Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια κλινοσκεπασμάτων στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο: Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση Συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε

 

Αθήνα 20-11-2020

 

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση Συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε», η οποία περιλαμβάνει αρχικά τη Δημιουργία του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου (Έργο I) στις εγκαταστάσεις του πρώην Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας – Αττικής και στη συνέχεια τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Έργο II), ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, την Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την αγορά κλινοσκεπασμάτων με απευθείας ανάθεση σε νομικό πρόσωπο (εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο) ή κοινοπραξία/ένωση, των οποίων ο χαρακτήρας και το έργο προσιδιάζουν στο υπό ανάθεση αντικείμενο.

Πιο αναλυτικά, η πρόσκληση,  περιλαμβάνει την αγορά των ακόλουθων ειδών:

 

Σετ σεντόνια

CPV: 39512100-5   

40 Τεμάχια   

Διάσταση μονό:  Πανωσέντονο + κατωσέντονο  1.60 X 2.70 cm   

Μαξιλαροθήκη 55 X 75 cm

Σύνθεση: Βαμβάκι 100 % ή με σύμμεικτο π.χ 60% – 40% κτλ

Χρώμα :  Λευκό

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 1.000,00€         

Κουβέρτες

CPV: 39511100-8

30 Τεμάχια

Διάσταση μονή βελουτέ: 1.60 X 2.20cm

Σύνθεση : Polyester 100%

Βάρος : 500 gr/m2

Χρώμα : Γκρι

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 1.200,00€

Σετ πετσέτες

CPV: 39514100-9      

40 Τεμάχια

Διάσταση : Προσώπου 50 X 90 cm

Διάσταση : Σώματος 0,70 X 1.40 cm

Διάσταση : Χεριών 30 Χ 0,50 cm

Σύνθεση : Βαμβάκι 100% μονόκλωνη πενιέ

Βάρος : 500gr/m2

Χρώμα : Λευκό

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 600,00€

       

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ: 2.800,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δαπάνης ανέρχεται σε δύο χιλιάδες οχτακόσια (2.800,00),  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και λοιπών νόμιμων κρατήσεων.

Η ανάθεση των εργασιών θα γίνει, κατόπιν αξιολόγησης των προσφορών από αρμόδια Επιτροπή του ΚΕ.ΜΕ.Α, στον ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά. Ο ανάδοχος θα υπογράψει σχετική Σύμβαση με το ΚΕ.ΜΕ.Α..

Η παράδοση των προϊόντων θα πραγματοποιηθεί, κατόπιν επικοινωνίας με το ΚΕ.ΜΕ.Α., στις εγκαταστάσεις του πρώην Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας – Αττικής. Η διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης έως την 31-05-2021.

Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει κατόπιν ελέγχου των παραδοτέων από αρμόδια Επιτροπή του ΚΕ.ΜΕ.Α., ως προς τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά.  

Η πληρωμή της συμβατικής αξίας θα πραγματοποιηθεί μετά την ποιοτική και ποσοτική  παραλαβή των παρασχεθέντων υπηρεσιών και την αντίστοιχη τιμολόγηση αυτών.

Σε περίπτωση θετικού ενδιαφέροντος, παρακαλούμε όπως υποβάλλεται τα επισυναπτόμενα: α) Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, β) υπογεγραμμένη την Τεχνική Έκθεση – Τεχνικές Προδιαγραφές και γ) υπογεγραμμένο το έντυπο Ενημέρωσης και Συγκατάθεσης για τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων .

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Πέμπτη, 26-11-2020 και ώρα 12:00, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@cbrn-e.gr

Κατά την ανάθεση της προμήθειας, ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει:  α) Φορολογική  Ενημερότητα, β) Ασφαλιστική Ενημερότητα και γ) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.

Επισημαίνεται ότι η εκπρόθεσμη υποβολή των προσφορών και η μη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τη διαδικασία επιλογής.

Το ΚΕ.ΜΕ.Α. διατηρεί τη διακριτική του ευχέρεια για τη σύναψη της εν λόγω σύμβασης.

Για απορίες σχετικά με την πρόσκληση, μπορείτε να καλέσετε στο 210 7710805 εσωτ. 343 (αρμόδιος Ζώτος Σπυρίδων) ή να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@cbrn-e.gr .

 Πληροφορίες για τη Δράση θα βρείτε στην Ιστοσελίδα: https://cbrn-e.gr/

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.