Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Βίαιος εξτρεμισμός και ριζοσπαστικοποίηση»

Αθήνα 1 Ιουλίου 2022

 

To Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), στο πλαίσιο των δράσεων υποστήριξης του προληπτικού και κοινωνικού έργου της Ελληνικής Αστυνομίας, ανέλαβε την υλοποίηση της Δράσης με τίτλο: «Βίαιος Εξτρεμισμός και Ριζοσπαστικοποίηση».

Η Δράση εντάσσεται στο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας (2014 -2020) και συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 75% από πόρους της Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόρους.

Η Δράση «Βίαιος Εξτρεμισμός και Ριζοσπαστικοποίηση» αποβλέπει στην υποστήριξη των αστυνομικών στελεχών για την αποτελεσματική άσκηση των καθημερινών καθηκόντων τους, με σκοπό την εκπλήρωση του προληπτικού και κοινωνικού τους ρόλου. Ως ειδική στόχευση τίθεται, εντός αυτού του πλαισίου, η δημιουργία πρόσφορου εδάφους για την προώθηση του κοινωνικού διαλόγου και η διαχείριση φαινομένων βίαιου εξτρεμισμού και ριζοσπαστικοποίησης.

Η Δράση αφορά στην επεξεργασία υπαρχόντων δεδομένων για την πολιτική βία κατά τρόπο δόκιμο με βάση, αφενός θεωρίες και έρευνα αιχμής της πολιτικής επιστήμης για το φαινόμενο της πολιτικής βίας, αφετέρου τη στατιστική μέθοδο κωδικοποίησης. Επιπροσθέτως, θα υλοποιηθεί συγκέντρωση όλων των αναφερόμενων πολιτικά βίαιων οργανώσεων, καθώς και καταγραφή των χαρακτηριστικών τους σε σημαίνουσες μεταβλητές.

Τα Πακέτα Εργασίας (ΠΕ) τα οποία έχουν σχεδιαστεί για την επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων της Δράσης, είναι τα ακόλουθα:

  • ΠΕ 0: Διοίκηση, Συντονισμός & Αξιολόγηση Έργου
  • ΠΕ 1: Επεξεργασία & Κωδικοποίηση Δεδομένων για τον Βίαιο Εξτρεμισμό
  • ΠΕ 2: Γεωγραφική Ταυτοποίηση Περιστατικών Βίαιου Εξτρεμισμού
  • ΠΕ 3: Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση & Γραφική Απεικόνιση του Πολιτικά Βίαιου Εξτρεμισμού
  • ΠΕ 4: Καταγραφή Οργανώσεων Πολιτικά Βίαιου Εξτρεμισμού & Ανίχνευση Συγγένειας μεταξύ τους
  • ΠΕ 5: Εγχειρίδιο Καλών Πρακτικών Καταγραφής Περιστατικών Πολιτικής Βίας
  • ΠΕ 6: Εκδήλωση Ενημερωτικού & Εκπαιδευτικού Χαρακτήρα
  • ΠΕ 7: Διάχυση – Δημοσιότητα

Προς υλοποίηση του ΠΕ 5, το ΚΕΜΕΑ θα συνάψει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου για τη θέση Ερευνητή Εγχειριδίου Καλών Πρακτικών Καταγραφής Περιστατικών Πολιτικής Βίας (ή ερευνητικής ομάδας, τα μέλη της οποίας θα διαθέτουν ίδια προσόντα-προφίλ με τον ερευνητή).

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη της θέσης προσκαλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους έως την 23:59 ώρα της 10ης Ιουλίου 2022 στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου radicalisation2021@kemea-research.gr

Αναλυτικές πληροφορίες για τις Προϋποθέσεις, τα Δικαιολογητικά και τις Οδηγίες Συμμετοχής αναφέρονται στα παρακάτω Έντυπα:

Το ΚΕ.ΜΕ.Α. διατηρεί τη διακριτική του ευχέρεια για τη σύναψη της ανωτέρω Σύμβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν τα ερωτήματά τους, μέσω της διεύθυνσής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: radicalisation2021@kemea-research.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7710805 (εσωτ. 337).

 

radfoo

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.