Παροχή Υπηρεσιών ταξιδιωτικού πρακτορείου για την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης συνεδρίων στο πλαίσιο υλοποίησης από το ΚΕ.ΜΕ.Α., εκπαιδευτικών δράσεων του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) για την Κατάρτιση – Εκπαίδευση των Αρχών Επιβολής του Νόμου

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 10177, με Α.Φ.Μ. 999333507, Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου – ΙΒ΄ Αθηνών, στο πλαίσιο υλοποίησης εκπαιδευτικών δράσεων του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) για την Κατάρτιση – Εκπαίδευση των Αρχών Επιβολής του Νόμου (CEPOL), για το έτος 2019 και έχοντας υπόψη:

 • Το ν. 3387/2005 (Α’224) «Κέντρο Μελετών Ασφάλειας και άλλες διατάξεις»,
 • Υπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/2/414 από 01/02/2019, με θέμα ‘’Κανονισμός λειτουργίας του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.)’’
 • Το N. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 • Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
 • Το Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,
 • Το Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις”,
 • Το Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
 • Το Ν.2690/1999 (Α’ 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
 • Το Ν. 2121/1993 (Α’ 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
 • Το π.δ 28/2015 (Α’ 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
 • Το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
 • Της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
 • Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
 • Τη με αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β’ 3698/16-11-2016) με θέμα «Έγκριση του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α), για τις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών.
 • Υπ’ αριθ. 327 από 26/07/2018 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του ΚΕ.ΜΕ.Α.
 • Υπ’ αριθ. 333 από 18/09/2018 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του ΚΕ.ΜΕ.Α.
 • Υπ’ αριθ. 344 από 22/12/2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του ΚΕ.ΜΕ.Α. για συνοπτικό διαγωνισμό.
 • Framework Partnership Agreement No CEPOL/FPA/2016/019 μεταξύ του ΚΕ.ΜΕ.Α. και της CEPOL
 • Specific Agreement No. CEPOL/GA/2019/08 μεταξύ του ΚΕ.ΜΕ.Α. και της CEPOL.
 • Specific Agreement No. CEPOL/GA/2019/52 and 53 μεταξύ της Κυπριακής Αστυνομίας, του ΚΕ.ΜΕ.Α. και της CEPOL.
 • Υπ’ αριθ. 12743-λε΄ από 22/03/2019 Εισηγητικό προς κ. Δ/ντη ΚΕ.ΜΕ.Α.
 • Υπ’ αριθ. 12743- λστ΄ από 22/03/2019 Απόφαση κ. Διευθυντή ΚΕ.ΜΕ.Α.
 • Η υπ’ αριθ. 12743-λη΄ από 26/03/2019 περίληψη προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού.
 • Η υπ’ αριθ. 12743-λθ΄ από 26/03/2019 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ:

Διαγωνισμό με τη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν. 4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του Νόμου αυτού. Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Οι απαιτήσεις των παρεχόμενων υπηρεσιών περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων, διακοσίων έξι και σαράντα πέντε ευρώ (37.206,45€), πλέον ΦΠΑ 24% οχτώ χιλιάδων, εννιακοσίων είκοσι εννέα και πενήντα πέντε ευρώ (8.929,55 €), ήτοι σαράντα έξι χιλιάδων  εκατόν τριάντα έξι ευρώ (46.136,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

CPV: 34980000-0 Ταξιδιωτικά Εισιτήρια, 55120000-7 Υπηρεσίες ξενοδοχείων σε σχέση με συναντήσεις και συνέδρια, 55300000-3 Υπηρεσίες εστιατορίου και παροχής φαγητού

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένους φακέλους σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 1.5 «Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού» και 2.4.2  «Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών» της υπ’ αριθμ. 12743-λθ΄ Διακήρυξης, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία 12/04/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.

H διαδικασία αποσφράγισης των φακέλων (δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς)  των προσφορών,  θα πραγματοποιηθεί κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 2.4.2 «Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών» και 3.1.1. «Αποσφράγιση Προσφορών» της Διακήρυξης.

Στην αποσφράγιση των προσφορών (τεχνικής προσφοράς και δικαιολογητικών συμμετοχής) μπορούν να πάρουν μέρος οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς (είτε αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους)  που έχουν καταθέσει προσφορά για το Διαγωνισμό.

Για να λάβουν μέρος οι ενδιαφερόμενοι στη συνεδρίαση της επιτροπής για το άνοιγμα των  φακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς» θα πρέπει να ενημερώσουν το αρμόδιο τμήμα της Αναθέτουσας Αρχής στέλνοντας e-mail (στην ηλεκτρονική διεύθυνση: deocert@kemea-research.gr), τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την ημερομηνία και ώρα που έχει ορισθεί για την αποσφράγιση, προκειμένου να τους δοθεί άδεια για την είσοδο τους στο χώρο.

Για την παροχή τυχόν διευκρινήσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν με το αρμόδιο τμήμα της Αναθέτουσας Αρχής στέλνοντας e-mail (στην ηλεκτρονική διεύθυνση: deocert@kemea-research.gr) περιγράφοντας/εξειδικεύοντας επακριβώς την ερώτηση/πληροφορία στην οποία επιθυμούν να λάβουν απάντηση το αργότερο έως και την Τρίτη 02 Απριλίου 2019 και ώρα 10:00.

Οι τυχόν διευκρινήσεις θα αναρτηθούν, το αργότερο, την Πέμπτη 04 Απριλίου 2019 συγκεντρωτικά για το σύνολο των ερωτημάτων/πληροφοριών στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.kemea.gr

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Επωνυμία

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΚΕ.ΜΕ.Α.)

Ταχυδρομική διεύθυνση

Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 4

Πόλη

ΑΘΗΝΑ

Ταχυδρομικός Κωδικός

101 77

Τηλέφωνο

210-7710805 (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ359)

Αρμόδιος για πληροφορίες

e-mail: deocert@kemea-research.gr

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.kemea.gr

Αρμόδιο Όργανο Αποσφράγισης Προσφορών

Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών του ΚΕ.ΜΕ.Α. (που συστάθηκε βάσει της υπ’ αριθ. 12785 από 31-12-2018 απόφασης Δ.Σ. ΚΕ.ΜΕ.Α.

Κριτήριο Αξιολόγησης/Ανάθεσης

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Καταληκτική  Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών

Παρασκευή 12/04/2019 και ώρα 10:00.

Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2 της Διακήρυξης

Χρονική ισχύς προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 150 ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Τεχνικές Προδιαγραφές

ΝΑΙ

Προϋπολογισθείσα Δαπάνη

37.206,45€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. (24%)

CPV

CPV: 34980000-0 (Ταξιδιωτικά Εισιτήρια), 55120000-7 (Υπηρεσίες ξενοδοχείων σε σχέση με συναντήσεις και συνέδρια), 55300000-3 (Υπηρεσίες εστιατορίου και παροχής φαγητού)

Αριθμός Πρωτοκόλλου

12743-λθ΄ Διακήρυξης

Ημερομηνία Πρωτοκόλλου

26/03/2019

 

 

Σχετικά έγγραφα:

Η υπ’ αριθμ. 12743-λη΄ από 26/03/2019 Προκήρυξη

Η υπ’ αριθμ. 12743-λθ΄ από 26/03/2019 Διακήρυξη

Τεχνική Προσφορά – [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι]

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ]

Σχέδιο Σύμβασης [Παράρτημα ΙΙΙ]  

Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής [Παράρτημα IV] 

Τ.Ε.Υ.Δ. [Παράρτημα V]

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.