ANDROMEDA: Μια νέα Ερευνητική Πρωτοβουλία για την Εποπτεία και την Ασφάλεια των Ευρωπαϊκών Συνόρων

Το Ερευνητικό Έργο ANDROMEDA: An Enhanced Common Information Sharing Environment for Border Command, Control & Coordination Systems  χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με συντονιστή το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ.

To 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα σχέδιο έξι βημάτων για τη δημιουργία ενός Κοινού Περιβάλλοντος Πλαισίου Ανταλλαγής Πληροφοριών στη Ναυτιλία (CISE Common Information Sharing Environment). Ο στόχος είναι η δημιουργία ενός πολιτικού, οργανωτικού και νομικού πλαισίου που θα επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των επτά σχετικών τομέων (μεταφορές, περιβαλλοντική προστασία, έλεγχος αλιείας, έλεγχος συνόρων, επιβολή του νόμου, δασμοί και άμυνα). Η ανταλλαγή πληροφοριών βασίζεται σε υπάρχοντα και μελλοντικά συστήματα /δίκτυα παρακολούθησης, με στόχο να επιτευχθεί η πλήρης λειτουργικότητα του CISE το 2020.

Έχοντας ως βάση το σχέδιο αυτό το έργο ANDROMEDA το έργο στοχεύει στη διεύρυνση, επικύρωση και επίδειξη του πεδίου εφαρμογής του πλαισίου CISE, ώστε να είναι εφικτή η ανταλλαγή πληροφοριών για την εποπτεία των χερσαίων εκτάσεων/συνόρων. Για αυτό το λόγο, θα πραγματοποιηθούν δοκιμές μεγάλης χρονικής διάρκειας με χρήση διαφορετικών συστημάτων Διοίκησης, Ελέγχου και Συντονισμού (command, control and coordination) που είναι συμβατά με το CISE, και χρησιμοποιούνται από διάφορες αρχές εποπτείας χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων.

Το έργο θα αναδείξει επίσης τις δυνατότητες που προκύπτουν από την ενσωμάτωση των συστημάτων λήψης αποφάσεων στα πεδία της εποπτείας των συνόρων και της ασφάλειας στη ναυτιλία (αναζήτηση, διάσωση και ασφαλής πλοήγηση κατά τη διάρκεια θαλάσσιων επιχειρήσεων), λαμβάνοντας υπόψη και τις περιπτώσεις ατυχημάτων στη θάλασσα.

Τα παραπάνω θα πραγματοποιηθούν με επέκταση του μοντέλου δεδομένων CISE, με βάση τις προδιαγραφές που θα ορίσουν οι τελικοί χρήστες και με την υιοθέτηση υπερσύγχρονων συστημάτων Ελέγχου και Διοίκησης. Το νέο μοντέλο CISE θα βελτιστοποιήσει την ενσωμάτωση με υπάρχοντα αλλά και μελλοντικά συστήματα, γεγονός που συμβαδίζει με τη γενικότερη Ευρωπαϊκή πολιτική για τη δια-λειτουργικότητα και δια-τομεακή συνεργασία, και επιτρέπει σε κάθε κράτος μέλος να αποφασίσει αν, πώς και πότε τα επιπρόσθετα δεδομένα είναι συμβατά με τις επιχειρησιακές του ανάγκες.

Το έργο ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2019 και θα διαρκέσει 18 μήνες. Στο έργο συμμετέχουν 19 οργανισμοί από 9 χώρες* με σημαντική εμπειρία σε σχετικά ερευνητικά έργα, και έτσι τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται να συνεισφέρουν ουσιαστικά, στην εποπτεία και ασφάλεια των Ευρωπαϊκών συνόρων, αλλά και στη διεύρυνση της διακρατικής συνεργασίας.

Partners

*(1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ- ΕΛΛΑΔΑ) (2) GMV AEROSPACE AND DEFENCE SA (ΙΣΠΑΝΙΑ) (3) SATWAYS  –  ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΥΚΤΥΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΠΕ (ΕΛΛΑΔΑ) (4) INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS (ΕΛΛΑΔΑ) (5) EXUS  SOFTWARE  LTD (ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ) (6) INOVAWORKS II, COMMAND AND CONTROL, SA (ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ) (7) FONDAZIONE  CENTRO  EURO-MEDITERRANEOSUI  CAMBIAMENTI  CLIMATICI (ΙΤΑΛΙΑ) (8) LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU  OY  (ΦΙΛΑΝΔΙΑ) (9) CODIN – SOCIETA PER AZIONI (ΙΤΑΛΙΑ) (10) STEMO OOD (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ) (11) ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΛΛΑΔΑ) (12)  ENGINEERING – INGEGNERIA INFORMATICA SPA (ΙΤΑΛΙΑ) (13) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (ΕΛΛΑΔΑ) (14) MINISTERO  DELLA  DIFESA (ITAΛIA) (15) INISTERIO  DA  DEFESA  NACIONAL  (ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ) (16) MINISTRY OF PUBLIC SECURITY (ΙΣΡΑΗΛ) (17) EXECUTIVE  AGENCY  MARITIME  ADMINISTRATION (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ) (18) YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ (ΕΛΛΑΔΑ) (19) MINISTARSTVO SAOBRACAJA I POMORSTVA (ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ)

KOM6

 eu

Το έργο ANDROMEDA χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης του Ορίζοντα 2020 στο πλαίσιο της σύμβασης 833881.

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.