Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών αξιολόγησης του Έργου: ARIADNE 2: Developing and supporting multidisciplinary police reporting procedures to prevent and respond to domestic violence against migrant/refugee women GA No 881702

 

 

Αναθέτουσα Αρχή

Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.)

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Π. Κανελλοπούλου 4

Πόλη

Αθήνα

Ταχυδρομικός Κώδικας

11527

Τηλέφωνο

2107710805, εσωτ. 345

Αρμόδιοι

Δημήτριος Αλειφέρης, e-mail: d.aleiferis@kemea-research.gr

Έλλη Χριστούλα, e-mail: ellichristoula@kemea-research.gr

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.kemea.gr

Είδος Διαγωνισμού

Απευθείας ανάθεση

Κριτήριο Κατακύρωσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

Καταληκτικός Χρόνος Υποβολής Προσφορών

Ημερομηνία: 15.2.2021, ημέρα: Δευτέρα, ώρα 23.59 π.μ.

Περιγραφή ειδών

Ανάθεση υπηρεσιών για την αξιολόγηση του Έργου ARIADNE2

CPV

73430000-5

Διάρκεια

Μέχρι και την ημέρα ολοκλήρωσης υλοποίησης του Έργου, ήτοι έως την 14.9.2022, με δυνατότητα παράτασης βάσει εγκεκριμένων τροποποιήσεων της Συμφωνίας Χρηματοδότησης με την αναθέτουσα αρχή

Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη

Έως του ποσού των 3.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Διάρκεια Ισχύος Προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 120 ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Αριθμός Πρωτοκόλλου

210

Ημερομηνία αριθμού πρωτοκόλλου

Ημέρα Τετάρτη, Ημερομηνία: 3.2.2021

 

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, τo KE.ME.A. έχει αναλάβει, ως Συντονιστής, την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου από την Ε.Ε. έργου, με τίτλο: “ARIADNE 2: Developing and supporting multidisciplinary police reporting procedures to prevent and respond to domestic violence against migrant/refugee women ”– (GA No881702-ARIADNE2). Το Έργο αφορά στην υποστήριξη των στελεχών των νεοσυσταθέντων Γραφείων Καταπολέμησης της Ενδοοικογενειακής Βίας της Ελληνικής Αστυνομίας, σε 3 Περιφέρειες στόχους της χώρας, με ειδική στόχευση την ενίσχυση των διαδικασιών αστυνομικής αναφοράς περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας με θύματα μετανάστριες / προσφύγισσες.

Λοιποί φορείς εταίροι του έργου είναι: το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.), ο Δήμος Αθηναίων, το Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών – ΔΙΟΤΙΜΑ, η ACTIONAID HELLAS και το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του 1ου Πακέτου Εργασιών του ως άνω αναφερόμενου Έργου (WP1): “Project Management & Coordination”, προβλέπεται η ανάθεση υπηρεσιών εξωτερικής αξιολόγησης του Έργου και στη βάση αυτή, προσκαλείται κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλει προσφορά έως την ως άνω αναφερόμενη καταληκτική ημερομηνία και ώρα.

 

Α. Προσφορές

 1. Οι προσφορές του διαγωνισμού υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, μέχρι την 15.2.2021, ημέρα: Δευτέρα και ώρα 23.59μμ,

α. είτε μέσω ταχυδρομείου σε φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι:

 • ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΚΕ.ΜΕ.Α.), Π. Κανελλοπούλου 4, Αθήνα 11527
 • Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα
 • Ο αριθμός πρωτοκόλλου του διαγωνισμού και το αντικείμενο του διαγωνισμού
 • Τα στοιχεία του αποστολέα – προσφέροντος

β. είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: d.aleiferis@kemea-research.gr, με τίτλο: Υπηρεσίες Αξιολόγησης έργου ARIADNE2 (ΑΠ 210).

 1. Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να εκφράζονται σε ευρώ και να μην υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη.
 2. Στην έγγραφη προσφορά του ο ενδιαφερόμενος προσφέρων θα αναλαμβάνει ρητώς την δέσμευση ότι θα εκτελέσει την υπηρεσία σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην παρούσα.

 

Β. Δικαιολογητικά Συμμέτοχης

Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, συμπληρωμένη σύμφωνα με το Παράρτημα που ακολουθεί.

 • Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση του παραρτήματος.
 • Η ημερομηνία της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών (δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ).

 

Γ. Λοιποί όροι

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν:
 • Πτυχίο πανεπιστημίου ανθρωπιστικών ή κοινωνικών Επιστημών της ημεδαπής ή αλλοδαπής (απαιτείται η υποβολή απλών αντιγράφων),
 • μεταπτυχιακό ή/και διδακτορικό τίτλο σπουδών στις ανθρωπιστικές ή κοινωνικές επιστήμες,
 • Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία στην προετοιμασία, στο σχεδιασμό και στη διενέργεια ποσοτικών και ποιοτικών μελετών, και στη διαχείριση και ανάλυση δεδομένων με σκοπό την αξιολόγηση συγ/χρηματοδοτούμενων Έργων.
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου (απαιτείται η υποβολή απλών αντιγράφων πιστοποιητικών),
 • Αποδεδειγμένη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (απαραίτητη η υποβολή δειγμάτων σχετικών παραδοτέων, στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικών έργων).
 1. Η γνωστοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης του αρμοδίου οργάνου του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό, γίνεται με έγγραφη ειδοποίηση.
 2. Η πληρωμή του αναδόχου θα λάβει χώρα βάσει των τιμολογίων του και θα πραγματοποιηθεί με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή του.
 3. Όποιο στοιχείο ή όρος δεν αναγράφεται στην παρούσα πρόσκληση, καλύπτεται από τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της, καθώς και τις σχετικές περί προμηθειών διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.

