Προμήθεια Ειδών και Παροχή Υπηρεσιών για τη διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου, ανώτατης εκτιμώμενης αξίας 36.600,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο “Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού

Προμήθεια Ειδών και Παροχή Υπηρεσιών για τη διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου, ανώτατης εκτιμώμενης αξίας 36.600,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο “Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση Συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε”

 

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 10177, με Α.Φ.Μ. 999333507, Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου – ΙΒ΄ Αθηνών, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση Συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε», η οποία περιλαμβάνει τη δημιουργία του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου (Έργο 1) στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας. έχοντας υπόψη:

 

 • Το Ν.3387/2005 (ΦΕΚ 224 τ. Α/12-09-2005) «Κέντρο Μελετών Ασφαλείας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Το N.4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδίως του άρθρου 117 “Συνοπτικός Διαγωνισμός”.
 • Το Ν. 4314/2014 (Α’ 265) για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013».
 • Το Ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
 • Το Ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.
 • Tο Ν.4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16/2/2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
 • Το Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
 • Το Άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
 • Το Ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».
 • Το Ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτό-διοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις”.
 • Το Ν.2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
 • Το Ν.2690/1999 (Α’ 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15.
 • Το Ν.2121/1993 (Α’ 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”.
 • Το Π.Δ. 28/2015 (Α’ 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”.
 • Το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”.
 • Τους σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
 • Την υπ’ αριθ. C(2015) 5312 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 31/07/2015, για την έγκριση του Εθνικού Προγράμματος της Ελλάδας για ενίσχυση από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας, για την περίοδο 2014 έως το 2020.
 • Την υπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/2/414 από 15/01/2019 (ΦΕΚ 197/Β) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Κανονισμός λειτουργίας του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α)».
 • Την υπ’ αριθ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
 • Την υπ’ αριθ. 15770-α’ (ΦΕΚ-Β΄ 4875) από 30/12/2019 Απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, «Έγκριση του Προϋπολογισμού έτους 2020 του εντός Γενικής Κυβέρνησης Φορέα του Κεφ. Α’ του N. 3429/2005 με την επωνυμία Κέντρο Μελετών Ασφάλειας» (ΑΔΑ 9ΝΜΠΟΡ9Δ-ΣΒΘ).
 • Την υπ’ αριθ. 59908 από 05/06/2019 Απόφαση Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019 του υπ’ αριθ. 2019ΣΕ75020003 Έργου της ΣΑΕ 750/2 με τίτλο: «Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση Συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε».
 • Την υπ’ αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β’ 3698/16-11-2016) με θέμα «Έγκριση του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α), για τις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών.
 • Την υπ’ αριθ. ISF-P/90/20-ογ΄ από 25/04/2019 Απόφαση Χορήγησης Επιδότησης της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) της Δράσης με τίτλο «Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση Συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε», με κωδικό ΟΠΣ 5007973 από το Εθνικό Πρόγραμμα «του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας 2014 – 2020».
 • Την υπ’ αριθ. ISF-P/90/20-οδ΄ από 02/05/2019 Απόφαση Ένταξης της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) της Δράσης με τίτλο «Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση Συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε», με κωδικό ΟΠΣ 5007973 από το Εθνικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας 2014 – 2020.
 • Το υπ’ αριθ. 13011 από 07/02/2019 Τεχνικό Δελτίο της Δράσης με τίτλο «Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση Συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε».
 • Την υπ’ αριθ. 13011-α΄ από 10/05/2019 Απόφαση Υλοποίησης με ιδία μέσα του Έργου (1) «Δημιουργία Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου» της Δράσης με τίτλο «Ανάπτυξη του Εθνικού        Εκπαιδευτικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση Συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε».
 • Την υπ’ αριθ. 13011-β΄ από 10/05/2019 Απόφαση Υλοποίησης με ιδία μέσα του Έργου (2) «Εκπαιδεύσεις» της Δράσης με τίτλο «Ανάπτυξη του Εθνικού  Εκπαιδευτικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση Συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε».
 • Την Απόφαση της 285ης από 08/05/2017 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α..
 • Την Απόφαση της 290ης από 08/07/2017 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α..
 • Την Απόφαση της 345ης από 01/02/2019 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α..
 • Την Απόφαση της 372ης από 21/10/2019 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α..
 • Το υπ’ αριθ. 13011/2/8 από 08/05/2020 Εισηγητικό Σημείωμα.
 • Την υπ’ αριθ. 13011/2/8-α’ από 08/05/2020 Απόφαση Έγκρισης Δαπάνης.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Διαγωνισμό με τη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν. 4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Η προμήθεια γίνεται στα πλαίσια υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση Συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε. Η ανώτατη εκτιμώμενη αξία της προμήθειας είναι 36.600,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Κριτήριο ανάθεσης της  σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 12 Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την προσφορά τους ιδιοχείρως, είτε αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους, τις ημερομηνίες που προβλέπει το άρθρο 2.4.2 της  υπ’ αριθ. 13011/2/8-γ’ Διακήρυξης.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως 04/06/2020 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 17:00, η Αναθέτουσα Αρχή παρέχει σε όλους του προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης το αργότερο στις 08/06/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00.

