Πρόσκληση υποβολής Προσφορών για τη διαμόρφωση εξωτερικού χώρου στο πλαίσιο της Δράσης: «Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση Συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της από 16/09/2019 δημοσίευσης

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση Συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε», η οποία περιλαμβάνει αρχικά τη Δημιουργία του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου (Έργο I) στις εγκαταστάσεις του πρώην Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου στο Μαρκόπουλου Μεσογαίας – Αττικής και στη συνέχεια τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Έργο II), ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για τη διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου με ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε νομικό πρόσωπο (εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο) ή κοινοπραξία/ένωση, των οποίων ο χαρακτήρας και το έργο προσιδιάζουν στο υπό ανάθεση αντικείμενο παροχής υπηρεσιών.

 Πιο αναλυτικά, η πρόσκληση,  περιλαμβάνει:

  1. Την κατασκευή στεγάστρου διαστάσεων 50 μ. μήκος και 4 μ. ύψος, με πρόβολο 4 μέτρα το οποίο θα εδράζεται από την μία του πλευρά σε δίστηλη μονόριχτη κατασκευή τύπου ‘ομπρέλα’. Το ύφασμα που θα καλύπτει την οροφή του θα είναι διάτρητο από πολυουρεθάνη, συνολικού προϋπολογισμού δέκα εννέα χιλιάδων Ευρώ (19.000,00) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και λοιπών νόμιμων κρατήσεων.

Επισημαίνεται ότι η προαναφερόμενη κατασκευή θα παραδοθεί με στατική μελέτη και εγγύηση για την ανθεκτικότητα του υφάσματος.

  1. Την κατασκευή εξωτερικής περίφραξης σε επιφάνεια 250 m2 . Η περίφραξη θα είναι ύψους 2μ και θα αποτελείται από κάθετους πασσάλους και πλέγμα. Η κατασκευή θα περιέχει δύο (2) μονόφυλλες θύρες (διαστάσεων 1μ Χ 2μ) και δύο (2) δίφυλλες θύρες για διέλευση οχημάτων (διαστάσεων 5μ Χ 2μ), συνολικού προϋπολογισμού δύο χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (2.500,00) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και λοιπών νόμιμων κρατήσεων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δαπάνης ανέρχεται σε είκοσι ένα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (21.500,00), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και λοιπών νόμιμων κρατήσεων.

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ενάριθμου 2019ΣΕ75020003 του Έργου της ΣΑΕ 750/2 με τίτλο: «Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση Συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε» και υπόκειται στις εκάστοτε ισχύουσες κρατήσεις και ειδικότερα, κατά τον χρόνο υπογραφής της παρούσης, σε ποσοστό 0,1347% συνολικά (0,07% υπέρ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., 3% Χαρτόσημο επί των προαναφερόμενων κρατήσεων και 20% επί του Χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ

χαρτοσήμου) και (0,06% υπέρ Ε.Α.Π.Π., 3% Χαρτόσημο επί των προαναφερόμενων κρατήσεων και 20% επί του Χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήμου). Επίσης, θα παρακρατηθεί ο προβλεπόμενος από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις φόρος εισοδήματος, επί της καθαρής αξίας των τιμολογίων, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013.

Η ανάθεση των εργασιών θα γίνει, κατόπιν αξιολόγησης των προσφορών από αρμόδια Επιτροπή του ΚΕ.ΜΕ.Α, στον ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά. Ο ανάδοχος θα υπογράψει σχετική Σύμβαση με το ΚΕ.ΜΕ.Α.

Η διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης έως και την 31-06-2020.

Η έναρξη των εργασιών θα πραγματοποιηθεί κατόπιν επικοινωνίας με τον φορέα.

Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει κατόπιν ελέγχου των παραδοτέων από αρμόδια Επιτροπή του ΚΕ.ΜΕ.Α., ως προς τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά.  

Η πληρωμή της συμβατικής αξίας θα πραγματοποιηθεί μετά την ποιοτική και ποσοτική  παραλαβή των παρασχεθέντων υπηρεσιών  και την αντίστοιχη τιμολόγηση αυτών.

Σε περίπτωση θετικού ενδιαφέροντος, παρακαλούμε όπως υποβάλλεται:

α) Το παρόν Έντυπο Προσφοράς,

β) Φορολογική  Ενημερότητα (ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ -ΠΛΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-),

γ) Ασφαλιστική Ενημερότητα και

δ) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.

Την Παρασκευή 20-09-2019 και ώρα 16:00, οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να παρευρίσκονται στην είσοδο των εγκαταστάσεων του πρώην Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου στο Μαρκόπουλου Μεσογαίας – Αττικής, προκειμένου να τους επιδειχθεί ο χώρος όπου θα πραγματοποιηθούν οι κατασκευές.

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Τρίτη, 24-09-2019 και ώρα 12:00, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: d.fotou@kemea-research.gr

Επισημαίνεται ότι η εκπρόθεσμη υποβολή των προσφορών και η μη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τη διαδικασία επιλογής.

Το ΚΕ.ΜΕ.Α. διατηρεί τη διακριτική του ευχέρεια για τη σύναψη της εν λόγω σύμβασης.

Για πληροφορίες σχετικά με την προμήθεια, μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο 2107710805 (εσωτ. 344).

 

 

 

 

eu

 

Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία»

op 

 Δράση συγχρηματοδοτούμενη σε ποσοστό 75% από πόρους της Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόρους που θα βαρύνει τις πιστώσεις του υπ ́ αριθμ 2019ΣΕ75020003 Έργου της ΣΑΕ 750/2  με τίτλο: ««Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση Συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε»

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.