Διαγραφή – Περιορισμός Προσωπικών Δεδομένων εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας “Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας”.

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), Ν.Π.Ι.Δ., με έδρα την Αθήνα, οδός Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 10177, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων ενημερώνει διά του παρόντος τους συμμετέχοντες στις εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας ‘’Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας’’ κατά την χρονική περίοδο 2012 έως και 2018, στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. ΓΠ/2007/2012 απόφασης της 37ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. – Φ.Ε.Κ. 2899 Β’/29.10.2012, όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. ΓΠ/20007 απόφαση Δ.Σ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. «Έγκριση κανονιστικού πλαισίου πιστοποίησης επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο για την ειδικότητα “Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας” και αντιστοίχιση της επαγγελματικής κατάρτισής τους με τους τίτλους επαγγελματικής κατάρτισης του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν.2009/1992». (Φ.Ε.Κ. Β’ 2899/29-10-2012) ως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. Β/21678 απόφαση Δ.Σ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (ΦΕΚ Β’ 25/10-01-2013), ότι κατ’ επιταγήν των αρχών του περιορισμού του σκοπού και του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης που διέπουν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, θα προβεί σε διαγραφή των προσωπικών τους στοιχείων που περιλαμβάνονται στο έντυπο αρχείο της αίτησης και των δικαιολογητικών έγγραφων που προσκόμισαν για την συμμετοχή τους στις εξετάσεις, καθώς ο σκοπός της εν λόγω επεξεργασίας είχε πλέον εξαλειφθεί.

Για οποιαδήποτε σχετική απορία καθώς και για την άσκηση των δικαιωμάτων περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας (μεταφορά των δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας),  εναντίωσης, διόρθωσης, διαγραφής και πρόσβασης (λήψης αντιγράφων) στα εν λόγω δεδομένα παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@kemea-research.gr, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης. Παρέχεται δε, και το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω της ιστοσελίδας www.dpa.gr.

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.