2η Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών των εκπαιδευτικών αιθουσών, των κοιτώνων διαμονής και των υποστηρικτικών χώρων στο πλαίσιο της Δράσης «Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση

2η Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών των εκπαιδευτικών αιθουσών, των κοιτώνων διαμονής και των υποστηρικτικών χώρων στο πλαίσιο της Δράσης «Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου για την  Αντιμετώπιση Συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε»

(CPV: 39711130-9, CPV: 38653400-1, CPV: 38652120-7, CPV: 30213100-6, CPV: 30211000-1, CPV: 30232100-5, CPV: 32320000-2, CPV: 44620000-2)

 

 1. Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση Συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε», η οποία περιλαμβάνει αρχικά τη Δημιουργία του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου (Έργο I) στις εγκαταστάσεις του πρώην Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου στο Μαρκόπουλου Μεσογαίας – Αττικής και στη συνέχεια τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Έργο II), ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, την Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών με απευθείας ανάθεση σε ημεδαπή επιχείρηση (νομικό πρόσωπο ή ατομική επιχείρηση) ή κοινοπραξία/ένωση, των οποίων ο χαρακτήρας και το έργο προσιδιάζουν στο υπό ανάθεση αντικείμενο.
 1. Πιο αναλυτικά, η πρόσκληση,  περιλαμβάνει την προμήθεια των ακόλουθων ειδών:

Περιγραφή

Μονάδα

μέτρησης

Ποσότητα

Ανώτατη Εκτιμώμενη Αξία σε (€) με ΦΠΑ

Ψυγεία μικρά

CPV: 39711130-9

Τεμάχια

10

1.000,00€

Ηλιακός Θερμοσίφωνας

CPV:44620000-2

Τεμάχια

1

1.500,00€

Οθόνη Προβολής

CPV: 38653400-1

Τεμάχια

2

120,00€

Βιντεοπροβολέας

CPV:38652120-7

Τεμάχια

2

600,00€

Η/Υ Φορητοί

CPV:30213100-6

Τεμάχια

2

1.200,00€

Η/Υ (πύργος, οθόνη, πληκτρολόγιο, ποντίκι, λογισμικό)

CPV:30211000-1

Τεμάχια

2

1.500,00€

Εκτυπωτές

CPV:30232100-5

 

Τεμάχια

2

200,00€

Τηλεόραση

CPV:32320000-2

 

Τεμάχια

1

300,00€

Φωτοαντιγραφικό

CPV:30232100-5

 

Τεμάχια

1

1.500,00€

Αγορά και τοποθέτηση συστήματος ψύξης/ θέρμανσης αιθουσών

CPV:44620000-2

 

Χώροι ψύξης/θέρμανσης

4 χώροι συνολικού εμβαδού 175m2

Συνολικό κόστος αγοράς και εγκατάστασης

22.000,00€

Σύνολο

 

 

29.920,00€

 1. Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δαπάνης ανέρχεται σε είκοσι εννιά χιλιάδες εννιακοσίων είκοσι ευρώ (29.920,00), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και λοιπών νόμιμων κρατήσεων.
 2. Η ανάθεση των εργασιών θα γίνει, κατόπιν αξιολόγησης των προσφορών, στον ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά. Ο ανάδοχος θα υπογράψει σχετική Σύμβαση με το ΚΕ.ΜΕ.Α.όπου θα καθορίζεται η ημερομηνία ολοκλήρωσης της εν λόγω προμήθειας, ο τρόπος πληρωμής και η παράδοση-παραλαβή.
 3. Η παράδοση των προϊόντων θα πραγματοποιηθεί, κατόπιν επικοινωνίας με το ΚΕ.ΜΕ.Α., στις εγκαταστάσεις του πρώην Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου στο Μαρκόπουλου Μεσογαίας – Αττικής.
 4. Η παραλαβή θα γίνει κατόπιν ελέγχου των παραδοτέων από αρμόδια Επιτροπή του ΚΕ.ΜΕ.Α., ως προς τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά.  
 5. Η πληρωμή της συμβατικής αξίας θα πραγματοποιηθεί μετά την ποιοτική και ποσοτική  παραλαβή και την αντίστοιχη τιμολόγηση αυτών.
 6. Σε περίπτωση θετικού ενδιαφέροντος, παρακαλούμε όπως υποβάλλεται το παρόν Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, β) υπογεγραμμένη την Τεχνική Έκθεση – Τεχνικές Προδιαγραφές και γ)Έντυπο Δήλωσης Προσωπικών Δεδομένων
 7. Κατά την ανάθεση της προμήθειας, ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει:  α) Φορολογική  Ενημερότητα, β) Ασφαλιστική Ενημερότητα,.
 8. Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή, 22-04-2022 και ώρα 12:00, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@cbrn-e.gr
 9. Επισημαίνεται ότι η εκπρόθεσμη υποβολή των προσφορών και η μη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τη διαδικασία επιλογής.
 10. Το ΚΕ.ΜΕ.Α. διατηρεί τη διακριτική του ευχέρεια για τη σύναψη της εν λόγω σύμβασης.
 11. Για πληροφορίες σχετικά με την προμήθεια, μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@cbrn-e.gr .
 12. Πληροφορίες για τη Δράση θα βρείτε στην Ιστοσελίδα: https://cbrn-e.gr/

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.