και υπηρεσιακή και επαγγελματική εμπειρία.  Θα συνεκτιμηθεί προηγούμενη εμπειρία  συμμετοχής σε έργα Η2020 στην περιοχή Secure Societies και ευχέρεια στη συγγραφή εκθέσεων και προτάσεων στην Αγγλική γλώσσα.

2. Πρότυπα (STANDARDS – Standardization)

Πτυχιούχοι ΑΕΙ. Επιθυμητές οι μεταπτυχιακές σπουδές και η εμπειρία στον τομέα της προτυποποίησης και της διαμόρφωσης βέλτιστων διαδικαστικών πρακτικών. Θα συνεκτιμηθεί προηγούμενη εμπειρία και συντονισμός / συμμετοχή σε Συγχρηματοδοτούμενα Ερευνητικά/Εκπαιδευτικά Προγράμματα καθώς και η ευχέρεια στη συγγραφή παραδοτέων, εκθέσεων και προτάσεων ερευνητικών έργων. Απαραίτητη η γνώση Αγγλικής και επιθυμητή η γνώση Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής γλώσσας, η μία από τις τρεις σε άριστο και η δεύτερη σε καλό επίπεδο.

3. Επικοινωνία (Communication/Marketing)

Πτυχιούχοι ΑΕΙ με κατεύθυνση Marketing/Επικοινωνία, επιθυμητός τίτλος μεταπτυχιακού σε συναφές αντικείμενο. Ευχέρεια στη συγγραφή παραδοτέων, εκθέσεων, διεπιστημονικών ερευνητικών εργασιών, και προτάσεων ερευνητικών έργων. Πολύ καλή γνώση αγγλικών (γραπτά και προφορικά). Εμπειρία σε χάραξη στρατηγικών παραδοσιακού και ψηφιακού marketing και επικοινωνίας καθώς και σύνταξη κειμένων προς δημοσίευση, δελτία τύπου, newsletters, παρουσιάσεις, αναφορές analytics και copy writing για social media. Επιπρόσθετα προσόντα σχεδιασμός business plan για την εκμετάλλευση και αξιοποίηση αποτελεσμάτων και λύσεων. Θα συνεκτιμηθεί προηγούμενη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά έργα.

4. Διαχείριση –Ανάπτυξη Περιβάλλοντος eLearning (ManagementDevelopment of eLearning Environment)

Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών / Τεχνολογίας Υπολογιστών ή πτυχιούχοι ΑΕΙ πληροφορικής ή πληροφοριακών συστημάτων ή συναφές, με μεταπτυχιακές σπουδές, γνώση και εμπειρία στα εξής: α) Διαχείριση υποδομής Moodle ή αντίστοιχο, β) PHP, MySQL, Linux, REDIS και Apache based Moodle εγκαταστάσεις, γ) Ανάπτυξη περιβάλλοντος εκπαίδευσης σε Moodle ή αντίστοιχο, δ) PHP, MySQL, Linux, REDIS και Apache based Moodle εγκαταστάσεις. Εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση συστήματων AI/ML και άριστη γνώση Αγγλικών. Επιθυμητή η γνώση και εμπειρία σε διαχείριση (Administration) υποδομής Microsoft Office 365 (SharePoint, Outlook, Teams, Project, κτλ.), όπως και προηγούμενη εμπειρία σε έργα H2020: Εμπειρία στη συγγραφή ερευνητικών προτάσεων, γνώση εργαλείων διαχείρισης λογισμικού svn, git, jira.

5. Δημόσιες Συμβάσεις Καινοτομίας (PCP/PPI)

Πτυχιούχοι ΑΕΙ Νομικής (Νομικοί) ή Οικονομικών Επιστημών (Οικονομολόγοι). Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος στον τομέα του Δημοσίου Δικαίου/Οικονομικών Επιστημών/Πληροφορικής, με συναφή εξειδίκευση στη νομοθεσία των εθνικών διαγωνιστικών διαδικασιών/προμηθειών (ν.4412/2016, ν.4782/2021), των προ-εμπορικών δημόσιων συμβάσεων [Pre Commercial Procurement (PCP)] και των δημόσιων συμβάσεων καινοτομίας [Public Procurement of Innovative Solutions (PPI)] σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιθυμητή η προηγούμενη εμπειρία ή/και η συνεργασία σε Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα. Ιδανικά προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σχετιζόμενη με κρίσιμες υποδομές και διαδικασίες ασφαλείας και η ικανότητα παραγωγής παραδοτέων αναφορών και κειμένων νομικού-τεχνικού  περιεχομένου στην αγγλική γλώσσα. Απαραίτητη προϋπόθεση τα Άπταιστα Αγγλικά. Επιθυμητή η γνώση 2ης Ευρωπαϊκής ξένης γλώσσας.

