Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών εστιατορίου και παροχής φαγητού στην Αθήνα

Η ανωτέρω δράση χρηματοδοτείται από τη CEPOL, βάσει της Συμφωνίας No. CEPOL/GA/70/2017.

Προκειμένου να προχωρήσει ο σχεδιασμός και η διοργάνωση της ανωτέρω εκπαιδευτικής δράσης, το ΚΕ.ΜΕ.Α. θα πρέπει στην παρούσα φάση να προχωρήσει στην επιλογή παρόχων υπηρεσιών για παράθεση επίσημου δείπνο προς τιμή των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική δράση, με συνολικό προϋπολογισμό έως 832,66€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 1.032,50€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και λοιπών οριζόμενων κατά το Νόμο κρατήσεων.

Ειδικότερα, πρόκειται για τις παρακάτω υπηρεσίες:

Παροχή υπηρεσιών εστιατορίου και παροχής φαγητού στην περιοχή των Αθηνών, με συνολικό προϋπολογισμό έως 832,66 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 1.032,50 € (με Φ.Π.Α24%), CPV: 55300000-3.

Το επίσημο δείπνο θα παρασχεθεί στις 9 Νοεμβρίου 2017, το πολύ για τριάντα πέντε (35) άτομα, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) θα καλύψουν το κόστος με ιδία μέσα. Το δείπνο θα πρέπει να περιλαμβάνει τρία τουλάχιστον ορεκτικά πιάτα, σαλάτες εποχής, τουλάχιστον τέσσερις (4) εναλλακτικές επιλογές για κυρίως πιάτο, στις οποίες θα πρέπει να υπάρχει και η πρόβλεψη μόνο για χορτοφάγους, εμφιαλωμένο νερό, αναψυκτικά, μπύρες και κρασί.
Βάσει του προϋπολογισμού της δράσης, το κόστος για την παροχή δείπνου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 23,79 € (χωρίς Φ.Π.Α.) ανά άτομο και τα 29,50 € ανά άτομο, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α24%. και λοιπών οριζόμενων κατά το Νόμο κρατήσεων.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά, νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες / ενώσεις τα οποία ασκούν δραστηριότητα σχετική µε το αντικείμενο της σχετικής υπηρεσίας και πιο συγκεκριμένα:

α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,

β) Συνεταιρισμοί,

γ) Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά,

δ) Κοινοπραξίες οικονομικών φορέων,

που έχουν συσταθεί σύμφωνα µε τη νομοθεσία ενός Κράτους – Μέλους της ΕΕ και δραστηριοποιούνται νόμιμα στον τομέα της παροχής υπηρεσιών, σχετικών µε το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης και πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ενότητα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην παροχή των ανωτέρω περιγραφόμενων υπηρεσιών.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν προσφορά, η οποία θα περιέχει:

1. Τεχνική Προσφορά µε περιγραφή του τρόπου υλοποίησης των ζητούμενων υπηρεσιών, καθώς και δείγματα προηγούμενων αντίστοιχων εργασιών του υποψηφίου.

2. Οικονομική προσφορά επί των ζητούμενων υπηρεσιών, µε τιμή προσφοράς εκφρασμένη σε € ολογράφως και αριθμητικώς. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, όπως και ο Φ.Π.Α. Για τη σύγκριση των προσφορών θα συγκρίνεται η τιμή χωρίς Φ.Π.Α., η οποία θα πρέπει να αναγράφεται και αυτή στην οικονομική προσφορά. Επισημαίνεται ότι στην οικονομική προσφορά δεν θα πρέπει να περιλαμβάνεται η τιμή για την κάλυψη του κόστους παροχής υπηρεσιών για τα τέσσερα (4) άτομα, τα οποία θα το καλύψουν με ιδία μέσα.

3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία:

α)Να αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης – εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία συμμετέχουν.

β) Να δηλώνεται ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της συγκεκριμένης Πρόσκλησης και ότι η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα µε τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.

4. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα-δικαιολογητικά σύστασής τους, και συγκεκριμένα:

Εάν ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο:

• Αντίγραφο του ΦΕΚ σύστασης ή καταστατικού µε τις τροποποιήσεις του, κατά περίπτωση.

Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο:

• Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.

Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει επιπλέον να καταθέσει πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή απόφαση των διαχειριστών κάθε Συμμετέχοντος στην Πρόσκληση, µε τα οποία:

• Εγκρίνεται η από κοινού µε τους άλλους εταίρους (που αναφέρονται όλοι ρητά) εκτέλεση της Σύμβασης, και η αλληλέγγυα ευθύνη καθενός εις ολόκληρο το ποσοστό συμμετοχής στην ένωση (ενώ αναφέρονται και τα ποσοστά όλων των εταίρων της ένωσης), ο τρόπος κατανομής της αμοιβής των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν, μεταξύ των εταίρων της ένωσης και το ότι θα συστήσουν Κοινοπραξία, εφ΄ όσον αυτό ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, εάν αναδειχθεί Ανάδοχος.

• Ορίζεται ο εταίρος που θα είναι ο Συντονιστής/ επικεφαλής της ένωσης.

• Ορίζεται ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της ένωσης, µε εξουσία να υπογράφει δεσμευτικά για τον Υποψήφιο, την Προσφορά και όλα τα έγγραφα της πρόσκλησης. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι ένα νομικό πρόσωπο, δεν απαιτείται αυτή η απόφαση, εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το Καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευτεί κατά τις κείμενες διατάξεις (ΦΕΚ κ.λπ.).

5. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας/Καλής εκτέλεσης για την απόδειξη εμπειρίας ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό που να τεκμηριώνει την τεχνική επάρκεια του υποψηφίου αναδόχου στην υλοποίηση σχετικών δράσεων.

Η µη υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου.

Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών ή φυσικών προσώπων, όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται από κάθε µέλος της ένωσης.

Όλα τα έγραφα και όλα τα στοιχεία της προσφοράς πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα.

Πιστοποιητικά σε γλώσσα εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από μετάφρασή τους στην Ελληνική.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές ανά ζητούμενη υπηρεσία.

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει στο σύνολο της προμήθειας των υπηρεσιών.

Διευκρινίζεται ότι οι λοιπές κατά το Νόμο, κρατήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνο την υπογραφή συμβάσεων ποσού, άνω των 2.500,00€ προ φόρων, οι οποίες υπόκεινται σε κρατήσεις αυτές αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,12% επί του καθαρού ποσού (ποσά ΚΑ+ΚΒ+ΚΓ), και κατανέμονται ως εξής:0,06% υπέρ Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 0,06% υπερ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών [καθαρό ποσό Χ κράτηση 0,12%=ΚΑ ποσό], πλέον χαρτοσήμου 3% στο ποσό που προκύπτει [ΚΑΧ3%=ΚΒ ποσό] και επ’ αυτού του ποσού, εισφορά 20% υπέρ Ο.Γ.Α. [ΚΒΧ20%=ΚΓ ποσό].

Τις εν λόγω κρατήσεις θα καταβάλλει ο «Ανάδοχος», προσκομίζοντας στο ΚΕ.ΜΕ.Α. τα σχετικά αποδεικτικά. Το (ΚΑ) ποσό δύναται να καταβληθεί ηλεκτρονικά μέσω τραπέζης, τα (ΚΒ) και (ΚΓ) ποσά με σχετική δήλωση χαρτοσήμου στην εφορία.

Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις προσφορές τους στο e-mail : ge.chasapis@astynomia.gr,έως 05 Ιουλίου 2017, ώρα 13:00. 

Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης, όλοι οι υποψήφιοι που έχουν υποβάλλει προσφορά, θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματά της, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνσή τους.

Για σχετικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 210 7710805 εσωτ.311 με τον κ. Χασάπη Γεώργιο.

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.