Πρώτο Δελτίο Τύπου του έργου IcARUS : Μία Καινοτόμος Προσέγγιση για την Ασφάλεια σε αστικούς χώρους-Εναρκτήρια Συνάντηση

 

Το ερευνητικό έργο IcARUS, με τίτλο «Ανάπτυξη, σχεδιασμός και εφαρμογή κοινής στρατηγικής και εργαλειοθήκης για μία ολοκληρωμένη προσέγγιση στην ασφάλεια του αστικού χώρου», είναι μία συνεργατική προσπάθεια επιχορηγούμενη από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας (REA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υλοποιούμενο από μία κοινοπραξία δεκαοκτώ ερευνητικών φορέων και δημοσίων οργανισμών, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και το ΚΕΜΕΑ. Το έργο ξεκίνησε επίσημα την 1η Σεπτεμβρίου 2020. Η εναρκτήρια συνάντηση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου, λόγω των περιορισμών που έχουν επιβληθεί πανευρωπαϊκά εξ ’αιτίας της πανδημίας του COVID-19. Στη συνάντηση αυτή συμμετείχαν εκπρόσωποι από όλα τα μέλη που απαρτίζουν την Κοινοπραξία του IcARUS, παρουσιάζοντας το πλάνο της υλοποίησης του έργου και αναλυτικά τα επιμέρους πακέτα εργασίας. Το ΚΕΜΕΑ συμμετείχε στις εργασίες και των δύο ημερών της συνάντησης,  συνεισφέροντας στον σχεδιασμό των εργασιών της υλοποίησης και παρέχοντας διευκρινίσεις για τον τρόπο όπου υλοποίησης των ενοτήτων εργασίας όπου θα συνεισφέρει.

H σημασία του IcARUS αντικατοπτρίζεται από το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την  Ασφάλεια επικεντρώνεται στα ζητήματα των απειλών ασφάλειας στον αστικό χώρο, εστιάζοντας σε θέματα όπως η ριζοσπαστικοποίηση, το οργανωμένο έγκλημα, η τρομοκρατία, το κυβερνοέγκλημα και η παράνομη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων. Σε αυτό το πλαίσιο, το IcARUS έχει στόχο τη δημιουργία μιας εύχρηστης εργαλειοθήκης τεχνολογικών εφαρμογών στην οποία θα ενσωματώνονται  υφιστάμενα καινοτόμα εργαλεία  ενίσχυσης της ασφάλειας προκειμένου να μπορούν να αξιοποιούνται από τους φορείς επιβολής του νόμου στις χώρες της Ε.Ε.. Η εργαλειοθήκη θα αφορά τέσσερα θεματικά πεδία: την παραβατικότητα των ανηλίκων, το οργανωμένο έγκλημα με έμφαση στην εμπορία ανθρώπων, την ασφάλεια των δημόσιων χώρων και τη ριζοσπαστικοποίηση.

Το έργο θα αναλύσει τις εξελίξεις θεμάτων ασφάλειας του αστικού χώρου για τα τελευταία τριάντα έτη προκειμένου να αναγνωρίσει τις επιχειρησιακές ανάγκες, τις αδυναμίες αντιμετώπισης, τις δυνατότητες της τεχνολογίας και τα πιθανά θεσμικά εμπόδια για τη βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης. Τα αποτελέσματα του έργου θα αξιολογηθούν σε έξι Δήμους – μέλη της Κοινοπραξίας- σε διάφορες χώρες της Ε.Ε.. Η εργαλειοθήκη που θα αναπτυχθεί θα είναι προσβάσιμη και αξιοποιήσιμη από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς ασφάλειας των χωρών μελών της Ε.Ε.

Το ΚΕΜΕΑ θα συνεισφέρει στο έργο με την ενημέρωση των επαγγελματιών ασφάλειας στην καινοτόμο μεθοδολογία του IcARUS, στην ανάλυση των πολιτικών ασφάλειας της τελευταίας δεκαετίας στον αστικό χώρο στις χώρες της Ε.Ε., στην οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για την εφαρμογή και τη χρήση της εργαλειοθήκης του IcARUS ενώ παράλληλα θα διοργανώσει δράσεις επικοινωνίας και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου στην Ελλάδα και στις χώρες της Ε.Ε..


Πληροφορίες για το ‘Εργο

Αριθμός συμφωνίας επιχορήγησης: 882749 — IcARUS

Διάρκεια Έργου: 48 μήνες

Έναρξη ‘Εργου: 1η Σεπτεμβρίου 2020

Δικαιούχοι: 18 – Συντονιστής: FORUM EUROPEEN POUR LA SECURITE URBAINE (FESU)

Ιστοσελίδα: www.icarus-innovation.eu

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης:

Twitter: https://twitter.com/icarush2020

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/68522254  

Facebook: https://www.facebook.com/icarush2020

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC4b3eTQlbff6IFOo4NgMN1g

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.