Έναρξη Συνεργασιών του ΚΕΜΕΑ με Φορείς Κατάρτισης στα Πλαίσια της Κατάρτισης και Πιστοποίησης του Προσωπικού ΙΕΠΥΑ

Αθήνα 8 Οκτωβρίου 2012

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει να υποβάλλουν πρόταση συνεργασίας προς το ΚΕΜΕΑ. Σε περίπτωση που η πρόταση αξιολογηθεί θετικά, θα συναφθεί σχετική σύμβαση/συμφωνητικό μεταξύ του ΚΕΜΕΑ και του φορέα. Στη σύμβαση θα προβλέπεται ότι το ΚΕΜΕΑ θα διαθέσει το υλικό κατάρτισης και θα αναλάβει την αξιολόγηση των καταρτιζόμενων μετά το πέρας του κύκλου κατάρτισης.

Οι παραπάνω συνεργασίες θα γίνονται κατά περίπτωση (ad-hoc), ενώ στις προτάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνονται αναλυτικά στοιχεία για τον αριθμό των καταρτιζόμενων, το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος κατάρτισης, τους χώρους που θα χρησιμοποιηθούν και τους συνεργαζόμενους εκπαιδευτές ασφάλειας.

Οι φορείς κατάρτισης που είναι καταρχήν επιλέξιμοι για συνεργασία είναι οι παρακάτω:

· Όσοι λειτουργούν νόμιμα και αποδεδειγμένα διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στο χώρο της εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα της ασφάλειας και προστασίας (απαιτείται η προσκόμιση σχετικών δικαιολογητικών/βεβαιώσεων από τους αρμόδιους φορείς).

· Όσοι κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής εισφορών σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης ή τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (απαιτείται η προσκόμιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών/βεβαιώσεων από τους αρμόδιους φορείς).

· Όσοι δεν έχουν αποκλεισθεί από τους διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού κατά το άρθρο 34 παρ. 5 εδ. γ΄ ή το άρθρο 39 του π.δ. 394/1996 (Α΄ 266) ή τα ταυτάριθμα άρθρα του π.δ. 118/2007 (Α΄ 150) ή με παρόμοια απόφαση αρχής κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (απαιτείται η προσκόμιση σχετικής υπεύθυνης δήλωσης του νόμιμου εκπροσώπου με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής).

· Όσοι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή ή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, συκοφαντική δυσφήμιση καθ’ υποτροπή ή εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Προκειμένου για νομικά πρόσωπα το κώλυμα λόγω καταδίκης αφορά τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο (απαιτείται επικυρωμένο αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης).

· Όσοι δεν τελούν σε πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, διαδικασία συνδιαλλαγής ή αναγκαστική διαχείριση ή, επί νομικών προσώπων, σε εκκαθάριση καθώς και όσοι τελούν υπό διαδικασία θέσης σε πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, διαδικασία συνδιαλλαγής ή αναγκαστική διαχείριση ή, επί νομικών προσώπων, σε εκκαθάριση (απαιτείται η προσκόμιση του αντίστοιχου δικαιολογητικού/βεβαίωσης από τον αρμόδιο φορέα).

Το ΚΕΜΕΑ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία κατά περίπτωση.Οι παραπάνω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά.

Σε κάθε περίπτωση, το ΚΕΜΕΑ διατηρεί το δικαίωμα μη αποδοχής της πρότασης συνεργασίας μεταξύ άλλων για λόγους ηθικής, δεοντολογίας, δημοσίου συμφέροντος, ανταγωνισμού ή/και για άλλους σημαντικούς λόγους. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα της εποπτείας και ελέγχου για την διασφάλιση της ορθής υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης.

Για την υποβολή πρότασης συνεργασίας είναι υποχρεωτική η χρήση της επισυναπτόμενης αίτησης συνεργασίας. Αφού συμπληρωθεί, το έντυπο μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλεί στο ΚΕΜΕΑ, στη διεύθυνση:

Π. Κανελλοπούλου 4, TK 101 77, ΑΘΗΝΑ

με συστημένη επιστολή.

Εκτός από τα προαναφερθέντα, τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται να αποσταλούν μαζί με την πρόταση είναι τα παρακάτω:

  1. Επικυρωμένες βεβαιώσεις για την εγγραφή των δηλωθέντων εκπαιδευτών στα σχετικά μητρώα.
  2. Αναλυτικό βιογραφικό για τον κάθε εκπαιδευτή.
  3. Υπεύθυνη δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής για τον κάθε εκπαιδευτή, στην οποία να δηλώνεται ότι τα στοιχεία στο υποβληθέν βιογραφικό του είναι αληθή και ότι σε περίπτωση έγκρισης της πρότασης θα απασχοληθεί στο πρόγραμμα κατάρτισης σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στο υποβληθέν τυποποιημένο έγγραφο.
  4. Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα.
  5. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του, ότι όλα τα υποβληθέντα στοιχεία είναι αληθή.

 

Για να συμπληρώσετε την Αίτηση Συνεργασίας πατήστε εδώ.

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.