Διακήρυξη Επαναληπτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, με τροποποίηση των όρων, για Σύμβαση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης, με εκτιμώμενη αξία 45.640,00 ευρώ (€), χωρίς Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 105457)  ΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΓΟΝΑ, ΗΤΟΙ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 1, 3, 4 ΚΑΙ 5, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 45.640,00 ΕΥΡΩ (€), ΧΩΡΙΣ  Φ.Π.Α.,  ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ».

 

1.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ:

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.)

Δ/νση: Π. Κανελλοπούλου 4, 101 77 Αθήνα

Αρμόδια: ΒΙΡΒΙΛΗ Αγγελική

Τηλέφωνο: 210 7710805 εσωτ. 314

Ε-mail: a.virvili@kemea-research.gr

2.

Ενδεχομένως διευκρίνιση ότι πρόκειται για δημόσια σύμβαση που μπορεί να ανατεθεί μόνο σε προστατευόμενα εργαστήρια ή να εκτελεσθεί μόνο στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευομένων θέσεων εργασίας:

ΟΧΙ

3.

Τρόπος σύναψης της σύμβασης:

–       Ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία.

–       Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

4.

Τύπος της σύμβασης:

α. Δημόσια

β. Δεν έχει επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα

5.

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης:

Όπως ορίζεται στο Παράρτημα Ι, με τίτλο «Τεχνικές Προδιαγραφές-Απαιτήσεις» και στην παρ. 6.3 «Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης» της Διακήρυξης

6.

Φύση της ζητούμενης προμήθειας, με επισήμανση ιδίως εάν η υποβολή προσφορών

ζητείται για την αγορά, χρηματοδοτική μίσθωση, μίσθωση ή μίσθωση–πώληση ή για

συνδυασμό αυτών, αριθμός αναφοράς της ονοματολογίας ποσότητα της ζητούμενης

προμήθειας, με αναφορά οποιονδήποτε δικαιωμάτων προαιρέσεως για συμπληρωματικές

αγορές και εάν είναι γνωστό, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα για την άσκηση των εν λόγω

δικαιωμάτων καθώς και ο αριθμός τυχόν παρατάσεων, αριθμός (-οί) αναφοράς της

ονοματολογίας:

–       Παροχή Υπηρεσιών Εκπαίδευσης σε θέματα ασφάλειας και Πιστοποίησης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο: «Κατάρτιση προσωπικού της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας».

–       Δικαιώματα προαίρεσης: ΟΧΙ

–       Αριθ. Διακήρυξης: 13562/2/6-με

–       Προϋπολογισθείσα αξία: 45.640,00 ευρώ (€), χωρίς Φ.Π.Α.

–       CPV: 80550000-4, 79132000-8

7.

Εάν η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, αναφορά της δυνατότητας για τους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για ένα, περισσότερα ή και για όλα τα τμήματα:

–        Υποδιαιρείται σε τέσσερα (4) τμήματα

8.

Προθεσμία ολοκλήρωσης της σύμβασης ή προθεσμία έναρξης ή παράδοσης των παρεχόμενων υπηρεσιών:

Όπως ορίζεται Παράρτημα Ι, με τίτλο «Τεχνικές Προδιαγραφές-Απαιτήσεις» και στην παρ. 6.2 «Διάρκεια Σύμβασης» της Διακήρυξης

9.

Αποδοχή ή απαγόρευση υποβολής εναλλακτικών προσφορών:

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

10.     

Ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης:

Οι αναφερόμενοι στη Διακήρυξη.

11.

Ονομασία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, από την οποία μπορούν να ζητούνται οι διακηρύξεις και τα συμπληρωματικά έγγραφα της σύμβασης:

Αναθέτουσα Αρχή (βλέπε σημείο 1).

12.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών:

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 1.5 «Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού» και 2.4.2 «Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών» της υπ’ αριθμ. 13562/2/6-με Διακήρυξης.

13.

Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών:

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.1.1 «Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών» της υπ΄ αριθμ. 13562/2/6-με Διακήρυξης.

14.

Απαιτούμενες εγγυήσεις:

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης για το υπό προμήθεια είδος εξαιρούμενου Φ.Π.Α..

Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής δαπάνης για το υπό προμήθεια είδος, εξαιρούμενου Φ.Π.Α..

15.

Α. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή και αναφορά των σχετικών

κανονιστικών διατάξεων:                                                                                             

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), η δαπάνη για την εν λόγο σύμβαση βαρύνει το έργο «Κατάρτιση προσωπικού της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας», η οποία χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του ανωτέρω έργου.

Η ένταξη στο Π.Δ.Ε. εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 2025 από 14-01-2020 Απόφαση Ένταξης της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, στη Σ.Α.Ε-4501 της δράσης «Κατάρτιση προσωπικού της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας» (ΑΔΑ: ΨΜ3Ω46ΜΤΛΡ-Ι35), με κωδικό ενάριθμο Έργου 2020ΣΕ45010000, κωδικό MIS (κωδικός ΟΠΣ) 5045473 συνολικού προϋπολογισμού #168.326,40#€.

Β. Τρόποι πληρωμής:

–     Όπως προβλέπεται αναλυτικά στην παρ. 5.1 «Τρόπος πληρωμής» της Διακήρυξης

–     Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία, ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 Ν. 4412/16 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών».

16.

Ενδεχομένως νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί μια Ένωση Οικονομικών φορέων, στην οποία κατακυρώνεται η σύμβαση:

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Ωστόσο, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

17.

Κριτήρια επιλογής σχετικά με την προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων τα οποία ενδέχεται να επιφέρουν τον αποκλεισμό τους και απαιτούμενα στοιχεία βάσει των οποίων αποδεικνύεται ότι δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις που δικαιολογούν αποκλεισμό.  Κριτήρια επιλογής και πληροφορίες σχετικά με την προσωπική κατάσταση του οικονομικού φορέα, πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση των ελάχιστων όρων οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που θα πρέπει  να πληροί ο οικονομικός φορέας. Ελάχιστο επίπεδο ή ελάχιστα επίπεδα ικανοτήτων που ενδεχομένως απαιτούνται:

Όπως προβλέπεται αναλυτικά στην Διακήρυξη

18.

Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του (ανοικτές διαδικασίες):

Τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες.

19.

Κριτήρια, προβλεπόμενα στο άρθρο 86, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ανάθεση της σύμβασης:

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

20.

Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής των προσφυγών ή ενδεχομένως, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση της Υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται αυτές οι πληροφορίες:

–     Οι προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, με τη διαδικασία που προβλέπεται από τα Άρθρα 360 επ. του Ν.4412/2016. 

21.

Ημερομηνία δημοσίευσης προκαταρκτικής προκήρυξης:

Δεν δημοσιεύτηκε προκαταρκτική προκήρυξη.

22.

Διευκρίνιση εάν η σύμβαση καλύπτεται ή όχι από τη συμφωνία:

ΝΑΙ.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

Η υποβολή προσφορών διενεργείται μέσω:  http://www.eprocurement.gov.gr/actSearch/faces/active_search_main.jspx

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.