Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την Παροχή Ανεξάρτητων Υπηρεσιών Ορκωτών Λογιστών

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα  επί της οδού Π. Κανελλοπούλου 4, τ.κ. 10177, ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, την Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών, για την σύναψη σύμβασης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για την παροχή υπηρεσιών ορκωτών λογιστών από νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία/ένωση, των οποίων ο χαρακτήρας και το έργο προσιδιάζουν στο υπό ανάθεση αντικείμενο παροχής υπηρεσιών. Το ΚΕ.ΜΕ.Α ανήκει με βάση τα Ε.Λ.Π στις πολύ μεγάλες οντότητες και δραστηριοποιείται σε εκπαιδεύσεις, μελέτες, έργα ΕΣΠΑ, έργα ΠΔΕ, ευρωπαϊκά έργα, πιστοποιήσεις κλπ.

 Οι προσφερόμενες υπηρεσίες, CPV (79212100-4), αφορούν τον ετήσιο τακτικό έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του έτους 2020 του Φορέα.

Η ανωτέρω δαπάνη προϋπολογισμού ύψους έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00€)   θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του ΚΕ.ΜΕ.Α έτους 2021  και υπόκειται στις εκάστοτε ισχύουσες κρατήσεις και ειδικότερα, κατά τον χρόνο υπογραφής της σύμβασης, σε ποσοστό 0,1347% συνολικά , (που αναλύεται σε 0,07% υπέρ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., 3% χαρτόσημο επί των προαναφερόμενων κρατήσεων και 20% επί του χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήμου ως επίσης  0,06% υπέρ Ε.Α.Π.Π., 3% χαρτόσημο επί των προαναφερόμενων κρατήσεων και 20% επί του χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήμου). Επίσης, θα παρακρατηθεί ο προβλεπόμενος από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις φόρος εισοδήματος, επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013.

Η σύναψη της σύμβασης θα γίνει, κατόπιν αξιολόγησης των προσφορών, με τον ανάδοχο που θα υποβάλλει την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, λαμβάνοντας υπόψιν την ικανότητα αξιόπιστης διενέργειας  τακτικού ελέγχου όπως αυτή προκύπτει από 5ετή τουλάχιστον εμπειρία ελέγχου οικονομικών καταστάσεων σε Φορείς Γενικής Κυβέρνησης .

Η διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως  την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου και την υποβολή της έκθεσης ελέγχου στο Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α. έως την 26-02-2021, σύμφωνα με τον Ιδρυτικό Νόμο 3387/2015 του ΚΕ.ΜΕ.Α (ΦΕΚ Α224/22-09-2005),  με περίοδο εκκίνησης του ελέγχου κατόπιν συνεννοήσεως.

Η πληρωμή της συμβατικής αξίας θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παρασχεθέντων υπηρεσιών και την αντίστοιχη τιμολόγηση αυτών.

Τα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν για την υπογραφή της σύμβασης από τον ανάδοχο είναι:

α) Φορολογική Ενημερότητα (φορείς του δημοσίου τομέα- πλην κεντρικής διοίκησης).

β) Ασφαλιστική Ενημερότητα.

γ) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος, παρακαλούμε όπως μέχρι τη Τετάρτη 30-12-2020 και ώρα 16:00, προσκομίσετε σε κλειστό φάκελο έντυπο την προσφορά σας, που θα περιλαμβάνει:

i. Τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου αναδόχου (Επωνυμία, Διακριτικός Τίτλος, Ταχυδρομική Διεύθυνση, Τηλέφωνο, Ηλεκτρονική Διεύθυνση, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ).

ii. Οικονομική προσφορά υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου αναδόχου, όπου θα αναγράφεται το καθαρό ποσό της προσφοράς και το αντίστοιχο Φ.Π.Α.

iii. Τεκμηρίωση σχετικής εμπειρίας.

Επισημαίνεται ότι η εκπρόθεσμη υποβολή των προσφορών και η μη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τη διαδικασία επιλογής. Για πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση, τηλ. 210-7710805 (εσωτ. 370-373-329).

 

Ο Διευθυντής ΚΕ.ΜΕ.Α

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.