Νέο Πλαίσιο Κατάρτισης και Πιστοποίησης «Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας»

Νέο Πλαίσιο Κατάρτισης και Πιστοποίησης «Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας»

 

Ανακοινώνεται ότι ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), στο πλαίσιο της μεταξύ τους συνεργασίας για την Πιστοποίηση του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας, προχώρησαν στην επικαιροποίηση και εκσυγχρονισμό των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης «Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας».

Το νέο Κανονιστικό Πλαίσιο περιγράφεται αναλυτικά στην απόφαση Δ.Σ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Αριθμ. ΔΠ/11556 «Έγκριση οριστικού κανονιστικού πλαισίου πιστοποίησης της επάρκειας επαγγελματιών μετά την παρακολούθηση του προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης του ΚΕ.ΜΕ.Α., διάρκειας 105 ωρών, με τίτλο «Βασικό Πρόγραμμα Κατάρτισης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας» και αντιστοίχιση της επαγγελματικής κατάρτισης τους με τους τίτλους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 (Α’ 193)», όπως αυτό δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. Β’ 4491/25-08-2022. Επιπλέον, ρυθμίζει και περιλαμβάνει αναλυτικά τους όρους, τις διαδικασίες οργάνωσης και διενέργειας των εξετάσεων, το δικαίωμα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τη διαδικασία αξιολόγησης των εξεταζόμενων, το πλαίσιο δημοσίευσης των αποτελεσμάτων, το χορηγούμενο πιστοποιητικό επάρκειας, καθώς και κάθε λεπτομέρεια που είναι σχετική με τη διαδικασία των εξετάσεων.

Η τράπεζα θεμάτων – κατάλογος που περιέχει τις ερωτήσεις του θεωρητικού και πρακτικού μέρους, των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας, είναι αναρτημένη εδώ.

Περαιτέρω, το πιστοποιητικό επάρκειας, που χορηγείται μετά από επιτυχή συμμετοχή στις εν λόγω εξετάσεις πιστοποίησης, περιλαμβάνεται στους τίτλους επαγγελματικής κατάρτισης που γίνονται δεκτοί για την έκδοση άδειας εργασίας κατηγορίας Α΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2518/1997. (σχετ. η Κ.Υ.Α. Αριθμ. 7017/7/219 από 01/12/2022 “Τροποποίηση της υπό στοιχεία 4892/1/76-γ’/17.05.2010 απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Προστασίας του Πολίτη, «Καθορισμός τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης που απαιτούνται για την έκδοση αδειών εργασίας του άρθρου 3 του ν. 2518/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του ν. 3707/2008» (Β’ 664)(Φ.Ε.Κ. Τεύχος Β’ 6370 / 15-12-2022).

Η υλοποίηση του εν λόγω Προγράμματος και οι εξετάσεις για την Πιστοποίηση των ενδιαφερομένων αναμένεται να ξεκινήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα, με την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν παρακολουθούν τις επόμενες ανακοινώσεις στις ιστοσελίδες του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. www.eoppep.gr και του ΚΕ.ΜΕ.Α. www.kemea.gr.

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.