Προμήθεια εξοπλισμού του Συντονιστικού Κέντρου Προστασίας Ε.Υ.Ζ.Σ. στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης υπ’ αριθ. 2016ΣΕ05020013 Έργου της ΣΑΕ 050/2

Α.Τον Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

Β. Τον Ν. 4129/2013 (Φ.Ε.Κ. 52/Α΄/28.02.2013)

Γ. Υπουργική Απόφαση 82350/2016 (Φ.Ε.Κ. 2451/Β’/09-08-2016)

Δ. Την υπ’ αριθ. C(2015) 5312 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 31−07−2015, για την έγκριση του Εθνικού Προγράμματος της Ελλάδας για ενίσχυση από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας, για την περίοδο 2014 έως το 2020.

Ε. Την Α.Π.:ISF-P/90/1-κγ’ από 14-06-2016  Επικαιροποιημένη Απόφαση Χορήγησης της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) της Δράσης με τίτλο «Στοχευμένες Δράσεις για την Αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας». 

Στ.Την Α.Π. 79079 από 25-07-2016 απόφαση ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2016 του υπ΄ αριθ. 2016ΣΕ05020013  Έργου της ΣΑΕ  050/2  με τίτλο «Στοχευμένες Δράσεις για την Αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας».

Ζ. Το υπ’ αριθ. 1278 εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο της Δράσης με τίτλο: «Στοχευμένες Δράσεις για την Αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας» στον Ειδικό Στόχο «Κίνδυνοι και Κρίσεις» και στο Εθνικό Στόχο «Υποδομές» του Εθνικού Προγράμματος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας 2014-2020. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας σε ποσοστό 75%.

Η. Την Α.Π. 1572 από 29-05-2016 Απόφαση υλοποίησης με ιδία μέσα με τίτλο: «Στοχευμένες Δράσεις για την Αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας».

Θ. Την απόφαση της 260ης συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α.

Ι. Την  απόφαση της 268ης συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α.

Ια.Την απόφαση της 285ης συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α.

Ιβ.Την απόφαση της 291ης συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α.

Ιγ.Την απόφαση της 296ης συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α.

Ιδ.Την απόφαση της 299ης συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α.

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 10177, με Α.Φ.Μ. 999333507, Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου – ΙΒ΄ Αθηνών, σε συνέχεια της σχετικής ιδ’ που αφορά τη ματαίωση της διαδικασίας και παράλληλα την επανάληψη της προκήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για τη προμήθεια του εξοπλισμού, ως προς την κατηγορία Β’ – Σύστημα τηλεδιάσκεψης, του Συντονιστικού Κέντρου Προστασίας Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης υπ’ αριθμ. 2016ΣΕ05020013 Έργου της ΣΑΕ050/2, με τίτλο «Στοχευμένες Δράσεις για την Αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής, (ΑΔΑΜ: 17PROC001736536/2017-07-21),

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σε ευρώ, για την προμήθεια εξοπλισμού και συγκεκριμένα:

• Ενός (1) συστήματος Τηλεδιάσκεψης*

*Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση του εξοπλισμού και η σχετική καλωδίωση του, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο, και με τις  τεχνικές προδιαγραφές και γενικούς όρους του Παραρτήματος Γ΄. 

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές του υπό προμήθεια είδους καθώς και οι απαιτήσεις παροχής των συνοδευτικών υπηρεσιών περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Γ’ της διακήρυξης. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας του εξοπλισμού ανέρχεται μέχρι του ποσού των 3.200,00 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 

Ειδικότερα, η δαπάνη της προμήθειας του εξοπλισμού ανέρχεται μέχρι του ποσού των 2.580,65€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% 619,35€.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένους φακέλους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία 13/11/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την προσφορά τους με τους εξής τρόπους:

A. Καταθέτοντας την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους στη διεύθυνση Π. Κανελλοπούλου 4, Αθήνα, Τ.Κ. 101 77.

H’ 

B. Αποστέλλοντας την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή Courier  (Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το ΚΕ.ΜΕ.Α. ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν, καθόσον δεν λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο αλλά η έγκαιρη, έως την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα, παραλαβή της προσφοράς) στην διεύθυνση Π. Κανελλοπούλου 4, Αθήνα, Τ.Κ. 101 77. 

H διαδικασία αποσφράγισης των φακέλων (δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς)  των προσφορών,  θα πραγματοποιηθεί κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του Παραρτήματος Β΄ της παρούσας, την 13η Νοεμβρίου 2017 και ώρα 11:00. 

Η διαδικασία αποσφράγισης των φακέλων θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών του ΚΕ.ΜΕ.Α.Τη διαδικασία αποσφράγισης των φακέλων (δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς) των προσφορών, δύναται να παρακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι ή εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι τους, ενημερώνοντας σχετικά προς τούτο, το ΚΕ.ΜΕ.Α. στην εξής διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: cip@kemea-research.gr  τουλάχιστον 72 ώρες πριν τη διαδικασία αποσφράγισης. Στο συγκεκριμένο μήνυμα θα πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του προσώπου, που θα παρακολουθήσει τη διαδικασία αποσφράγισης, καθώς και ο αριθμός δελτίου αστυνομικής του ταυτότητας. 

 

Σχετικά έγγραφα:

Περίληψη συνοπτικού διαγωνισμού (.pdf)

Συνοπτικός διαγωνισμός (συμπιεσμένη μορφή.pdf)

Η περίληψη της Δράσης δημοσιεύεται εδώ

 

1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

(2014-2020) 

2 
   Δράση συγχρηματοδοτούμενη σε ποσοστό 75% από κοινοτικούς πόρους και 25% από εθνικούς πόρους που θα βαρύνει τις πιστώσεις του υπ΄ αριθμ. 2016ΣΕ05020013 Έργου της ΣΑΕ 050/2 με τίτλο: «Στοχευμένες Δράσεις για την Αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας».
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.