ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1. Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (εφεξής «ΚΕ.ΜΕ.Α. ή «Φορέας») έχει οριστεί φορέας υλοποίησης (Implementing body) του έργου INEA/CEF/ICT/A2016/1332498-CERTCOOP.

1.2. Ο Φορέας, θα προβεί στην προμήθεια του αναγκαίου για την ομαλή υλοποίηση του έργου εξοπλισμού.

 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

2.1. Συνοπτικά το φυσικό αντικείμενο της προμήθειας δίνεται στους ακόλουθους πίνακες:

ΕΙΔΟΣ

TEMAXIA

 ΑΠΑΙΤΗΣΗ

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ /

 ΤΕΧΝΙΚΑ

ΦΥΛΛΑΔΙΑ

Dell Precision 7540- i9 – 9980HK – 32GB – 1TB SSD – Nvidia Quadro RTX 3000 6GB – Win 10 Pro

1

ΝΑΙ

   

Dell Precision 5540- i9 – 9880H – 32GB – 1TB SSD – Nvidia Quadro T2000 4GB – Win 10 Pro

2

ΝΑΙ

 

 

 

3. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

3.1. Το κριτήριο κατακύρωσης της εν λόγω προμήθειας είναι η χαμηλότερη τιμή.

3.2. Η κατάθεση προσφορών θα είναι για το σύνολο των μερών που ζητούνται.

3.3. Ο προμηθευτής δεσμεύεται, εγγυάται ότι δεν υπάρχουν κρυμμένα ελαττώματα στα προσφερόμενα είδη.

3.4. Όλα τα υλικά που αφορούν τα είδη, θα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα.

3.5. Όλα τα είδη θα έχουν πέντε (5) χρόνια εγγύηση.

3.6. Όλοι οι φορητοί υπολογιστές θα συνοδεύονται από το λογισμικό και τις άδειες του κατασκευαστή καθώς και την πιθανή συνδρομή στην εταιρεία του κατασκευαστή.

3.7. Χρόνος παράδοσης, εντός τριών (3) εβδομάδων από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης εντός του χώρου της Υπηρεσίας (Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 10177).

3.8. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής θα ισχύουν τα ακόλουθα:
α. Όλο το προσωπικό που εμπλέκεται στην εκτέλεση της παρούσας (προμηθευτές, υπεργολάβοι, πελάτες, υπάλληλοι και συνεργάτες αυτών με οποιαδήποτε σχέση κ.λ.π.), καλύπτονται από το υπηρεσιακό και το ιδιωτικό απόρρητο και υπέχουν κατά περίπτωση, τις ευθύνες που προκύπτουν από τα άρθρα 252, 253, 370 του Π.Κ. και όλων των νόμων που είτε απευθείας είτε δια κύρωσης Διεθνών Συμβάσεων προστατεύουν δικαστικές ή διοικητικές ή προσωπικές πληροφορίες
β. Εάν ο Ανάδοχος επιδείξει δόλο ή αμέλεια για την προστασία του απορρήτου των παραπάνω πληροφοριών υφίσταται πέραν των κατά νόμου ποινικών ή αστικών κυρώσεων και διοικητικές όμοιες. Η ευθύνη αυτή υφίσταται και κατά τη διάρκεια και μετά την εκτέλεση του έργου.
γ. Για όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσης ο Ανάδοχος ευθύνεται για την με υπαιτιότητα ή αμέλεια του προσωπικού του, δημοσιοποίηση δεδομένων, παροχή στοιχείων ή πληροφοριών σχετιζόμενων με τις εγκαταστάσεις και λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων και του άλλου περιβάλλοντος του Αγοραστή.

Η παράδοση θα γίνει στον χώρο εγκατάστασης που θα υποδείξει η Υπηρεσία (Ισόγειο του κτηρίου του Υπουργείου).

 

4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

4.1. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν προσφορά η οποία θα περιέχει:

α. Τεχνική Προσφορά: Επισυνάπτεται το έντυπο «Τεχνική Προσφορά», στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τον πίνακα:

αα. Στη στήλη με τις απαντήσεις οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν ΝΑΙ σε όλα τα είδη-υπηρεσίες καθώς η προμήθεια αφορά το σύνολο των ειδών,
αβ. Στη στήλη παραπομπή/τεχνικά φυλλάδια οι ενδιαφερόμενοι στην προσφορά τους θα πρέπει να επισυνάψουν τεχνικά φυλλάδια των ειδών.

β. Οικονομική Προσφορά: Επισυνάπτεται το έντυπο «Οικονομική Προσφορά».

4.2. Οι προσφορές (τα ανωτέρω δύο έγγραφα) θα πρέπει να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο έως την Παρασκευή 24/02/2020 και ώρα 17:00 στη διεύθυνση d.prassakis@kemea-research.gr . Μετά το πέρας της διαδικασίας οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

4.3. Για σχετικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Πρασσάκη Δημήτριο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, και ώρες 11:00-17:00 στο τηλ. 690 9129030 ή 210 7710805 (εσωτ. 373).

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.