Πρόσκληση οικονομικών φορέων για την συμμετοχή στην υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου χρηματοδότησης δράσεων για την Προβλεπτική Νοημοσύνη (Predictive Intelligence) «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ»

2η Πρόσκληση: Επιχειρήσεις – Κωδικός Πρόσκλησης 032ΚΕ – Α/Α ΟΠΣ 4620

 

Στο πλαίσιο της Δράσης «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ  ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ΣΣΚ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με Κωδικό ΟΠΣ 3875 της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής  Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής, που προκήρυξε η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) ως εγκεκριμένος «Δικαιούχος Φορέας- Φορέας Αρωγός», έχει αναλάβει να υλοποιήσει έργο για την έρευνα και την ανάπτυξη προϊόντων και συστημάτων Προβλεπτικής Νοημοσύνης (Predictive Intelligence) [κωδικός έργου ΓΓ1CL-0059415] στη Θεματική Ενότητα «Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών».

Ο Συνεργατικός Σχηματισμός Προβλεπτικής Νοημοσύνης του εγκεκριμένου Φορέα Αρωγού ΚΕ.ΜΕ.Α. (Predictive Intelligence Cluster – PIC) αποβλέπει στην έρευνα και ανάπτυξη προβλεπτικών λογισμικών μηχανισμών που χρησιμοποιούν προηγμένες μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης.  Η σχετική πρωτοβουλία απευθύνεται στην εγχώρια και διεθνή αγορά προς ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, όπως ασφάλεια, άμυνα, βιοϊατρική, γεωργία, και marketing και υποστηρίζεται από εξειδικευμένη ομάδα διαχείρισης με πολυετή και επιτυχή εμπειρία στο χώρο των εφαρμογών της τεχνητής νοημοσύνης.

Για το σκοπό της ενεργοποίησης του Συνεργατικού Σχηματισμού Προβλεπτικής Νοημοσύνης του εγκεκριμένου Φορέα Αρωγού ΚΕ.ΜΕ.Α., το ΚΕΜΕΑ προσκαλεί επιχειρήσεις και εταιρείες, που είναι επιχειρηματικά δραστήριες και διατηρούν ενεργό ενδιαφέρον στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης και των εφαρμογών της, μέχρι την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021 να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για να ενταχθούν ως μέλη στις δραστηριότητές του και να συμμετάσχουν στην υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου, στο πλαίσιο 2ης πρόσκλησης της ΓΓΕΤ (http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=108I334I1106I646I444510&olID=671&neID=673&neTa=12_40756_1&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI671I0I108I334I1106I0I2&actionID=load&JScript=1), συνολικής χρηματοδότησης 3 εκ. ευρώ με καταληκτική προθεσμία υποβολής αυτού την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 15:00.   

Επισημαίνεται ότι, στις υποβαλλόμενες προτάσεις είναι δυνατόν να συμμετέχουν ως υπεργολάβοι, όπου αυτό κριθεί σκόπιμο, Ερευνητικοί – Ακαδημαϊκοί Φορείς οι οποίοι θα μπορούσαν αποδεδειγμένα να συμβάλουν στη δημιουργία νέας γνώσης και τεχνογνωσίας στον χώρο της προβλεπτικής νοημοσύνης και των εφαρμογών της.

Οι εταιρείες και επιχειρήσεις, που ενδιαφέρονται να γίνουν μέλη του «Συνεργατικού Σχηματισμού Προβλεπτικής Νοημοσύνης του εγκεκριμένου Φορέα Αρωγού ΚΕ.ΜΕ.Α.», καλούνται μέχρι την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021 να επικοινωνήσουν είτε τηλεφωνικά (210.7710805 εσωτ. 305) είτε ηλεκτρονικά (p.mertis@kemearesearch.gr) με τον Αστυνόμο Α’ Παναγιώτη Μερτή, για πληροφορίες και διευκρινίσεις.

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.