«Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια ειδικού εκπαιδευτικού λογισμικού προσομοίωσης ανίχνευσης ΧΒΡΠ-Ε παραγόντων στο πλαίσιο της Δράσης «Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση Συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε», (CPV:48190000-6)»

Αθήνα 12 Ιουλίου 2022

 

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση Συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε», η οποία περιλαμβάνει αρχικά τη Δημιουργία του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου (Έργο I) στις εγκαταστάσεις του πρώην Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου στο Μαρκόπουλου Μεσογαίας – Αττικής και στη συνέχεια τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Έργο II), ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, την Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών ειδικού εκπαιδευτικού λογισμικού προσομοίωσης ανίχνευσης ΧΒΡΠ-Ε παραγόντων με απευθείας ανάθεση σε ημεδαπή επιχείρηση (νομικό πρόσωπο ή ατομική επιχείρηση) ή κοινοπραξία/ένωση, των οποίων ο χαρακτήρας και το έργο προσιδιάζουν στο υπό ανάθεση αντικείμενο.

Πιο αναλυτικά, η πρόσκληση,  περιλαμβάνει την προμήθεια  του ακόλουθου είδους με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές όπως αναφέρονται στο παράρτημα Ι:

 

Περιγραφή

Ανώτατη Εκτιμώμενη Αξία σε (€) με ΦΠΑ

Ειδικό Εκπαιδευτικό Λογισμικό Προσομοίωσης ΧΒΡΠ-Ε περιβάλλοντος

CPV: 48190000-6

20.000,00€

Σύνολο

20.000,00€

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δαπάνης ανέρχεται σε είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000,00),  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., προβλεπόμενου παρακρατηθέντα φόρου και λοιπών νόμιμων κρατήσεων.

Η παράδοση της προμήθειας του  θα πραγματοποιηθεί, κατόπιν επικοινωνίας με το ΚΕ.ΜΕ.Α., στις εγκαταστάσεις του πρώην Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου στο Μαρκόπουλου Μεσογαίας – Αττικής,

Η πληρωμή της συμβατικής αξίας θα πραγματοποιηθεί μετά την ποιοτική και ποσοτική  παραλαβή και την αντίστοιχη τιμολόγηση αυτών.

Σε περίπτωση θετικού ενδιαφέροντος, παρακαλούμε όπως υποβάλλετε το Έντυπο Προσφοράς.

Κατά την ανάθεση της προμήθειας, ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει:  α) Φορολογική  Ενημερότητα, β) Ασφαλιστική Ενημερότητα,.

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Τετάρτη, 20-07-2022 και ώρα 12:00, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@cbrn-e.gr

Επισημαίνεται ότι η εκπρόθεσμη υποβολή των προσφορών και η μη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τη διαδικασία επιλογής.

Το ΚΕ.ΜΕ.Α. διατηρεί τη διακριτική του ευχέρεια για τη σύναψη της εν λόγω σύμβασης.

Για πληροφορίες σχετικά με την προμήθεια, μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@cbrn-e.gr .

Πληροφορίες για τη Δράση θα βρείτε στην Ιστοσελίδα: https://cbrn-e.gr/

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

 

img

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.