«Επαναδημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά και τοποθέτηση πινακίδων στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο: Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση Συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε»

Αθήνα, 22/01/2021

 

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση Συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε», η οποία περιλαμβάνει αρχικά τη Δημιουργία του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου (Έργο I) στις εγκαταστάσεις του πρώην Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας – Αττικής και στη συνέχεια τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Έργο II), ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, την επαναδημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά και τοποθέτηση πινακίδων με απευθείας ανάθεση σε νομικό πρόσωπο (εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο) ή κοινοπραξία/ένωση, των οποίων ο χαρακτήρας και το έργο προσιδιάζουν στο υπό ανάθεση αντικείμενο.

 

Πιο αναλυτικά, η πρόσκληση,  περιλαμβάνει την αγορά και τοποθέτηση των ακόλουθων ειδών:

 

ΕΙΔΟΣ                                   

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κατασκευή και τοποθέτηση μίας (1) μόνιμης πινακίδας της Δράσης

CPV: 31523000-8

Μεταλλική πινακίδα διαστάσεων 1,5μ χ 2μ, που θα σχεδιαστεί σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στον Εκτελεστικό Κανονισμό 1049/2014, θα τοποθετηθεί σε χωμάτινη επιφάνεια πλησίον του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου και του υπαίθριου χώρων εκπαιδεύσεων, σε εμφανές σημείο όπου θα γίνεται εύκολα ορατή από το κοινό και θα αναγράφει: α) τον τύπο και την ονομασία της δράσης / του έργου, β) το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γ) το Ταμείο που στηρίζει τη Δράση/ το Έργο και δ) δήλωση που έχει επιλεγεί από την Υπεύθυνη Αρχή, στην οποία τονίζεται η προστιθέμενη αξία της συνεισφοράς της Ένωσης.

Η στήριξη της πινακίδας θα γίνει με τρεις (3) στύλους από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέτα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm (σπειρώματος: thread size R = 1 ½’’, dεξ = 48,3 mm, πάχους τοιχώματος 3,2 mm), μήκους κατ’ ελάχιστον 3,00 m, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 ‘’Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης’’.

Επισυνάπτεται ο τύπος της Πινακίδας

Κατασκευή και τοποθέτηση μίας (1) πινακίδας του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου

CPV: 31523000-8

Μεταλλική πινακίδα διαστάσεων 0,70cm χ 1μ, που θα σχεδιαστεί σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στον Εκτελεστικό Κανονισμό 1049/2014 και θα τοποθετηθεί – βιδωθεί στον τοίχο της εισόδου του κτιρίου του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου.

Επισυνάπτεται ο τύπος της Πινακίδας

Κατασκευή και τοποθέτηση σαράντα δύο (42) επιγραφών – πινακίδων των εσωτερικών χώρων (γραφεία – εκπαιδευτικές αίθουσες μαθημάτων – αποθήκες – κοιτώνες διαμονής) του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου

CPV: 31523000-8

Μεταλλικές πινακίδες με ταινία αυτοκόλλητη διπλής όψεως που θα τοποθετηθούν – κολληθούν στις εισόδους (πόρτες) των εσωτερικών χώρων, ως ακολούθως:

·                      Στο γραφείο της Διοίκησης θα τοποθετηθεί:

1 πινακίδα που θα αναγράφει ΔΙΟΙΚΗΣΗ και

1 πινακίδα που θα αναγράφει ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ – ΑΡΧΕΙΟ

·                     Στην αίθουσα των καθηγητών και των εκπαιδευτών, όπου θα εγκατασταθεί και η βιβλιοθήκη του εκπαιδευτικού κέντρου, θα τοποθετηθεί:

1 πινακίδα που θα αναγράφει ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ και

1 πινακίδα που θα αναγράφει ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

·         Στις τρεις (3) αποθήκες του εκπαιδευτικού κέντρου θα τοποθετηθούν:

τρεις (3) πινακίδες που θα αναγράφουν ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΩΝ και

