Δελτίο Τύπου για CWA στην Αξιολόγηση επιχειρησιακών ασκήσεων στο πλαίσιο του έργου STRATEGY

Αθήνα 22 Δεκεμβρίου 2021

 

To KE.ME.A. συμμετέχει ως εταίρος της κοινοπραξίας στο ευρωπαϊκό Η2020 έργο «Facilitating EU pre-Standardization process Through stReamlining and vAlidating inTeroperability in systems and procEdures involved in the crisis manaGement cYcle – STRATEGY» το οποίο σχετίζεται με την προτυποποίηση στον τομέα της διαχείρισης κρίσεων.

Στο πλαίσιο των δράσεων προτυποποίησης και τυποποίησης, η ομάδα εργασίας του ΚΕ.ΜΕ.Α. στο έργο STRATEGY, υπό τη γραμματειακή υποστήριξη του Εθνικού Οργανισμού Τυποποίησης της Αυστρίας (Austrian Standards International) πρότεινε την έναρξη μια επιτροπής εργασίας (Workshop) με σκοπό την τυποποίηση της αξιολόγησης των ασκήσεων εκπαίδευσης για διαχείριση κρίσεων και καταστροφών και της καταγραφής της αποτίμησης και των καλών πρακτικών. Το υπό ανάπτυξη CEN Workshop Agreement (CWA) απευθύνεται πρωτίστως σε οργανισμούς πρώτων ανταποκριτών που διοργανώνουν και συμμετέχουν σε επιχειρησιακές ασκήσεις και φορείς διαχείρισης κρίσεων/καταστροφών και πολιτικής προστασίας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει επιπλέον για ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, οι οποίοι εμπλέκονται με την ανάπτυξη μεθοδολογιών και εργαλείων που υποστηρίζουν τη διοργάνωση και αξιολόγηση ασκήσεων.

Η ανακοίνωση  για την διαμόρφωση της επιτροπής εργασίας έχει δημοσιευτεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πιστοποίησης:

https://www.cencenelec.eu/news-and-events/news/2021/workshop/2021-12-14-cwa-crisis-management/.

Η εναρκτήρια συνάντηση για την εν λόγω επιτροπή εργασίας θα λάβει χώρα διαδικτυακά στις 8 Φεβρουαρίου 2022 και θα προεδρεύει εκπρόσωπος του ΚΕ.ΜΕ.Α..

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν συμμετοχή στη Φόρμα Εγγραφής, καθώς και να καταγράψουν τα πιθανά σχόλιά τους επί του Draft Project Plan στην αντίστοιχη φόρμα μέχρι 31 Ιανουαρίου 2022.

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.