Συμπληρωματικές Πληροφορίες / Διευκρινίσεις της υπ’ αριθ. 10651/2/9-λδ Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου προμήθειας ενός Τρισδιάστατου Παιχνιδιού Προσομοίωσης

Οι απαντήσεις στα ερωτήματα που υποβλήθηκαν έως και την 8η Απριλίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, αναφορικά με την προκήρυξη για την προμήθεια ενός τρισδιάστατου παιχνιδιού προσομοίωσης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Ενίσχυση των Φορέων επιβολής του Νόμου για την αναγνώριση και καταπολέμηση της Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού» παρατίθεται στο υπ’ αριθ. 10651/2/9-λστ’ αρχείο.

 

 

 eu

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία»

 

 op

 

Δράση συγχρηματοδοτούμενη σε ποσοστό 75% από πόρους της Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόρους που θα βαρύνει τις πιστώσεις  του υπ΄ αριθμ. 2018ΣΕ75020015 Έργου της ΣΑΕ 750/2 με τίτλο: «Ενίσχυση των Φορέων Επιβολής του Νόμου για την Αναγνώριση και Καταπολέμηση της Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού». 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.