Νέα Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη δυο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιo του «Προγράμματος Ελλάδας – Μέσο Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων 2021-2027» για την υλοποίηση της Ειδικής Δράσης: “Τεχνητή νοημοσύνη σε πραγματικό χρόνο για επιτήρηση συνόρων μέσω ανάλυσης δεδομένων συστημάτων τηλεκατευθυνόμενου αεροσκάφους για την υποστήριξη των υπηρεσιών επιβολής του νόμου (REACTION)”

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, λαμβάνοντας υπόψη:

 • Το Ν.3387/2005 (Α’ 224) «Κέντρο Μελετών Ασφαλείας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Το Ν.4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Το Ν. 4412/2016 (Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει,
 • Το κεφ. ΙΑ του Ν. 4727/2020 (Α’184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις», άρθρ. 75-83, όπως ισχύει.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.8 του ν. 2527/1997 (Α’ 206) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις.»
 • Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 3 του ν. 4829/2021 (A’ 166) Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 (Α’ 280) «Αναστολή Διορισμών και Προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα».
 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/934/6966 (ΦΕΚ Β’ 2614/21.04.2023) «Εξαιρέσεις από τον ετήσιο προγραμματισμό ανθρώπινου  δυναμικού δημόσιου τομέα».
 • Την υπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/2/414 από 15/01/2019 (Β’ 197) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Κανονισμός λειτουργίας του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α)».
 • Την υπ’ αριθ. 3115-α’ από 22/12/2023 Απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη με θέμα «Έγκριση του Προϋπολογισμού έτους 2024 του εντός Γενικής Κυβέρνησης Φορέα του Κεφ. Α΄ του N. 3429/2005 με την επωνυμία Κέντρο Μελετών Ασφάλειας» (ΑΔΑ:ΡΧΗΩΟΡ9Δ-Η51) (ΦΕΚ Β’ – 7572/31.12.2023).
 • Την υπ’ αριθ. 138 από 29-02-2024 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 234/12.03.2024) Απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Αποδοχή παραίτησης και ορισμός Διευθυντή στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.).
 • Το υπ’ αριθ. BMVI/2021-2022/SA/1.2.1/015 αίτημα χρηματοδότησης για το έργο REACTION.
 • Το υπ’ αρ. Ref. Ares (2022)5522109/02.08.2022 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Home) με την οποία επιλέχθηκε προς χρηματοδότηση η υπ’ αρ. BMVI/2021- 2022/SA/1.2.1/015 πρόταση για την υλοποίηση της Ειδικής Δράσης “REACTION: REal-time ArtifiCial InTellIgence for BOrders Surveillance via RPAS data aNalytics to support Law Enforcement Agencies”.
 • Tην υπ’ αρ. 167946/21.03.2023 απόφαση με την οποία εγκρίθηκαν η 4η εξειδίκευση και ο προγραμματισμός των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων (ΑΔΑ : 9ΥΜΕ46ΜΔΨΟ-ΦΡΓ).
 • Την υπ’ αρ. 770276/21.12.2022 (ΑΔΑ: ΨΑΒΚ46ΜΔΨΟ-ΓΘΡ) απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης των Προγραμμάτων των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με την οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των Προγραμμάτων.
 • Την υπ’ αρ. πρωτ. 233822/25.04.2023 (Κωδ. BMVI_007) πρόσκληση της Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ. με τίτλο ««Ειδική Δράση “Τεχνητή νοημοσύνη σε πραγματικό χρόνο για επιτήρηση συνόρων μέσω ανάλυσης δεδομένων συστημάτων τηλεκατευθυνόμενου αεροσκάφους για την υποστήριξη των υπηρεσιών επιβολής του νόμου (REACTION)”» (ΑΔΑ:9ΠΝΣ46ΜΔΨΟ-3Ω8), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αρ. 555612/27.12.2023 πρόσκληση (ΑΔΑ: ΨΚ1Ω46ΜΔΨΟ-4ΕΙ) για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μέσο Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων» της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.
 • Τo με ID 17127 – 26.01.2024 – ώρα 15:30 Τεχνικό Δελτίο Πράξης του φορέα «Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών» προς την Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ. για την ένταξη της πράξης στο Πρόγραμμα «Μέσο Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων».
 • Τις υπ’ αρ. 37899/01.02.2024 και 72297/28.02.2024 επιστολές συμπληρωματικών στοιχείων.
 • Τα συμπληρωματικά έγγραφα που επισυνάφθηκαν μέσω της πλατφόρμας ΟΠΣ στις 09.02.2024, 12.02.2024, 14.02.2024, 15.02.2024, 21.02.2024 και 01.03.2024 στο ΤΔΠ της πράξης με Κωδικό ΟΠΣ MIS 6005579.
 • Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό αποτυπώνεται στο ΟΠΣ και καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στη Λίστα Ελέγχου Πληρότητας – Επιλεξιμότητας, και στο Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης,
 • Την με αρ. πρωτ. 78293/05.03.2024 θετική εισήγηση του προϊσταμένου της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος.
 • Την υπ’ αριθ. 89451 από 13/03/2024 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ειδική Δράση “Τεχνητή νοημοσύνη σε πραγματικό χρόνο για επιτήρηση συνόρων μέσω ανάλυσης δεδομένων συστημάτων τηλεκατευθυνόμενου αεροσκάφους για την υποστήριξη των υπηρεσιών επιβολής του νόμου (REACTION)”» με Κωδικό ΟΠΣ 6005579.
 • Το υπ’ αριθ. 1147 από 29/03/2024 Εισηγητικό Σημείωμα.
 • Την από 03/04/2024 Απόφαση της 474ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α.
 • Το υπ’ αριθ. 1276 από 08/04/2024 Εισηγητικό Σημείωμα.
 • Την από 08/04/2024 Απόφαση Έγκρισης Υλοποίησης του Έργου REACTION με Κωδικό ΟΠΣ 6005579 στο πλαίσιο του «Πρόγραμμα Ελλάδας- Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2021-2027».

