«Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού στο πλαίσιο της Δράσης «Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση Συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε», (CPV: 32321300-2)

Αθήνα 20 Ιουλίου 2022

 

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση Συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε», η οποία περιλαμβάνει αρχικά τη Δημιουργία του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου (Εργο I) στις εγκαταστάσεις του πρώην Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου στο Μαρκόπουλου Μεσογαίας – Αττικής και στη συνέχεια τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Έργο II), ανακοινώνει, την Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την παραγωγή οπτικοακουστικού με απευθείας ανάθεση σε ημεδαπή επιχείρηση (νομικό πρόσωπο ή ατομική επιχείρηση) ή κοινοπραξία/ένωση, των οποίων ο χαρακτήρας και το έργο προσιδιάζουν στο υπό ανάθεση αντικείμενο.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δαπάνης ανέρχεται σε τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, προβλεπόμενου παρακρατηθέντα φόρου και λοιπών νόμιμων κρατήσεων.

 

Η ανάθεση θα γίνει, κατόπιν αξιολόγησης των προσφορών, στον ανάδοχο που θα προσφέρει, την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης, προσφορά.

 

Η παράδοση θα πραγματοποιηθεί, κατόπιν επικοινωνίας με το ΚΕ.ΜΕ.Α., στις εγκαταστάσεις του πρώην Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου στο Μαρκόπουλου Μεσογαίας – Αττικής,

 

Η πληρωμή της συμβατικής αξίας θα πραγματοποιηθεί μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή και την αντίστοιχη τιμολόγηση αυτών.

 

Σε περίπτωση θετικού ενδιαφέροντος, παρακαλούμε όπως υποβάλλεται: α) το παρόν Έντυπο Προσφοράς και β) Έντυπο Δήλωσης Προσωπικών Δεδομένων.

 

Κατά την ανάθεση, ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει: α) Φορολογική Ενημερότητα, β) Ασφαλιστική Ενημερότητα.

 

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Δευτέρα, 25-07-2022 και ώρα 12:00, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση s.zotos@kemea-research.gr.

 

Επισημαίνεται ότι η εκπρόθεσμη υποβολή των προσφορών και η μη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τη διαδικασία επιλογής.

 

Το ΚΕ.ΜΕ.Α. διατηρεί τη διακριτική του ευχέρεια για τη σύναφη της εν λόγω σύμβασης.

 

Για πληροφορίες σχετικά με την προμήθεια, μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση s.zotos@kemea-research.gr.

 

Πληροφορίες για τη Δράση θα βρείτε στην Ιστοσελίδα: https://cbrn-e.gr/

 

img

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.