Ορισμός ΚΕ.ΜΕ.Α. ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τις Ευρωπαϊκές Κρίσιμες Υποδομές

Αθήνα, 6 Μαϊου 2011

Το ΚΕ.ΜΕ.Α. ορίστηκε ως ο αρμόδιος φορέας και ως εθνικό σημείο επαφής σχετικά με τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό των ευρωπαϊκών υποδομών ζωτικής σημασίας, και σχετικά με την αξιολόγηση της ανάγκης βελτίωσης της προστασίας τους. Σχετικό το υπ’ αριθμό 39 από 6-5-2011 Προεδρικό Διάταγμα, με το οποίο έγινε προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/114/ΕΚ του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2008.

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.