Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια στολών με απορροφητικά στοιχεία προστασίας από χημικούς πολεμικούς παράγοντεςστο πλαίσιο της Δράσης «Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση Συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε», (CPV: 35113200-1)

Αθήνα 23 Δεκεμβρίου 2022

 

 1. Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση Συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε», η οποία περιλαμβάνει αρχικά τη Δημιουργία του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου (Έργο I) στις εγκαταστάσεις του πρώην Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου στο Μαρκόπουλου Μεσογαίας – Αττικής και στη συνέχεια τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Έργο II), ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, την Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια στολών με απορροφητικά στοιχεία προστασίας από χημικούς πολεμικούς παράγοντες με απευθείας ανάθεση σε ημεδαπή επιχείρηση (νομικό πρόσωπο ή ατομική επιχείρηση) ή κοινοπραξία/ένωση, των οποίων ο χαρακτήρας και το έργο προσιδιάζουν στο υπό ανάθεση αντικείμενο.
 1. Πιο αναλυτικά, η πρόσκληση,  περιλαμβάνει την προμήθεια του ακόλουθου είδους με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές όπως αναφέρονται στο παράρτημα Ι:

Προϋπολογισμός Ανά Είδος

Περιγραφή

Ποσότητα  

CPV

Κόστος Άνευ ΦΠΑ (€)  

ΦΠΑ (€)

Κόστος με ΦΠΑ (€)  

Στολές με απορροφητικά στοιχεία προστασίας από χημικούς πολεμικούς παράγοντες  

20

35113200-1     

19.354,84€

4.645,16€  

24.000,00€

ΣΥΝΟΛΟ

20

 

19.354,84€

4.645,16€

24.000,00 €

 

 1. Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δαπάνης ανέρχεται σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000,00), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., προβλεπόμενου παρακρατηθέντα φόρου και λοιπών νόμιμων κρατήσεων.
 2. Η παράδοση της προμήθειας του θα πραγματοποιηθεί, κατόπιν επικοινωνίας με το ΚΕ.ΜΕ.Α., στις εγκαταστάσεις του πρώην Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου στο Μαρκόπουλου Μεσογαίας – Αττικής,
 3. Η πληρωμή της συμβατικής αξίας θα πραγματοποιηθεί μετά την ποιοτική και ποσοτική  παραλαβή και την αντίστοιχη τιμολόγηση αυτών.
 4. Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης θα είναι η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά, βάσει τιμής.
 5. Σε περίπτωση θετικού ενδιαφέροντος, παρακαλούμε όπως υποβάλλετε το Έντυπο Προσφοράς και τη Δήλωση συγκατάθεσης προσωπικών δεδομένων.
 6. Κατά την ανάθεση της προμήθειας, ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει: α) Φορολογική Ενημερότητα, β) Ασφαλιστική Ενημερότητα, γ) Υπεύθυνη Δήλωση, της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986(Α΄-75), όπως εκάστοτε ισχύει, ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2019, στο πρόσωπο του οικονομικού φορέα και ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του, όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, δ) Νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης ήτοι, τελευταίο ισχύον καταστατικό και πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη μεταβολή στην εταιρική κατάσταση
 7. Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή, 30-12-2022 και ώρα 12:00, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις info@cbrn-e.gr και s.zotos@kemearesearch.gr
 8. Επισημαίνεται ότι η εκπρόθεσμη υποβολή των προσφορών και η μη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τη διαδικασία επιλογής.
 9. Το ΚΕ.ΜΕ.Α. διατηρεί τη διακριτική του ευχέρεια για τη σύναψη της εν λόγω σύμβασης.
 10. Για πληροφορίες σχετικά με την προμήθεια, μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις info@cbrn-e.gr και s.zotos@kemearesearch.gr
 11. Πληροφορίες για τη Δράση θα βρείτε στην Ιστοσελίδα: https://cbrn-e.gr/

 

img

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.