Κλήρωση Επιτροπής (Έληξε)

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» του Ν. 4024/2011, (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011).

2. Την αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 Απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» (άρθρο 26 του Ν.4024/2011).

3. Τις αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/ Φ.18/ οικ.21508/ 4-11-2011, ΦΕΚ/Β/2540/07-11-11, και ΔΙΣΚΠΟ/ Φ.18/ οικ.23243/ 23-11-2011 Αποφάσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό των μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή, προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».

4. Την από 17/07/2012 Απόφαση της 183ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕ.ΜΕ.Α.

5. Την ανάγκη συγκρότησης τριμελούς επιτροπής παραλαβής προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων, που πραγματοποιούνται από το ΚΕ.ΜΕ.Α.

Γνωστοποιούμε

Ότι την Παρασκευή 20/07/2012, ώρα 13:00 στα γραφεία του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας που εδρεύει Π. Κανελλοπούλου 4, 101 77, Αθήνα, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπηρετούντων υπαλλήλων, για την συμμετοχή τους στην τριμελή επιτροπή παραλαβής προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων, έτους 2012, που πραγματοποιούνται από Κέντρου Μελετών Ασφάλειας.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη της επιτροπής η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη :

1. Βασίλειος Γκρίζης (Αστυνομικός Διευθυντής, Διευθυντής ΚΕ.ΜΕ.Α.)

2. Σπυρίδων Κοψιδάς (Μέλος Δ.Σ. ΚΕ.ΜΕ.Α.)

3. Νικόλαος – Στυλιανός Κούτρας (Στέλεχος ΚΕ.ΜΕ.Α.)

Η παρούσα γνωστοποίηση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (http://www.kemea.gr) και να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ΚΕ.ΜΕ.Α.

O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Βασίλειος Γκρίζης

Αστυνομικός Διευθυντής

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.