Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για υποβολή αίτησης προς σύναψη μιας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δίκαιου για την παροχή έργου ως μέλος της 5μελούς Συγγραφικής / Εκπαιδευτικής Ομάδας στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο «Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτι

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για υποβολή αίτησης προς σύναψη μιας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δίκαιου για την παροχή έργου ως μέλος της 5μελούς Συγγραφικής / Εκπαιδευτικής Ομάδας στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο «Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση Συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε»

Αθήνα, 06-02-2020

 

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), στο πλαίσιο των δράσεων και πρωτοβουλιών που αναπτύσσει για την μελέτη και αντιμετώπιση συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε, ανέλαβε την υλοποίηση της Δράσης με τίτλο: «Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση Συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε», η οποία περιλαμβάνει αρχικά τη δημιουργία του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου (Έργο I) στο Μαρκόπουλο – Μεσογαίας και στη συνέχεια τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Έργο II). 

Η Δράση εντάσσεται στο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας (2014-2020) και συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 75% από πόρους της Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόρους.

 

Τα Πακέτα Εργασίας, τα οποία έχουν σχεδιασθεί για την επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων αφορούν:

 

ΕΡΓΟ 1 «Δημιουργία Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου»:

Π.Ε. 0 : Διοίκηση, Συντονισμός, Αξιολόγηση και Διάχυση έργου.

Π.Ε.1: Διαμόρφωση, συντήρηση και κατασκευή εσωτερικών & εξωτερικών χώρων του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου.

Π.Ε. 2 : Εξοπλισμός εκπαιδευτικών αιθουσών, κοιτώνων διαμονής και υποστηρικτών χώρων. 

Π.Ε.3  Προμήθεια αναλώσιμων ΧΒΡΠ-Ε.

Π.Ε.4 : Διάχυση- Δημοσιότητα

 

ΕΡΓΟ 2: «Εκπαιδεύσεις»:

Π.Ε. 0 : Διοίκηση, Συντονισμός και Αξιολόγηση Έργου

Π.Ε. 1 : Διαμόρφωση Εκπαιδευτικού Πλαισίου και Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού

Π.Ε. 2 : Διεξαγωγή Εκπαιδεύσεων

Π.Ε. 3: Δημιουργία Ειδικού Εγχειριδίου

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης των Π.Ε. 1, Π.Ε. 2 και Π.Ε. 3 του Έργου 2 «Εκπαιδεύσεις», προβλέπεται η επιλογή 5μελούς Συγγραφικής/Εκπαιδευτικής Ομάδας, αποτελούμενη από:

 

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ (Προϋποθέσεις-Καθήκοντα)

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (Προϋποθέσεις-Καθήκοντα)

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (Προϋποθέσεις – Καθήκοντα)

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (Προϋποθέσεις-Καθήκοντα)

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ (Προϋποθέσεις-Καθήκοντα)

 

Στη βάση αυτή προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους έως την 24:00 ώρα της 14 Φεβρουαρίου 2020 στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@cbrne.gr

Το ΚΕ.ΜΕ.Α. διατηρεί τη διακριτική του ευχέρεια για τη σύναψη της εν λόγω σύμβασης.

Αναλυτικές πληροφορίες για τα Δικαιολογητικά και τις Οδηγίες Συμμετοχής αναφέρονται στα παρακάτω αρχεία:

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Πληροφορίες για τη Δράση θα βρείτε στην Ιστοσελίδα: https://cbrn-e.gr/

 

 

 

eu

 

Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία»

op 

 

Δράση συγχρηματοδοτούμενη σε ποσοστό 75% από πόρους της Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόρους που θα βαρύνει τις πιστώσεις του υπ ́ αριθμ 2019ΣΕ75020003 Έργου της ΣΑΕ 750/2 με τίτλο: «Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση Συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε»

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.