 6. Προστασία Κρίσιμων Υποδομών (Critical Infrastructure Protection)

Πτυχιούχοι ΑΕΙ, με μεταπτυχιακές σπουδές/εξειδίκευση στη Μηχανική/Πληροφορική/Προγραμματισμό και επαγγελματική εμπειρία στους τομείς της Κυβερνοασφάλειας και της Φυσικής Ασφάλειας και της προστασίας των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας (Υ.Ζ.Σ.). Θα συνεκτιμηθεί προηγούμενη συμμετοχή  σε έργα Η2020 Secure  Societies και η συμμετοχή σε εργασίες που αφορούν εργαλεία χρηματοδότησης και στην εκτίμηση κινδύνου (Risk Management). Απαραίτητη η  άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και η ικανότητα σύνταξης αναφορών, η συγγραφή διεπιστημονικών ερευνητικών εργασιών, τεχνικών παραδοτέων και προτάσεων.

7. Ανάπτυξη Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS Development)

Πτυχιούχοι ΑΕΙ, με μεταπτυχιακές σπουδές/εξειδίκευση στη Μηχανική/ Πληροφορική/Προγραμματισμό και επαγγελματική εμπειρία στους τομείς της Κυβερνοασφάλειας και της Φυσικής Ασφάλειας και της προστασίας των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας (Υ.Ζ.Σ.). Εμπειρία developer Web-based GIS εφαρμογών. Επιθυμητή η γνώση σχεδιασμού, ανάπτυξης και συντήρησης γεωχωρικών βάσεων δεδομένων. Απαραίτητη η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και η ικανότητα σύνταξης αναφορών, η συγγραφή διεπιστημονικών ερευνητικών εργασιών, τεχνικών παραδοτέων και προτάσεων στην Αγγλική γλώσσα.

8. Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών / ΣμηΕΑ. (UAS – Drones)

Πτυχιούχοι ΑΕΙ, με μεταπτυχιακές σπουδές/εξειδίκευση στη Μηχανική/ Πληροφορική/Προγραμματισμό και εξειδίκευση ή επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο των Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (UAS), στους τομείς της Κυβερνοασφάλειας και της Φυσικής Ασφάλειας καθώς και στην εκτίμηση κινδύνου (Risk Management). Θα συνεκτιμηθεί προηγούμενη συμμετοχή σε έργα Η2020 Secure Societies και ευχέρεια στη συγγραφή παραδοτέων, εκθέσεων και προτάσεων ερευνητικών έργων στην Αγγλική γλώσσα.

9. Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (Information and Communication Technologies)

Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί/Μηχανικοί Η/Υ με μεταπτυχιακές σπουδές ή διδακτορικό τίτλο σε τεχνολογίες πληροφορικής και ειδικότερα σε τεχνικές Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ)/(ML), τρισδιάστατης ανακατασκευής (3D construction), γεωπαρατήρησης (Earth Observation), μοντελοποίησης δεδομένων και ψηφιακά αντίγραφα (Data modeling and digital twins), δημιουργίας χώρου εργασίας και ανίχνευσης ιστού δεδομένων (Co-creation of a Workspace and WebCrawler for data/metadata), προηγμένης υποστήριξης αποφάσεων (advanced decision-support) και Σενάρια κατασκευής μηχανών (Scenario building engines). Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία  και συμμετοχή σε αντίστοιχα ερευνητικά έργα  Η2020  στην περιοχή Secure Societies θα συνεκτιμηθεί.  Απαραίτητη η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και η ικανότητα σύνταξης αναφορών, η συγγραφή διεπιστημονικών ερευνητικών εργασιών, τεχνικών παραδοτέων και προτάσεων στην Αγγλική γλώσσα.

Ως λήξη της προθεσμίας υποβολής από τους ενδιαφερόμενους των ανωτέρω στοιχείων (CV και αίτηση) ορίζεται η 4/2/2023.

Τα στοιχεία θα πρέπει να αποστέλλονται μέχρι την ημερομηνία αυτή στην ηλεκτρονική διεύθυνση kemea@kemea-research.gr, ενώ γνωρίζεται ότι η αξιολόγηση αυτών θα γίνεται με την λήψη τους.

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.