 

Δ. Υπόδειγμα Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς

 

ΕΙΔΟΣ

Συνολική Τιμή

χωρίς Φ.Π.Α.            

Φ.Π.Α.             

Συνολική Τιμή

Παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης του Έργου ARIADNE2

     

 

Σημειώνεται ότι η παρούσα παροχή υπηρεσιών υπόκειται στους εκάστοτε φόρους και νόμιμες κρατήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις, όπως ισχύουν, και τις εφαρμοστικές εγκυκλίους.

 

Ε. Περιγραφή Αιτούμενων Υπηρεσιών

Στόχος της εξωτερικής αξιολόγησης της υλοποίησης του Έργου είναι η αποτίμηση του επιπέδου δέσμευσης στους στόχους του έργου, η ποιότητα των παραδοτέων και ερευνητικών εκπαιδευτικών και πιλοτικών δράσεών του, η δέσμευση στο χρονοπρογραμματισμό των δράσεων, το επίπεδο και η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης του έργου και η εκτίμηση του επιπέδου συνεργασίας μεταξύ των εταίρων του έργου.

Η διαδικασία της αξιολόγησης περιλαμβάνει:

 • 1. «Διαμόρφωση Πλάνου Αξιολόγησης»: Ανάπτυξη εννοιολογικού πλαισίου, καθορισμός και διαμόρφωση του πλαισίου και του πλάνου αξιολόγησης, προσδιορισμός της μεθοδολογίας και συγκεκριμενοποίηση των εργαλείων της αξιολόγησης, χρονοπρογραμματισμός των ενεργειών, προσδιορισμός των εμπλεκόμενων μελών της ομάδας έργου και της ομάδας στόχου στις φάσεις της αξιολόγησης και, τέλος, προσδιορισμός του σκοπού και του στόχου της αξιολόγησης.
 • 2. «Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης»: Αξιοποίηση δεδομένων τoυ Σχεδίου Παρακολούθησης και προσδιορισμός κρίσιμων ζητημάτων. Αποτίμηση της συνέπειας, σύμφωνα με την προβλεπόμενη από το έργο μεθοδολογία υλοποίησης και τους αρχικούς ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους. Συνεχής αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων παρακολούθησης όσον αφορά την αξιολόγηση της κατάστασης και την περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριότητας παρακολούθησης. Εξαγωγή συμπερασμάτων και προτάσεων και τυχόν βελτιωτικών ενεργειών ή αναπροσαρμογών.
 • 3. «Έκθεση Τελικής Αποτίμησης»: Εστίαση στους στόχους του έργου και στους ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες για την εκτίμηση των αποτελεσμάτων του έργου. Προς την κατεύθυνση αυτή, το σύνολο των δραστηριοτήτων παρακολούθησης τίθενται υπό εξωτερική αξιολόγηση.

Επισημαίνεται ότι τα επιμέρους στάδια της ως άνω αναφερόμενης διαδικασίας πρόκειται να εξειδικευθούν, λαμβάνοντας υπόψη τις συναφείς προβλέψεις της Συμφωνίας Χρηματοδότησης / Grant Agreement 881702-ARIADNE2.

 

ΣΤ. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:

2.1 Τεχνική Προσφορά με περιγραφή του τρόπου υλοποίησης των ζητούμενων υπηρεσιών και τεκμηρίωση του δικαιώματος συμμετοχής με τα απαιτούμενα έγγραφα (βλ. ανωτέρω υπό Γ).

2.2 Οικονομική προσφορά επί των ζητούμενων υπηρεσιών με τιμή προσφοράς εκφρασμένη σε ευρώ (€) ολογράφως και αριθμητικώς. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, συμπ. ΦΠΑ για παράδοση των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην πρόσκληση. Για τη σύγκριση των προσφορών θα συγκρίνεται η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. (βλ. ανωτέρω υπό Δ).

2.3 Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη (βλ. ανωτέρω υπό Β).

2.4 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι: α. αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της συγκεκριμένης πρόσκλησης, β. η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης και γ. τα στοιχεία που αναφέρονται στους Φακέλους Δικαιολογητικών και Τεχνικής Προσφοράς είναι ακριβή.

2.5 Ασφαλιστική Ενημερότητα

2.6 Φορολογική Ενημερότητα (για φορείς δημοσίου πλην κεντρικής κυβέρνησης)

(Τα 2.5 και 2.6 προβλέπονται να υποβληθούν στο ΚΕ.ΜΕ.Α., μετά την ανάδειξη του αναδόχου και κατόπιν ενημέρωσης του από την Ομάδα υλοποίησης του έργου)

Η μη υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου.

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» της Ευρωπαϊκής Ένωσης REC PROGRAMME

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.