Δημοσίευση Διακηρύξεων Πρόχειρων Διαγωνισμών στο πλαίσιο της Πράξης “Βασική Κατάρτιση και Πιστοποίηση Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας” – (Έληξε)

Αθήνα, 30 Απριλίου 2014

Με την υπ’ αριθ. 3.12894/6.2996 από 05-07-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ4ΚΛ-ΣΓΠ) Απόφαση Γενικής Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων πόρων, του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας εντάχθηκε η Οριζόντια Πράξη “Βασική Κατάρτιση και Πιστοποίηση Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας” με κωδικό MIS 445874 στα Επιχειρησιακά Προγράμματα: “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” δικαιούχος της οποίας είναι το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας  του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη:

Στο πλαίσιο της ανωτέρω πράξης δημοσιεύονται   τα τεύχη των Διακηρύξεων δύο εκ των υποέργων αυτής  και συγκεκριμένα:

1. Η υπ΄αριθ.4/2014 Δ/ξη   σχετικά με διενέργεια ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ  ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ E-LEARNING ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 70.000,00€

2. Η υπ΄αριθ.5/2014 Δ/ξη  σχετικά με διενέργεια ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 70.000,00€

Επισημαίνεται ότι ημερομηνία Διενέργειας και για τους δύο Πρόχειρους Διαγωνισμούς έχει οριστεί η 21-05-2014, εντός των τευχών προσδιορίζονται επακριβώς η ώρα, ο τόπος και διαδικασία υποβολής των προσφορών για κάθε Διαγωνισμό.

Τα τεύχη των Διακηρύξεων διατίθενται μόνο ηλεκτρονικά από την παρούσα ιστοσελίδα.

 

eu fl gr ep human resources espa

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.