προτίθεται να απασχολήσει έως δυο (2) επιστημονικούς συνεργάτες με τους/τις οποίους/οποίες θα συναφθεί σύμβαση μίσθωσης έργου και δη, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που συναρτάται με την υλοποίηση συγκεκριμένων παραδοτέων, δυνάμενη να παραταθεί με βάση την πορεία του ανωτέρω αναφερόμενου έργου έως την ολοκλήρωσή του με ανάλογη αμοιβή και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ανάληψη σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας, στο πλαίσιο υλοποίησης του εν λόγω έργου.

Το ύψος της αμοιβής συναρτάται με το ειδικό αντικείμενο ανάθεσης, τη διάρκεια απασχόλησης, την προϋπολογισθείσα για το ανατιθέμενο έργο δαπάνη, τον ν. 4354/2015, ενώ υπόκειται στους περιορισμούς του χρηματοδοτικού προγράμματος και της κείμενης νομοθεσίας.

Ι.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΝ

Στο πλαίσιο υλοποίησης της ανωτέρου Δράσης, το ΚΕ.ΜΕ.Α. θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου για τις εξής θέσεις:

A. Διοίκηση της Δράσης (1 θέση)

 • Κωδικός Θέσης Δ03: Ένας (1) Υπεύθυνος Οικονομικής Διαχείρισης

B. Ομάδα Έργου – Επιστημονικοί Συνεργάτες (1 θέση)

 • Κωδικός Θέσης ΟΕ03: Ένας (1) Επιστημονικός Συνεργάτης με αντικείμενο την νομική υποστήριξη του έργου και με συμμετοχή στην προετοιμασία των εξής παραδοτέων:

Π2.1 Καθορισμός περιπτώσεων χρήσης και απαιτήσεων χρηστών

Π2.2 Έκθεση σχετικά με το νομικό, δεοντολογικό πλαίσιο και το πλαίσιο ασφάλειας του REACTION.

Π3.1 Αυτόνομη πλοήγηση συστημάτων RPAS.

Π4.1 Βελτιωμένα εργαλεία ταξινόμησης κρίσεων και επίγνωσης καταστάσεων

Π5.1 Τεχνικές απαιτήσεις και αρχιτεκτονική

Π5.2 Ανάπτυξη και ενσωμάτωση του συστήματος REACTION

Π5.4 Έκθεση σχετικά με τη δοκιμή συστήματος, καθώς και την επιτόπια αποστολή κι επικύρωση

Π6.1 Υλικό διάδοσης και πρώτη έκθεση δραστηριοτήτων

Π6.2 Τελική αναφορά δραστηριοτήτων διάδοσης

 

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη της θέσης προσκαλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους εντός δώδεκα (12) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο έως την 23:59 ώρα της 15ης Ιουλίου 2024 στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου reaction_bmvi@kemea-research.gr

 

II- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Η αξιολόγηση των αιτήσεων και των υποβληθέντων αντιγράφων, δικαιολογητικών και βεβαιώσεων θα πραγματοποιηθεί από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία θα υποβάλλει το σχετικό πρακτικό της προς έγκριση στον κ. Διευθυντή ΚΕ.ΜΕ.Α.. Κατόπιν το ΚΕ.ΜΕ.Α. θα προχωρήσει στην τελική επιλογή του εξωτερικού συνεργάτη και στη σύναψη της σχετικής σύμβασης μίσθωσης έργου.
 2. Οι υποψήφιοι/-ες, που δεν υποβάλλουν εμπρόθεσμα αίτηση συμμετοχής, απορρίπτονται ως εκπρόθεσμοι/-ες και δεν αξιολογούνται.
 3. Οι ως άνω αναφερόμενοι αξιολογητές:

α) θα εξετάσουν τους εμπρόθεσμους φακέλους συμμετοχής ως προς τα έγγραφα, τα οποία υποχρεωτικά περιλαμβάνονται επί ποινή αποκλεισμού , σύμφωνα με τις οριζόμενες προϋποθέσεις συμμετοχής.

