Διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για την αντιμετώπιση τρομοκρατικών και ΧΒΡΠ απειλών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Έργου – COBRA / Confrontation of CBRN -Terrorism Threats

Αθήνα 30 Νομεβρίου 2021

 

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ανακοινώνει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για την αντιμετώπιση τρομοκρατικών και ΧΒΡΠ απειλών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Έργου – COBRA και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς όπως υποβάλλουν τις προσφορές τους βάσει των κριτηρίων και προϋποθέσεων που αναφέρονται στο Τεύχος Διακήρυξης καθώς και στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών.

 

Η διαδικασία διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού διεξάγεται μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.eprocurement.gov.gr/.

Η ημέρα έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 30/11/2021 και η ώρα έναρξης η 08:00π.μ..

Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 3/01/2022 και η ώρα λήξης 14:30 μ.μ.

 

Σχετικά Έγγραφα:

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

4. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΕΕΕΠ)

5. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.