H CEPOL αποκτά νέους εκπαιδευτές μετά την ολοκλήρωση της σχετικής εκπαιδευτικής δράσης στην Αθήνα

Από τις 21 έως τις 25 Νοεμβρίου 2022, το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ) διοργάνωσε στην Αθήνα, το δεύτερο σκέλος (Βήμα-Step) της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Εκπαίδευση εκπαιδευτών (Train-the-Trainers) του ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL). Η εν λόγω εκπαιδευτική δράση αποτελεί μέρος ενός προγράμματος τριών ενοτήτων, που διοργανώνονται από την Αυστριακή Ομοσπονδιακή Αστυνομική Ακαδημία (τον Ιούνιο – διαδικτυακά), το Πορτογαλικό Ανώτερο Ινστιτούτο Αστυνομικών Επιστημών και Εσωτερικής Ασφάλειας (ISCPSI) (τον Ιούνιο, δια ζώσης στη Λισαβόνα) και το KEMEA αντίστοιχα τον Νοέμβριο, ενεργώντας στο πλαίσιο μιας κοινοπραξίας. Η κοινοπραξία αυτή αναλαμβάνει επί συναπτά έτη τη διοργάνωση του εκπαιδευτικού προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών και η CEPOL την τιμά με την εμπιστοσύνη της να διοργανώσει το πρόγραμμα και το 2023.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εκπαίδευση εκπαιδευτών (Train-the-Trainers) εκπληρώνει έναν από τους βασικούς στόχους της CEPOL˙ να εκπαιδεύσει εκπαιδευτές και να βοηθήσει στη βελτίωση και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μάθησης. Ειδικότερα, έχει σχεδιαστεί για αξιωματούχους επιβολής του νόμου – εκπαιδευτές, εκπαιδευτικούς εμπειρογνώμονες και διαλέκτες – παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να σχεδιάσουν και να διδάξουν εκπαιδευτικό περιεχόμενο με μια προσέγγιση με επίκεντρο τον μαθητή, εφαρμόζοντας σύγχρονες διδακτικές μεθόδους και εργαλεία, καθώς και τεχνικές μεικτής μάθηση σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον μάθησης. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες μαθαίνουν να αξιολογούν σωστά όταν ενεργούν οι ίδιοι ως εκπαιδευτές της CEPOL, εάν οι εκπαιδευόμενοί τους, μετά την ολοκλήρωση μιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας, έχουν επιτύχει τα καθορισμένα μαθησιακά αποτελέσματα, σύμφωνα με τα γενικά πρότυπα ποιότητας εκπαίδευσης της CEPOL.

23 εκπαιδευόμενοι από διάφορα Κράτη μέλη της ΕΕ συμμετείχαν σε πρακτικές ασκήσεις, προσομοιώσεις και εργαστήρια και επωφελήθηκαν από τη γνώση και την εμπειρία των εκπαιδευτών τους από την Εθνική Μονάδα CEPOL της Αυστρίας, το Κέντρο Ερευνών της Πορτογαλικής Αστυνομίας (ICPOL), την Ελληνική Αστυνομία και την CEPOL. Ειδικότερα, η ενότητα που έλαβε χώρα στην Αθήνα ήταν επικεντρωμένη στην ενίσχυση της ικανότητας των συμμετεχόντων να παραδίδουν εκπαιδευτικές συνεδρίες σύμφωνα με τις αρχές και τα πρότυπα της CEPOL, εφαρμόζοντας καινοτόμες, αποτελεσματικές και ανταποκρινόμενες μεθόδους παροχής εκπαίδευσης με προσέγγιση με επίκεντρο τον μαθητή και προωθώντας την προσέγγιση που βασίζεται στα θεμελιώδη δικαιώματα.

Η Διευθύντρια του ΚΕΜΕΑ, κα Κωνσταντία Κορώνη, Αντιστράτηγος ΕΛ.ΑΣ. (ε.α.) υπογράμμισε στην εναρκτήρια ομιλία της, τη σημασία και την αξία της εκπαίδευσης στο πλαίσιο της επιβολής του νόμου, όχι μόνο όσον αφορά την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την προσωπική ανάπτυξη των υπαλλήλων επιβολής του νόμου, αλλά και στη δημιουργία ικανοτήτων αντιμετώπισης των επιχειρησιακών κενών και αποτελεσματικής ανταπόκρισης στις αναδυόμενες απειλές.

Η CEPOL – ο Οργανισμός της ΕΕ για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου συγκεντρώνει υπαλλήλους επιβολής του νόμου σε όλη την Ευρώπη με στόχο να ενθαρρύνει τη διασυνοριακή συνεργασία για την καταπολέμηση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος και τη διατήρηση της δημόσιας ασφάλειας και του νόμου και της τάξης. Η CEPOL, η οποία ιδρύθηκε ως οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) το 2006, διοργανώνει μεταξύ 80-100 δια ζώσης εκπαιδευτικές δράσεις, πέραν των διαδικτυακών μαθημάτων και σεμιναρίων. Η υλοποίηση των δραστηριοτήτων κατοικίας πραγματοποιείται στα όργανα των κρατών μελών και οι δραστηριότητες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την CEPOL, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.cepol.europa.eu .

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ), που ιδρύθηκε το 2005, είναι ένας επιστημονικός, συμβουλευτικός και ερευνητικός φορέας που εποπτεύεται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και ελέγχεται ετησίως από ορκωτούς λογιστές. Κύριος σκοπός του είναι η διεξαγωγή θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας και η εκπόνηση μελετών, ιδίως σε στρατηγικό επίπεδο, για θέματα που αφορούν την Πολιτική Ασφάλειας, ενώ αποτελεί τη «δεξαμενή σκέψης» του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε πολυάριθμες πολιτικές όπως η δημόσια τάξη, οι σωφρονιστικές υπηρεσίες, η πρόληψη της τρομοκρατίας, η πρόληψη του εγκλήματος, ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων και πολιτική προστασία, καθώς και σε διάφορα άλλα θέματα ασφάλειας και κοινωνίας, ενώ παρέχει επίσης συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνου σε μια σειρά από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

 

IM1

 

IM2

 

IM3

 

IM4

 

IM5

 

IM6

 IM7

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.