Για την παροχή τυχόν διευκρινίσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν στέλνοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: s.zotos@kemea-research.gr, περιγράφοντας/εξειδικεύοντας επακριβώς την ερώτηση/πληροφορία στην οποία επιθυμούν να λάβουν απάντηση.

Οι τυχόν διευκρινίσεις θα αναρτηθούν, το αργότερο, την Δευτέρα 8 Ιουνίου 2020 και ώρα 17:00 συγκεντρωτικά για το σύνολο των ερωτημάτων/πληροφοριών στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (http://www.kemea.gr).

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

Επωνυμία

 

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΚΕ.ΜΕ.Α.)

Ταχυδρομική διεύθυνση

 

Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 4

Πόλη

 

ΑΘΗΝΑ

Ταχυδρομικός Κωδικός

 

101 77

Τηλέφωνο

 

210-7710805 (εσωτ 343)

Αρμόδιος για πληροφορίες

 

Σπυρίδων Ζώτος

e-mail: s.zotos@kemea-research.gr

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL)

 

www.kemea.gr

Αρμόδιο Όργανο Αποσφράγισης Προσφορών

Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, προμηθειών και υπηρεσιών, που συγκροτήθηκε μεταξύ του ΚΕ.ΜΕ.Α. και του Ε.Σ.ΚΕ.ΔΙ.Κ./Α.Ε.Α.  

Είδος Προμήθειας

Προμήθεια ειδών και παροχή υπηρεσιών για τη διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου στο πλαίσιο της Δράσης «Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση Συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε».

Κριτήριο Αξιολόγησης/Ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών

12/06/2020 και ώρα 12:00.

Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2 της Διακήρυξης.

Χρονική ισχύς προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 250 ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Αποσφράγιση Φακέλων (Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς)

15/06/2020 και ώρα 12:00.

Τεχνικές Προδιαγραφές

 

ΝΑΙ

 Προϋπολογισθείσα Δαπάνη

Συγκεκριμένα:

Τριάντα έξι χιλιάδες και εξακόσια ευρώ (36.600,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ποσού επτά χιλιάδων ογδόντα τριών ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (7.083,87€).

CPV (της παρούσας Διακήρυξης)

CPV:98342000-2

Αριθμός Πρωτοκόλλου

13011/2/8-β΄

Ημερομηνία Πρωτοκόλλου

21 Μαΐου 2020, ημέρα Πέμπτη

 

Σχετικά Έγγραφα:

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (.pdf)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (.pdf)

Τ.Ε.Υ.Δ. (.doc)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (.doc)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (.doc)

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.