Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών προμήθειας υλικών για την κατασκευή και συντήρηση επιπλέον υποστηρικτικών δομών του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου στο πλαίσιο της Δράσης “Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση Συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε”(CPV:

 1. Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση Συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε», η οποία περιλαμβάνει αρχικά τη Δημιουργία του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου (Έργο I) στις εγκαταστάσεις του πρώην Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου στο Μαρκόπουλου Μεσογαίας – Αττικής και στη συνέχεια τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Έργο II), ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, την Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών προμήθειας υλικών για την κατασκευή και συντήρηση επιπλέον υποστηρικτικών δομών με απευθείας ανάθεση σε ημεδαπή επιχείρηση (νομικό πρόσωπο ή ατομική επιχείρηση) ή κοινοπραξία/ένωση, των οποίων ο χαρακτήρας και το έργο προσιδιάζουν στο υπό ανάθεση αντικείμενο. Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να καταθέσουν σχετική έγγραφη πρόταση/μελέτης με τα υπό προμήθεια υλικά η οποία θα καλύπτει τις ανάγκες της παρούσας πρόσκλησης και θα τύχει σχετικής έγκρισης από το ΚΕ.ΜΕ.Α..
 1. Πιο αναλυτικά, η πρόσκληση,  περιλαμβάνει την προμήθεια των ακόλουθων ειδών για την κάλυψη των παρακάτω αναγκών:
 • Την ιδιο-κατασκευή μίας προσομοιωμένης γραμμή απολύμανσης.
 • Την αγορά και τοποθέτηση επιπλέον πανιών στο στέγαστρο σκίασης του εξωτερικού χώρου, που κατασκευάστηκε για τις ανάγκες του έργου.
 • Την επισκευή της εξωτερικής περίφραξης.
 • Την επισκευή μερών του εσωτερικού χώρου.
 • Την επισκευή του υπάρχοντα κοινόχρηστου ανελκυστήρα ο οποίος συνδέει τους εσωτερικούς χώρους του Κέντρου με τον εξωτερικό χώρο εκπαίδευσης.
 • Την αντικατάσταση ενός υαλοπίνακα (τζάμι) του εξωτερικού  χώρου.
 • Την προμήθεια τεσσάρων (για την τοποθέτηση σκιάστρων ή ζελατίνης σκίασης στους υαλοπίνακες του κοινόχρηστου χώρου όπου θα παραμένουν οι εκπαιδευόμενοι στα  διαλείμματα της εκπαίδευσης.
 1. Για την πληρέστερη αντίληψη των απαιτούμενων προμηθειών, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι την Παρασκευή 15-4-2022 και ώρα 11.00 στο Μαρκόπουλο Αττικής, στις εγκαταστάσεις του πρώην Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου. Υπέυθυνος επικοινωνίας ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής Παντελής Θεμελής, 2107481141 & 6977003415.
 1. Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δαπάνης ανέρχεται σε δεκαεννιά χιλιάδες ευρώ (19.000,00), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και λοιπών νόμιμων κρατήσεων.
 2. Η ανάθεση θα γίνει, κατόπιν αξιολόγησης των προσφορών, στον ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά. Ο ανάδοχος θα υπογράψει σχετική Σύμβαση με το ΚΕ.ΜΕ.Α.όπου θα καθορίζεται η ημερομηνία ολοκλήρωσης της εν λόγω προμήθειας, ο τρόπος πληρωμής και η παράδοση-παραλαβή.
 3. Η παράδοση των προϊόντων θα πραγματοποιηθεί, κατόπιν επικοινωνίας με το ΚΕ.ΜΕ.Α., στις εγκαταστάσεις του πρώην Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου στο Μαρκόπουλου Μεσογαίας – Αττικής.
 4. Η παραλαβή θα γίνει κατόπιν ελέγχου των παραδοτέων από αρμόδια Επιτροπή του ΚΕ.ΜΕ.Α., ως προς τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά.  
 5. Η πληρωμή της συμβατικής αξίας θα πραγματοποιηθεί μετά την ποιοτική και ποσοτική  παραλαβή και την αντίστοιχη τιμολόγηση αυτών.
 6. Σε περίπτωση θετικού ενδιαφέροντος, παρακαλούμε όπως υποβάλλεται: α) το παρόν Έντυπο Προσφοράς, β) Έντυπο Δήλωσης Προσωπικών Δεδομένων και γ) σχετική έγγραφη πρόταση/μελέτης με τα υπό προμήθεια υλικά η οποία θα καλύπτει τις ανάγκες της παρούσας πρόσκλησης.
 7. Κατά την ανάθεση της προμήθειας, ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει:  α) Φορολογική  Ενημερότητα, β) Ασφαλιστική Ενημερότητα,.
 8. Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Τετάρτη, 20-04-2022 και ώρα 12:00, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@cbrn-e.gr
 9. Επισημαίνεται ότι η εκπρόθεσμη υποβολή των προσφορών και η μη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τη διαδικασία επιλογής.
 10. Το ΚΕ.ΜΕ.Α. διατηρεί τη διακριτική του ευχέρεια για τη σύναψη της εν λόγω σύμβασης.
 11. Για πληροφορίες σχετικά με την προμήθεια, μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@cbrn-e.gr .
 12. Πληροφορίες για τη Δράση θα βρείτε στην Ιστοσελίδα: https://cbrn-e.gr/
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.