Δημόσια Διαβούλευση Τευχών Διακήρυξης Διαγωνισμών στο πλαίσιο της Πράξης “Βασική Κατάρτιση και Πιστοποίηση Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας”

Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014

Με την υπ’ αριθ. 3.12894/6.2996 από 05-07-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ4ΚΛ-ΣΓΠ) Απόφαση Γενικής Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων πόρων, του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας εντάχθηκε η Οριζόντια Πράξη “Βασική Κατάρτιση και Πιστοποίηση Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας” με κωδικό MIS 445874 στα Επιχειρησιακά Προγράμματα: “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”, δικαιούχος της οποίας είναι το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας  του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη:

 Στο πλαίσιο της ανωτέρω πράξης τίθενται σε διαβούλευση  τα τεύχη των Διακηρύξεων δύο εκ των υποέργων αυτής και συγκεκριμένα:

Το τεύχος της διακήρυξης που αφορά στο ΥΠΟΕΡΓΟ 3 της Πράξης σχετικά με διενέργεια ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ E-LEARNING ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 70.000,00€

Αρχείο
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΩΝ

 

Το τεύχος της διακήρυξης που αφορά στο ΥΠΟΕΡΓΟ 4 της Πράξης σχετικά με διενέργεια ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 70.000,00€

Αρχείο
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΩΝ

Για την αποστολή σχολίων, η οποία θα γίνει μόνο ηλεκτρονικά, μπορείτε να συμπληρώσετε τους αντίστοιχους επισυναπτόμενους  πίνακες  και να τους αποστείλετε και σε  word και σε pdf, για την διευκόλυνση της διαδικασίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κέντρου (kemea@kemea.gr) μέχρι και την 28η  Φεβρουαρίου  2014 και ώρα 15:00.

Με την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης θα γίνει επεξεργασία των απεσταλμένων σχολίων και στη συνέχεια δημοσίευση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν στην ιστοσελίδα του ΚΕ.ΜΕ.Α.

 

eu fl gr  ep human resources  espa 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.