ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ»

α)Την υπ΄ αριθμ C(2015) 5312 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 31-07-2015, για την έγκριση του Εθνικού Προγράμματος της Ελλάδας για ενίσχυση από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας, για την περίοδο 2014 έως το 2020, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, β)Την Α.Π.:ISF-P/90/4-κγ’ από 14/06/2016 Επικαιροποιημένη Απόφαση Χορήγηση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) της Δράσης με τίτλο «Στοχευμένες Δράσεις για την Αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας» και την Α.Π.:ISF-P/90/1-κγ’ απόφαση χορήγηση της Δράσης, γ) Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 τ.Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» και δ) Του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» ε)Την Α.Π. 79079 από 25/07/2016 απόφαση ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2016 του υπ’ αριθμ. 2016ΣΕ05020013 Έργου με ΣΑΕ 050/2 της Δράσης με τίτλο «Στοχευμένες Δράσεις για την Αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας», στ)Το υπ’ αριθ. 1278 εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο της Δράσης με τίτλο: «Στοχευμένες Δράσεις για την Αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας» στον Ειδικό Στόχο «Κίνδυνοι και Κρίσεις» και στο Εθνικό Στόχο «Υποδομές» του Εθνικού Προγράμματος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας 2014-2020, ζ) Την Α.Π. 1572 από 29-05-2016 Απόφαση υλοποίησης με ιδία μέσα με τίτλο: «Στοχευμένες Δράσεις για την Αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας», η) Την υπ’ αριθμ. 260 από 20-04-2016 απόφαση της  συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α., θ) Την υπ’ αριθμ. 268 από 08-08-2016 απόφαση της συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α., ι)Την υπ’ αριθμ. 285 από 08/05/2017 απόφαση της συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α., ια) Την υπ’ αριθμ. 291 από 18/07/2017 απόφαση της συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης στα πλαίσια της Δράσης, με ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε νομικό πρόσωπο (εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο) ή κοινοπραξία/ένωση των οποίων ο χαρακτήρας και το έργο προσιδιάζουν στο υπό ανάθεση αντικείμενο προμήθειας.

Οι προμήθειες θα γίνουν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου, από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και θα ολοκληρωθεί με την λήξη της Δράσης, 15/10/2020.Για την κάλυψη των αναγκών της Δράσης, το ΚΕ.ΜΕ.Α. προχωρά στην ζήτηση προσφορών με τις ακόλουθες προδιαγραφές:

 ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Το αντικείμενο εργασιών του αναδόχου συνίσταται στην προμήθεια γραφικής ύλης για: Το αντικείμενο εργασιών του αναδόχου συνίσταται στην προμήθεια γραφικής ύλης για: 

Α. ΤΡΙΩΝ (3) ΔΙΗΜΕΡΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

1. Διήμερο Συνέδριο τον Δεκέμβριο  του 2017 (Π4.7 – 2ο Συνέδριο Προστασίας Κρίσιμων Υποδομών),

2. Διήμερο Συνέδριο τον Δεκέμβριο του 2018 (Π4.8 – 3ο Συνέδριο Προστασίας Κρίσιμων Υποδομών) και 

3. Διήμερο Συνέδριο τον Δεκέμβριο του 2019 (Π4.9 – 4ο Συνέδριο Προστασίας Κρίσιμων Υποδομών). 

 

Β. ΤΕΣΣΕΡΩΝ (4) ΑΣΚΗΣΕΩΝ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ) ΜΟΝΟΗΜΕΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ: 

1. 1η Άσκηση  που θα πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο του 2017 (Π5.1. – 1η Άσκηση Προστασίας Υποδομών Ζωτικής Σημασίας – Έκθεση Πεπραγμένων),

2. 2η Άσκηση που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2018 (Π5.2 – 2η Άσκηση Προστασίας Υποδομών Ζωτικής Σημασίας – Έκθεση Πεπραγμένων),  

3. 3η Άσκηση που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2019 (Π5.3 – 3η Άσκηση Προστασίας Υποδομών Ζωτικής Σημασίας – Έκθεση Πεπραγμένων) και

4. 4ηΆσκησηπου θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2020 (Π5.4 – 4η Άσκηση Προστασίας Υποδομών Ζωτικής Σημασίας – Έκθεση Πεπραγμένων).

 

H ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ  Α.{Για  τα  τρία (3) διήμερα συνέδρια} ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

I. Στυλό (με λογότυπο και 1 χρώμα), {Για τα 3 συνέδρια στο σύνολο θα χρειαστούν 900 Στυλό}. Η ανώτατη τιμή για κάθε τεμάχιο ορίζεται το ποσό των 1,07€.