τρεις (3) πινακίδες με τους αριθμούς 1, 2 & 3 για την αντίστοιχη αποθήκη

·         Στις δύο (2) εκπαιδευτικές αίθουσες θα τοποθετηθούν:

δύο (2) πινακίδες που θα αναγράφουν ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και

δύο (2) πινακίδες που θα αναγράφουν τους αριθμούς 1 & 2 για την αντίστοιχη αίθουσα

·         Στις δύο (2) κοινόχρηστες τουαλέτες θα τοποθετηθούν:

δύο (2) πινακίδες που θα αναγράφουν WC

δύο (2) πινακίδες που θα αναγράφουν WC ΑΝΔΡΩΝ, με αντίστοιχη σήμανση

δύο (2) πινακίδες που θα αναγράφουν WC ΓΥΝΑΙΚΩΝ, με αντίστοιχη σήμανση

·         Στην είσοδο των κοιτώνων διαμονής θα τοποθετηθεί 1 πινακίδα που θα αναγράφει ΚΟΙΤΩΝΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Στους κοιτώνες διαμονής θα τοποθετηθούν δέκα (10) πινακίδες με τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 για τον αντίστοιχο κοιτώνα και

δέκα (10) πινακίδες που θα αναγράφουν WC

·         Στην αίθουσα που θα βρίσκεται το αρχείο του εκπαιδευτικού κέντρου θα τοποθετηθεί 1 πινακίδα που θα αναγράφει ΑΡΧΕΙΟ

Επισημαίνεται ότι οι πινακίδες με τους αριθμούς θα είναι διαστάσεων 4χ6 cm και οι υπόλοιπες διαστάσεων 5x20cm.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δαπάνης ανέρχεται σε χίλια πεντακόσια (1.500,00) € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και λοιπών νόμιμων κρατήσεων.

Η ανάθεση των εργασιών θα γίνει, κατόπιν αξιολόγησης των προσφορών από αρμόδια Επιτροπή του ΚΕ.ΜΕ.Α, στον ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά.

Η παράδοση των προϊόντων θα πραγματοποιηθεί, κατόπιν επικοινωνίας με το ΚΕ.ΜΕ.Α., στις εγκαταστάσεις του πρώην Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας – Αττικής. Η διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών ορίζεται από την ημερομηνία ανάθεσης έως την 31-04-2021.

Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει κατόπιν ελέγχου των παραδοτέων από αρμόδια Επιτροπή του ΚΕ.ΜΕ.Α., ως προς τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά.  

Η πληρωμή της συμβατικής αξίας θα πραγματοποιηθεί μετά την ποιοτική και ποσοτική  παραλαβή των παρασχεθέντων υπηρεσιών και την αντίστοιχη τιμολόγηση αυτών.

Σε περίπτωση θετικού ενδιαφέροντος, παρακαλούμε όπως υποβάλλεται τα επισυναπτόμενα: α) Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς  και β) υπογεγραμμένο το Έντυπο Ενημέρωσης και Συγκατάθεσης για τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή, 29-01-2021 και ώρα 16:00, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@cbrn-e.gr

Κατά την ανάθεση της προμήθειας, ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει: α) Φορολογική  Ενημερότητα, β) Ασφαλιστική Ενημερότητα και γ) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.

Επισημαίνεται ότι η εκπρόθεσμη υποβολή των προσφορών και η μη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τη διαδικασία επιλογής.

Το ΚΕ.ΜΕ.Α. διατηρεί τη διακριτική του ευχέρεια για τη σύναψη της εν λόγω σύμβασης.

Για απορίες σχετικά με την πρόσκληση ενδιαφέροντος, μπορείτε να καλέσετε στο 210 7710805 εσωτ. 343 (αρμόδιος Ζώτος Σπυρίδων) ή να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@cbrn-e.gr

Πληροφορίες για τη Δράση θα βρείτε στην Ιστοσελίδα: https://cbrn-e.gr/

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.