Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη Υπευθύνου Διάχυσης και Επικοινωνίας του Έργου: “Peer2Peer: Relate Schools to combat Roma dropout” (GA No849136-Peer2Peer)

Αναθέτουσα Αρχή

Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.)

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Π. Κανελλοπούλου 4

Πόλη

Αθήνα

Ταχυδρομικός Κώδικας

11527

Τηλέφωνο

2107710805

Αρμόδιοι

Δημήτριος Αλειφέρης, e-mail: d.aleiferis@kemea-research.gr

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.kemea.gr

Είδος Διαγωνισμού

Απευθείας ανάθεση

Κριτήριο Κατακύρωσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

Καταληκτικός Χρόνος Υποβολής Προσφορών

Ημερομηνία: 7.2.2020, ημέρα: Παρασκευή, ώρα 12.00π.μ.

Περιγραφή ειδών

Ανάδειξη εξωτερικού συμβούλου Υποστήριξης σε θέματα διάχυσης και επικοινωνίας του Έργου Peer2Peer

CPV

79416000-3

Ποσότητα

Μέχρι και την ημέρα ολοκλήρωσης υλοποίησης του έργου, ήτοι έως την 15.11.2021, με δυνατότητα 6μηνης παράτασης

Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη

Έως του ποσού των 5.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Διάρκεια Ισχύος Προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 120 ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Αριθμός Πρωτοκόλλου

15986

Ημερομηνία αριθμού πρωτοκόλλου

Ημέρα Πέμπτη, Ημερομηνία: 23.1.2020

 

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, τo KE.ME.A. έχει αναλάβει, ως Συντονιστής, την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. έργου, με τίτλο: “Peer2Peer: Relate schools to combat Roma dropout”– (GA No849136-Peer2Peer). Το Έργο αφορά στη μεταφορά μιας καλής πρακτικής «συμπεριληπτικής σχολικής κουλτούρας» μεταξύ σχολείων της Δυτικής Αττικής για την πρόληψη και καταπολέμηση της σχολικής διαρροής μαθητών Ρομά.

Φορείς εταίροι του έργου είναι: το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλής και Δημήτρης Τσάτσος, η ACTIONAID HELLAS, η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας και η Ένωση Ελλήνων Ρομά Διαμεσολαβητών και Συνεργατών τους.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του 5ου Πακέτου Εργασιών του ως άνω αναφερόμενου Έργου: “Disseminating the message of an inclusive schooling culture among all involved stakeholders”, προβλέπεται η επιλογή Εξωτερικού Συμβούλου Διάχυσης και Επικοινωνίας και στη βάση αυτή, προσκαλείται κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλλει προσφορά έως την ως άνω αναφερόμενη καταληκτική ημερομηνία και ώρα.

Α. Προσφορές

 1. Οι προσφορές του διαγωνισμού υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, μέχρι την 7.2.2020, ημέρα: Παρασκευή και ώρα 12.00 μμ, μέσω ταχυδρομείου σε φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι:
 • ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΚΕ.ΜΕ.Α.), Π. Κανελλοπούλου 4, Αθήνα 11527
 • Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα
 • Ο αριθμός πρωτοκόλλου του διαγωνισμού και το αντικείμενο του διαγωνισμού
 • Τα στοιχεία του αποστολέα – προσφέροντος.
 1. Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να εκφράζονται σε ευρώ και να μην υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη.
 2. Στην έγγραφη προσφορά του ο ενδιαφερόμενος προσφέρων θα αναλαμβάνει ρητώς την δέσμευση ότι θα εκτελέσει την υπηρεσία σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην παρούσα.

Β. Δικαιολογητικά Συμμέτοχης

Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, συμπληρωμένη σύμφωνα με το Προσάρτημα που ακολουθεί.

 • Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση του παραρτήματος.
 • Η ημερομηνία της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών (δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ).

Γ. Λοιποί όροι

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα με:
 • Πτυχίο ή δίπλωμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ ή Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού ή Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας (απαιτείται η υποβολή απλών αντιγράφων)
 • Κατοχή μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού σε συναφή ζητήματα διαπολιτισμικότητας και επικοινωνίας ή/και ψυχολογίας της επικοινωνίας (απαιτείται η υποβολή απλών αντιγράφων)
 • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών ή/και εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων για την κοινωνική ένταξη των Ρομά, με έμφαση σε ζητήματα κοινωνικού αντικτύπου των επιπτώσεων συναφών παρεμβάσεων
 • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στην επικοινωνιακή διαχείριση συγ/χρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών ή/και εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου. (απαιτείται η υποβολή απλών αντιγράφων πιστοποιητικών)
 • Αποδεδειγμένη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (απαραίτητη η υποβολή δειγμάτων σχετικών παραδοτέων, στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικών έργων)
 1. Η γνωστοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης του αρμοδίου προς τούτο οργάνου του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό, γίνεται με έγγραφη ειδοποίηση.
 2. Η πληρωμή του Εξωτερικού Συμβούλου θα λάβει χώρα βάσει των τιμολογίων του Εξωτερικού Συμβούλου και θα πραγματοποιηθεί με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή του.
 3. Όποιο στοιχείο ή όρος δεν αναγράφεται στην παρούσα πρόσκληση, καλύπτεται από τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής, καθώς και τις σχετικές περί προμηθειών διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Δ. Υπόδειγμα Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς

ΕΙΔΟΣ

Συνολική Τιμή

χωρίς Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α.