II. Μπλοκ (50 Φυλλο – Ριγέ), { Για τα 3 συνέδρια στο σύνολο θα χρειαστούν 810 Μπλοκ}. Η ανώτατη τιμή για κάθε τεμάχιο ορίζεται το ποσό των 0,8€.

III. Φάκελοι Συνεδρίου(διαστάσεις 22,3Χ31) με 4 χρώματα και 3 λογότυπα. {Για τα 3 συνέδρια στο σύνολο θα χρειαστούν 876 Φάκελοι Συνεδρίου}. Η ανώτατη τιμή για κάθε τεμάχιο ορίζεται το ποσό των 5€.

 

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ Β. {Για κάθε μία από τις τέσσερις (4) ασκήσεις} ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

I. Στυλό (με λογότυπο και 1 χρώμα),  {600 Στυλό για όλες τις ασκήσεις}. Η ανώτατη τιμή για κάθε τεμάχιο ορίζεται το ποσό των 1,07€.

II. Μπλοκ (50 Φυλλο – Ριγέ), {600 Μπλοκ για όλες τις ασκήσεις} Η ανώτατη τιμή για κάθε τεμάχιο ορίζεται το ποσό των 0,8€.III. 500 USB – Χωρητικότητας 4GB για όλες τις ασκήσεις. Η ανώτατη τιμή για κάθε τεμάχιο ορίζεται το ποσό των 5€.

Στην περίπτωση που σας ενδιαφέρει η υποβολή σχετικής προσφοράς, παρακαλούμε βασιστείτε στο αρχείο που ορίζει τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Στην περίπτωση που σας ενδιαφέρει η υποβολή σχετικής προσφοράς, παρακαλούμε βασιστείτε στο αρχείο που ορίζει τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Να γνωρίζετε ότι δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές ανά ζητούμενη υπηρεσία και είδος και οι τιμές είναι σταθερές για όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Κριτήριο επιλογής αποτελεί η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει στο σύνολο της προμήθειας των ειδών. Ως ανώτατη συνολική τιμή για τα είδη της προσφοράς Α ορίζεται το ποσό των 5.991,00€  και ως ανώτατη συνολική τιμή για τα είδη της προσφοράς Β ορίζεται το ποσό των 3.622,00€.  Ως ανώτατη συνολική τιμή ορίζεται το ποσό των 9.613,00€. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, όπως και ο Φ.Π.Α. 24%.Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος προσκομίζοντας τα αντίστοιχα παραστατικά σε ισχύ, όπως και αντίγραφο ποινικού μητρώου  όποτε του ζητηθούν από το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας.Επιπρόσθετα,  θα πρέπει να γνωρίζετε ότι όλα τα έγραφα και όλα τα στοιχεία της προσφοράς πρέπει να συνταχθούν στην Ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά σε γλώσσα εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από μετάφρασή τους στην Ελληνική.Παρακαλούνται, οι ενδιαφερόμενοι, να αποστείλουν έως και 8 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη, τις προσφορές τους στο e-mail: cip@kemea-research.gr. 

Σημειώνεται ότι τα αντίγραφα των δικαιολογητικών μπορούν να κατατεθούν και σε έντυπη μορφή έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον κ Πρασσάκη Δημήτριο «Οικονομικό Υπεύθυνο» τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 13.00-15.00, στο τηλέφωνο 2107710805 (εσωτ. 373). Επισημαίνεται ότι η εκπρόθεσμη υποβολή των προσφορών συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τη διαδικασία αξιολόγησης τους.Για σχετικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ Πρασσάκη Δημήτριο «Οικονομικό Υπεύθυνο» τις εργάσιμες ημέρες μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, και ώρες 13.00-15.00, στο τηλέφωνο 2107710805 (εσωτ. 373).Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματά της μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνσή τους.

Η Περίληψη της Δράσης δημοσιεύεται εδώ.

 

1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

(2014-2020) 

2 
   Δράση συγχρηματοδοτούμενη σε ποσοστό 75% από κοινοτικούς πόρους και 25% από εθνικούς πόρους που θα βαρύνει τις πιστώσεις του υπ΄ αριθμ. 2016ΣΕ05020013 Έργου της ΣΑΕ 050/2 με τίτλο: «Στοχευμένες Δράσεις για την Αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας».

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.