Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης και καθαρισμού του χώρου του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου, στο πλαίσιο της Δράσης «Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση Συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε», (CPV:9

Αθήνα 14 Μαϊου 2022

 
 

 1. Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση Συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε», η οποία περιλαμβάνει αρχικά τη Δημιουργία του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου (Έργο I) στις εγκαταστάσεις του πρώην Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου στο Μαρκόπουλου Μεσογαίας – Αττικής και στη συνέχεια τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Έργο II), ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, την Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών παροχής υπηρεσιών απολύμανσης και καθαρισμού με απευθείας ανάθεση σε ημεδαπή επιχείρηση (νομικό πρόσωπο ή ατομική επιχείρηση) ή κοινοπραξία/ένωση, των οποίων ο χαρακτήρας και το έργο προσιδιάζουν στο υπό ανάθεση αντικείμενο.
 2. Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δαπάνης ανέρχεται σε χίλια ευρώ (1.000,00),  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., προβλεπόμενου παρακρατηθέντα φόρου και λοιπών νόμιμων κρατήσεων.
 3. Η ανάθεση των υπηρεσιών θα γίνει, κατόπιν αξιολόγησης των προσφορών, στον ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά.
 4. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν την απολύμανση πέντε (5) στρωμάτων, τον καθαρισμό  κλινοσκεπασμάτων (οχτώ σετ σεντόνια, κατωσέντονα, μαξιλαροθήκες και κουβέρτα),  καθαριότητα οχτώ κοιτώνων διαμονής και τέλος την καθαριότητα τεσσάρων (4) κοινόχρηστων τουαλετών σε καθημερινή βάση από τις 19/05/2022 έως τις 28/05/2022, πλην της Κυριακής 22/05/2022, με το πέρας της εκπαίδευσης, μετά τις 16:30.
 5. Η παράδοση των υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί, κατόπιν επικοινωνίας με το ΚΕ.ΜΕ.Α., στις εγκαταστάσεις του πρώην Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου στο Μαρκόπουλου Μεσογαίας – Αττικής,
 6. Η πληρωμή της συμβατικής αξίας θα πραγματοποιηθεί μετά την ποιοτική και ποσοτική  παραλαβή και την αντίστοιχη τιμολόγηση αυτών.
 7. Σε περίπτωση θετικού ενδιαφέροντος, παρακαλούμε όπως υποβάλλεται: α) το παρόν Έντυπο Προσφοράς και βΈντυπο Δήλωσης Προσωπικών Δεδομένων
 8. Κατά την ανάθεση της προμήθειας, ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει:  α) Φορολογική  Ενημερότητα, β) Ασφαλιστική Ενημερότητα,.
 9. Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Τρίτη, 17-05-2022 και ώρα 12:00, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@cbrn-e.gr
 10. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να επισκεφτούν το χώρο των παρεχόμενων υπηρεσιών τη Δευτέρα 16/05/2022 και ώρα 13:00, κατόπιν σχετικής επικοινωνίας με τον Συντονιστή της Δράσης Παντελή Θεμελή στο τηλέφωνο 6977003415.
 11. Επισημαίνεται ότι η εκπρόθεσμη υποβολή των προσφορών και η μη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τη διαδικασία επιλογής.
 12. Το ΚΕ.ΜΕ.Α. διατηρεί τη διακριτική του ευχέρεια για τη σύναψη της εν λόγω σύμβασης.
 13. Για πληροφορίες σχετικά με την προμήθεια, μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@cbrn-e.gr .

 Πληροφορίες για τη Δράση θα βρείτε στην Ιστοσελίδα:  https://cbrn-e.gr/ .

 

img

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.