Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλώσιμης γραφικής ύλης στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο: Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση Συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση Συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε», η οποία περιλαμβάνει αρχικά τη Δημιουργία του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου (Έργο I) στις εγκαταστάσεις του πρώην Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας – Αττικής και στη συνέχεια τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Έργο II), ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλώσιμης γραφικής ύλης με απευθείας ανάθεση σε νομικό πρόσωπο (εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο) ή κοινοπραξία/ένωση, των οποίων ο χαρακτήρας και το έργο προσιδιάζουν στο υπό ανάθεση αντικείμενο.

Πιο αναλυτικά, η πρόσκληση,  περιλαμβάνει την προμήθεια των ακόλουθων ειδών:

Χαρτί Α4

CPV: 30192700-8

40 κιβώτια

Το κάθε κιβώτιο θα περιέχει πέντε (5) πακέτα και το κάθε πακέτο θα περιέχει 500 φύλλα βάρους 80γραμ., χρώματος λευκό. Το χαρτί Α4 θα πρέπει να είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και των εκτυπωτών.

Προϋπολογισμός: 500,00€

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.            

USB STICK

CPV: 30233100-2

120 τεμάχια

Χωρητικότητας 16 GB, χρώματος μαύρο.

Προϋπολογισμός: 480,00€  

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.          

Στυλό

CPV: 30192700-8

120 τεμάχια

Χρώματος μπλε, με κουμπί.

Προϋπολογισμός: 240,00€

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.                      

Φάκελος

CPV: 30192700-8

120 τεμάχια

Φάκελος αλληλογραφίας με αυτιά και λάστιχο για μέγεθος φύλλου Α4, χρώματος μπλε

Προϋπολογισμός: 360,00€

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.                     

Μπλοκ

CPV: 30192700-8

120 τεμάχια                 

Μπλοκ Α5 (ριγέ), χρώματος λευκό.

Προϋπολογισμός: 360,00€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.          

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δαπάνης ανέρχεται σε χίλια επτακόσια (1.700,00),  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., προβλεπόμενου παρακρατηθέντα φόρου και λοιπών νόμιμων κρατήσεων.

Η ανάθεση των εργασιών θα γίνει, κατόπιν αξιολόγησης των προσφορών από αρμόδια Επιτροπή του ΚΕ.ΜΕ.Α, στον ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά.

Η παράδοση των προϊόντων θα πραγματοποιηθεί, κατόπιν επικοινωνίας με το ΚΕ.ΜΕ.Α., στις εγκαταστάσεις του πρώην Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας – Αττικής. Η διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών ορίζεται από την ημερομηνία της απευθείας ανάθεσης έως την 31-04-2021.

Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει κατόπιν ελέγχου των παραδοτέων από αρμόδια Επιτροπή του ΚΕ.ΜΕ.Α., ως προς τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά.  

Η πληρωμή της συμβατικής αξίας θα πραγματοποιηθεί μετά την ποιοτική και ποσοτική  παραλαβή των παρασχεθέντων υπηρεσιών και την αντίστοιχη τιμολόγηση αυτών.

Σε περίπτωση θετικού ενδιαφέροντος, παρακαλούμε όπως υποβάλλεται τα επισυναπτόμενα: α) Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς και β) υπογεγραμμένο το Έντυπο Ενημέρωσης και Συγκατάθεσης για τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Τρίτη, 23-03-2021 και ώρα 12:00, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@cbrn-e.gr

Κατά την ανάθεση της προμήθειας, ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει:  α) Φορολογική  Ενημερότητα, β) Ασφαλιστική Ενημερότητα και γ) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.

Επισημαίνεται ότι η εκπρόθεσμη υποβολή των προσφορών και η μη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τη διαδικασία επιλογής.

Το ΚΕ.ΜΕ.Α. διατηρεί τη διακριτική του ευχέρεια για τη σύναψη της εν λόγω σύμβασης.

Για απορίες σχετικά με την πρόσκληση, μπορείτε να καλέσετε στο 210 7710805 εσωτ. 371 (αρμόδιος Κοντογιώργος Χαρίλαος) ή να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@cbrn-e.gr

 Πληροφορίες για τη Δράση θα βρείτε στην Ιστοσελίδα: https://cbrn-e.gr/

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.