β) θα εξετάσουν τον φάκελο δικαιολογητικών όσων υποψηφίων δεν έχουν αποκλεισθεί στο προηγούμενο στάδιο, θα απορρίψουν όσους/-ες δεν κατέχουν όλα τα προαναφερόμενα προσόντα του και θα βαθμολογήσουν όσους/ες υποψηφίους/ες τα κατέχουν.

γ) στη συνέχεια, οι πρώτοι πέντε (5) υποψήφιοι/ες που συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία ανά προκηρυσσόμενη θέση και πληρούντα προσόντα και βαθμολογήθηκαν, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Κατά την προσωπική συνέντευξη οι υποψήφιοι/ες αξιολογούνται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

την κατανόηση των απαιτήσεων της περιγραφής του έργου, των στόχων αυτού και των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του: «κλίμακα βαθμολόγησης 0-20»

την ικανότητα ανταπόκρισης στις ευθύνες και απαιτήσεις της θέσης: «κλίμακα βαθμολόγησης 0-30»

Βαθμολόγηση προσωπικής συνέντευξης: «μέγιστη 50».

δ) τέλος, καταρτίζουν Πίνακα κατάταξης των υποψηφίων, με βάση τη βαθμολογία τους και Πίνακα Απορριπτέων.

 1. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή υποψήφιου/-ας έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι πρόσληψης. Η διαδικασία της Πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι/-ες επιλεγούν θα ειδοποιηθούν ατομικά με βάση τα στοιχεία επικοινωνίας που θα συμπεριλαμβάνουν στον φάκελο υποψηφιότητάς τους.
 2. Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων στο e-mail:reaction_bmvi@kemea-research.gr

Οι ενστάσεις θα πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να είναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail reaction_bmvi@kemea-research.gr ή ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση του KE.ME.A.: Λ. Μεσογείων 96, Αθήνα και εξετάζονται από το Δ.Σ. ΚΕ.ΜΕ.Α. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το Φορέα, ενώ λύεται η σύμβαση μίσθωσης έργου με τους υποψηφίους, οι οποίοι δεν δικαιούνται απασχόλησης βάσει της νέας κατάταξης. Οι υποψήφιοι αυτοί λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της λύσης της σύμβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή. Απασχολούμενοι που αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν, επιφυλασσόμενου του Φορέα όπως επαναλάβει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που επιλέγονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων από τα όργανα διοίκησης του ΚΕ.ΜΕ.Α. είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης μίσθωσης έργου.

 1. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου το ΚΕ.ΜΕ.Α. διατηρεί το δικαίωμά του για υπαναχώρηση από τη σύμβαση σε περίπτωση μη προσήκουσας εκτέλεσης του έργου και/ή μη τήρησης των κανόνων δεοντολογικής συμπεριφοράς εκ μέρους των αντισυμβαλλομένων, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της σύμβασης. Το έργο που έχει εκτελεστεί μέχρι τη στιγμή της υπαναχώρησης και τα παραδοτέα που έχουν παραληφθεί παραμένουν στη διάθεση του ΚΕ.ΜΕ.Α. και δεν εγείρεται καμία απαίτηση για επιστροφή της αμοιβής των αντισυμβαλλομένων που έχει καταβληθεί μέχρι τη στιγμή της υπαναχώρησης. Μετά την υπαναχώρηση το ΚΕ.ΜΕ.Α. μπορεί να προχωρήσει σε αντικατάσταση του/της επιλεχθέντος/είσας με άλλον/η επιτυχόντα/επιτυχούσα στο πλαίσιο της παρούσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης.
 2. Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει το ΚΕ.ΜΕ.Α. να συνάψει συνεργασία με τους/τις ενδιαφερόμενους/-ες και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Το ΚΕ.ΜΕ.Α. διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του/της υποψήφιου/-ας, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.

 

Αναλυτικές πληροφορίες για τις Προϋποθέσεις, τα Δικαιολογητικά και τις Οδηγίες Συμμετοχής αναφέρονται στα παρακάτω Έντυπα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας:

Επισημαίνεται ότι η περιγραφόμενη στην παρούσα Πρόσκληση διαδικασία υποβολής αιτήσεων ενδιαφέροντος δεν συνιστά διαγωνιστική διαδικασία, τυχόν δε επιλογή αντισυμβαλλόμενου/ης έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης».

Το ΚΕ.ΜΕ.Α διατηρεί διακριτική ευχέρεια ως προς την σύναψη ή μη συμβάσεων έργου με τους/τις ενδιαφερόμενους/ες, καθώς και τον αριθμό αυτών, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων. Η σύναψη των ανωτέρω συμβάσεων έργου βρίσκεται σε συνάρτηση με τις ανάγκες του εν λόγω προγράμματος και την ύπαρξη απαιτούμενης πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης για τη σύναψη των εν λόγω συμβάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν τα ερωτήματά τους, μέσω της διεύθυνσής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: reaction_bmvi@kemea-research.gr

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.