 

Συνολική Τιμή

 

Παροχή υπηρεσίας εξωτερικού συμβούλου υποστήριξης του έργου Peer2Peer σε θέματα επικοινωνίας, για όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, όπως αναλυτικά αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

     

 

Ε. Παρεχόμενες Υπηρεσίες και Τεχνικές Προδιαγραφές

O εξωτερικός σύμβουλος σε θέματα επικοινωνίας και διάχυσης του έργου Peer2Peer θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να διαχειρίζεται τα παρακάτω αντικείμενα:

α. Διαμόρφωση Επικοινωνιακής Στρατηγικής και των επικοινωνιακών Στόχων (να περιγραφεί η μεθοδολογία και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν)

β. Παρακολούθηση της δημοσιότητας

γ. Προώθηση δημοσιότητας (να περιγραφεί η μεθοδολογία και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν τουλάχιστον για τα παρακάτω)

(1) Συγγραφή – Επιμέλεια – Διακίνηση Δελτίων Τύπου, Συνεντεύξεων, Άρθρων

(2) Αποστολή ενημερωτικών δελτίων και απαντητικών και follow up.

(3) Υποστήριξη ή παροχή αιγίδας σε συνέδρια, ημερίδες & εσπερίδες, εκδηλώσεις κ.α.

ε. Υποστήριξη σε θέματα Διαχείρισης κρίσεων (να περιγραφεί η μεθοδολογία και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν τουλάχιστον για τα παρακάτω)

(1) Συμβουλευτική και Επικοινωνιακή υποστήριξη.

(2) Συμβουλευτική καθοδήγηση σε περιπτώσεις επαφών με δημοσιογράφους,

(3) Διαχείριση υποθέσεων σύγκρουσης και συλλογικού τραύματος ευάλωτων κοινωνικών ομάδων

(4) Διαχείριση θεμάτων κοινωνικής ένταξης Ρομά, με έμφαση στη διερεύνηση της αλλαγής στερεοτυπικών στάσεων και αντιλήψεων

στ. Παροχή γενικότερων υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων, προβολής και ανάδειξης του έργου Peer2Peer στους πολίτες, σε κοινωνικές ομάδες και σε άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς καθώς και στα ΜΜΕ. (να περιγραφεί η μεθοδολογία και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν)

ζ. Επικοινωνία με τα Παραρτήματα Ρομά Κέντρων Κοινότητας Δήμων της χώρας με σκοπό την αξιολόγηση θεμάτων που χρήζουν δημοσιότητας και προβολή αυτών. (να περιγραφεί η μεθοδολογία και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν)

η. Σύνταξη και δημιουργία επικοινωνιακού υλικού για την υποστήριξη της ιστοσελίδας του έργου Peer2Peer, συμπεριλαμβανομένης της επικαιροποίησής του.

ΣΤ. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:

2.1 Τεχνική Προσφορά με περιγραφή του τρόπου υλοποίησης των ζητούμενων υπηρεσιών, όπου απαιτείται (βλ. ανωτέρω υπό Ε) και τεκμηρίωση του δικαιώματος συμμετοχής με τα απαιτούμενα έγγραφα (βλ. ανωτέρω υπό Γ)  .

2.2 Οικονομική προσφορά επί των ζητούμενων υπηρεσιών με τιμή προσφοράς εκφρασμένη σε Ευρώ (€) ολογράφως και αριθμητικώς. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, συμπ. ΦΠΑ για παράδοση των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην πρόσκληση. Για τη σύγκριση των προσφορών θα συγκρίνεται η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. (βλ. ανωτέρω υπό Δ.).  

2.3 Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη(βλ. ανωτέρω υπό Β.).

2.4 Ασφαλιστική Ενημερότητα

2.5 Φορολογική Ενημερότητα (για φορείς δημοσίου πλην κεντρικής κυβέρνησης)

(Τα 2.5 και 2.6 προβλέπονται να υποβληθούν στο ΚΕ.ΜΕ.Α., μετά την ανάδειξη του αναδόχου και κατόπιν ενημέρωσης του από την Ομάδα υλοποίησης του έργου)

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.