Νέο Πρόγραμμα Κατάρτισης «Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας».

Στο πλαίσιο επικαιροποίησης και εκσυγχρονισμού των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης «Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας», που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) εκπόνησε πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο «Βασικό Πρόγραμμα Κατάρτισης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας» (διάρκειας 105 ωρών), συμβατό με το ισχύον επαγγελματικό περίγραμμα της ειδικότητας, το οποίο θα υλοποιείται από Κέντρα Δια Βίου Μάθησης.

Το πρόγραμμα αυτό, περιλαμβάνει τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 • Εκπαιδευτική Εισαγωγή
 • Ο Κλάδος και το προσωπικό της Ιδιωτικής Ασφάλειας
 • Στοιχεία Επικοινωνίας και Ανάπτυξης Κοινωνικών Δεξιοτήτων
 • Υγεία και Ασφάλεια στον χώρο Εργασίας
 • Θέματα Νομοθεσίας
 • Βασικές έννοιες και Θέματα Ασφαλείας, Εγκληματικότητα: υφιστάμενη κατάσταση και τάσεις
 • Αυτοπροστασία, Αυτοάμυνα, Εξοπλισμός, Μέσα και Διαδικασίες Ασφαλείας
 • Καθήκοντα Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας στην Πρόληψη του Εγκλήματος
 • Διαχείριση Περιστατικών και Κρίσεων
 • Πυροπροστασία και Πυρασφάλεια
 • Βασικές Πρώτες Βοήθειες
 • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Το παραπάνω πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους:

α. Πληρούν τις προϋποθέσεις των περ. α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.2518/1997, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ήτοι είναι Έλληνες πολίτες ή ομογενείς ή πολίτες χώρας – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

β. Είναι απόφοιτοι συστημάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μεταδευτεροβάθμιας τυπικής και μη τυπικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία.

γ. Επιθυμούν να προβούν στην έκδοση άδειας εργασίας Α΄ κατηγορίας ως Προσωπικό Ασφάλειας της παρ.2 του άρθρου 3 του ν.2518/1997 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προκειμένου να απασχοληθούν σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.).

egxeiridioΕιδικά για την υποβοήθηση του έργου της κατάρτισης και πιστοποίησης, για όποιον/α επιθυμεί να εργαστεί ως επαγγελματίας στον χώρο της Ιδιωτικής Ασφάλειας μέσα από διαδικασίες κατάρτισης και πιστοποίησης που προβλέπει το νέο Κανονιστικό Πλαίσιο των εξετάσεων πιστοποίησης, το ΚΕ.ΜΕ.Α. συνέταξε το Εγχειρίδιο Εξετάσεων Πιστοποίησης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας, το οποίο εμπεριέχει τόσο το βασικό εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης του ΚΕ.ΜΕ.Α., διάρκειας 105 ωρών με τίτλο «Βασικό Πρόγραμμα Κατάρτισης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας» όσο και τις ερωτήσεις της τράπεζας θεμάτων των Εξετάσεων Πιστοποίησης.

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.