Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης στο Πρόγραμμα CISM (Certified Information Security Manager)

Αθήνα, 22 Ιουνίου  2020

 

  1. Ιστορικό

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) ανέλαβε την υλοποίηση της Δράσης με τίτλο: «Κατάρτιση προσωπικού της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας», η οποία χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η Δράση στοχεύει σε μία ολιστική εξειδίκευση, μέσω της συμμετοχής τους σε διεθνώς αναγνωρισμένα προγράμματα κατάρτισης, του προσωπικού της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας  (ΔΙ.Δ.Η.Ε./Α.Ε.Α.) σε σύγχρονα θέματα ασφάλειας του κυβερνοχώρου, που άπτονται επακριβώς των καθηκόντων του, γεγονός που θα συμβάλλει στην επιστημονική τεκμηρίωση των ερευνών και αναλύσεων των εγκλημάτων στο χώρο του Διαδικτύου, με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μεθόδων.

  1. Περιγραφή Υπηρεσιών

Με σκοπό την υλοποίηση των προγραμμάτων Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης, το ΚΕ.ΜΕ.Α. ανακοινώνει, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 ν.4412/2016 ΦΕΚ Α 147), την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης και πιστοποίησης στο Πρόγραμμα CISM (Certified Information Security Manager), με συμμετοχή έξι (6) Στελεχών και ανώτερο συνολικό ποσό 10.260,00 €,  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  1. Δικαιολογητικά και Οδηγίες Συμμετοχής

3.1. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν το σχετικό ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ CISM.

3.2. Οι Προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν στο ΚΕΜΕΑ, μέχρι την 6η Ιουλίου 2020 και ώρα 24:00, στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου didhe.action@kemea-research.gr   .

Οι προσφορές που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα θα απορριφθούν. 

3.3. Το κριτήριο κατακύρωσης της εν λόγω προμήθειας είναι η χαμηλότερη τιμή, των προσφορών που καλύπτουν όλες τις προδιαγραφές.

Οι προσφορές που δεν καλύπτουν όλες τις προδιαγραφές θα απορριφθούν.

Οι προσφορές που υπερβαίνουν τις ανώτατες τιμές για κάθε Πρόγραμμα θα απορριφθούν.

3.4. Για την παροχή των υπηρεσιών, ο προσωρινός Ανάδοχος θα υπογράψει Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών

Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο προσωρινός Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει:

  • Φορολογική Ενημερότητα
  • Ασφαλιστική Ενημερότητα
  • Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

Ο προσωρινός Ανάδοχος που δεν θα προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα αποκλειστεί.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν τα ερωτήματά τους, μέσω της διεύθυνσής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: didhe.action@kemea-research.gr  Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7710805 (εσωτ. 318).

 

 

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.